SO för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
IS173F version 4
Engelsk benämning:
Social Studies for Teachers, Schoolyear 1-6, I
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 juni 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
22 januari 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Kursen kräver även förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning, alternativt dokumentation som styrker ett års erfarenhet av arbete som undervisande lärare utan behörighetsgivande examen i någon av grundskolans årskurser 1-6, lägst halvtid under den senaste tvåårsperioden.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska inhämta teoretiska och didaktiska kunskaper i de ämnen, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, som utgör basen för den samhällsorienterande undervisningen i grundskolans tidigare år.

Innehåll

I kursen anläggs genomgående samhälls-, historie-, geografi- och religionsperspektiv. Jordens historia och landformer samt hur dess processer påverkar människornas levnadsvillkor behandlas. Samhällsstruktur, styrelseskick och olika aktörers perspektiv på aktuella samhällsfrågor studeras. Samhällskunskapen fokuserar frågor om demokrati ur olika perspektiv. Centrala skeenden och processer i den svenska historien i ett internationellt sammanhang behandlas. Världsreligionerna studeras med särskilt fokus på de abrahamitiska religionerna. Under kursen anläggs didaktiska perspektiv på de olika samhällsorienterande ämnena

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • Kunna redogöra för och analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer
  • Kunna redogöra för betydelsen av demokrati i skola och samhället och vidare hur detta uttrycks i normer och regelverk samt ha förmåga att samt kritiskt granska aktuell samhällsdebatt såsom den speglas i tryckta publikationer och digitala medier
  • Kunna redogöra för huvuddragen i hur människans frågor inför livet tagit sig uttryck i olika religiösa traditioner och livsåskådningar
  • Kunna redogöra för centrala skeenden och människors förändrade levnadsvillkor under olika perioder med fokus på svensk historia
  • Utifrån didaktiska överväganden kunna diskutera, motivera och visa hur goda lärandesituationer skapas och bedöms

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, självstudier, olika former för arbete i grupp, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och lärandemål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Prov 1. Muntlig presentation (Oral Presentation), 9 hp. Lärandemål 1, 2 och 5.
Prov 2. Skriftligt prov (Written Examination), 6 hp. Lärandemål 3 och 4.


För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på minst 9hp av kursens 15hp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berggren Lars & Greiff Mats (2:a rev. uppl.2009). En svensk historia från vikingatid till nutid. Lund: Studentlitteratur (404 s.)
Blank, Sara m.fl. (2019). SO för lärare 1–3. Malmö: Gleerups (152s.)
Bogren, Jörgen, Gustavsson, Torbjörn & Loman, Göran (2008). Klimat och väder. Lund: Studentlitteratur (296s.)
Båth, Sten, Sanderoth, Ingrid & Werner, Margit (2009). Plats - identitet - lärande: närområdesstudier i skolan. Lund: Studentlitteratur (256s.)
Dahlstedt, Magnus & Olson, Maria (2013). Utbildning, demokrati, medborgarskap. Malmö: Gleerups (141 s)
Franck, Olof, Hermansson Adler, Magnus & Björneloo, Inger (2013). Samhällsämnenas didaktik: F - åk 3. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (139s.)
Franck, Olof (red.) (2013). Samhällsämnenas didaktik: årskurs 4-6. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (152s.)
Hedin, Christer. (2011). Abrahams barn: Vad skiljer och förenar judendom, kristendom och islam? Stockholm: Dialogos Förlag (275s.)
Lindström, Dag (2004). Forntid i Sverige - en introduktion. Stockholm: Natur & Kultur (132 s.)
Lundqvist, Jan. (2006). Geologi. Processer, utveckling, tillämpning. Lund: Studentlitteratur (273 s.)
Odenstad, Christina (red.) (2018). Samhällskunskap för lärare 4-9. Malmö: Gleerups (294 s.)
Svensson Jonas & Arvidsson Stefan (2010). Människor och makter. En introduktion till religionsvetenskap. Halmstad: Högskolan i Halmstad. Tillgänglig via Internet (187 s.)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter