SO för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
IS173F version 1,6
Engelsk benämning:
Social Studies for Teachers, Schoolyear 1-6, I
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 april 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
22 augusti 2014

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska inhämta teoretiska och didaktiska kunskaper i de ämnen, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, som utgör basen för den samhällsorienterande undervisningen i grundskolans tidigare år.

Innehåll

I kursen anläggs genomgående samhälls-, historie-, geografi- och religionsperspektiv. Jordens historia och landformer samt hur dess processer påverkar människornas levnadsvillkor behandlas. Samhällsstruktur, styrelseskick och olika aktörers perspektiv på aktuella samhällsfrågor studeras. Samhällskunskapen fokuserar frågor om demokrati ur olika perspektiv. Centrala skeenden och processer i den svenska historien i ett internationellt sammanhang behandlas. Världsreligionerna studeras med särskilt fokus på de abrahamitiska religionerna. Under kursen anläggs didaktiska perspektiv på de olika samhällsorienterande ämnena

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • Kunna redogöra för och analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer
  • Kunna redogöra för betydelsen av demokrati i skola och samhället och vidare hur detta uttrycks i normer och regelverk samt ha förmåga att samt kritiskt granska aktuell samhällsdebatt såsom den speglas i tryckta publikationer och digitala medier
  • Kunna redogöra för huvuddragen i hur människans frågor inför livet tagit sig uttryck i olika religiösa traditioner och livsåskådningar
  • Kunna redogöra för centrala skeenden och människors förändrade levnadsvillkor under olika perioder med fokus på svensk historia
  • Utifrån didaktiska överväganden kunna diskutera, motivera och visa hur goda lärandesituationer skapas och bedöms

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, självstudier, olika former för arbete i grupp, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och lärandemål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Studenternas kunskaper bedöms i ämnesvisa examinationer. Geografiämnet examineras i grupp där studenterna gestaltar och förklarar endogena och exogena processer samt tydliggör samband mellan människa, natur och samhälle. Ämnet samhällskunskap examineras genom en muntlig presentation i grupp. Ämnena religionskunskap och historia examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Det avslutande målet examineras inom ramen för respektive ämne

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Daniel, Sander Åke (2009). Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB. (ca 260s.)
Berggren Lars & Greiff Mats (2:a rev. uppl.2009). En svensk historia från vikingatid till nutid. Lund: Studentlitteratur (404 s.)
Björk Lena (2003). Vibrerande urtid. En upptäcktsresa genom Skånes årmiljoner. Malmö: Corona (101 s.)
Franck, Olof, Hermansson Adler, Magnus & Björneloo, Inger (2013). Samhällsämnenas didaktik: F - åk 3. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (139s.)
Franck, Olof (red.) (2013). Samhällsämnenas didaktik: årskurs 4-6. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (152s.)
Gleerups stora skolatlas (3:e uppl. 2012). Gleerups stora skolatlas. Malmö: Gleerups
Lindström, Dag (2004). Forntid i Sverige - en introduktion. Stockholm: Natur & Kultur (132 s.)
Nilsson, Torbjörn (2009). Hundra år av svensk politik. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning (192s.)
www.skolverket.se aktuellt material kring bedömning
Spår efter isen Känn ditt land nr 3. Svenska Turistföreningen (63 s.) *
Stephansson, Ove & Beckman, Mona (1987). Jord, berg, luft, vatten: elementa. Stockholm: Utbildningsradion (127 s.)
Svensson Jonas & Arvidsson Stefan (2010) /Människor och makter.//En introduktion till religionsvetenskap. Halmstad: Högskolan i Halmstad. Fritt nedladdningsbar pdf via följande länk: http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410 (187 s.)

Titlar märkta med * utlånas på institutionen
Tillkommer ca 300 sidor i samråd med examinator

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter