SO för lärare, åk 1-6, I

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014

Kurskod:
IS173F version 1,5
Engelsk benämning:
Social Studies for Teachers, Schoolyear 1-6, I
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 augusti 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
25 juni 2014

Förkunskapskrav

Kursen kräver förkunskaper motsvarande 60 hp i en yrkesutbildning avsedd för undervisning.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska inhämta teoretiska och didaktiska kunskaper i de ämnen, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, som utgör basen för den samhällsorienterande undervisningen i grundskolans tidigare år.

Innehåll

I kursen anläggs genomgående samhälls-, historie-, geografi- och religionsperspektiv. Jordens historia och landformer samt hur dess processer påverkar människornas levnadsvillkor behandlas. Samhällsstruktur, styrelseskick och olika aktörers perspektiv på aktuella samhällsfrågor studeras. Samhällsperspektivet fokuserar frågor om demokrati och samhällets lagar som bl.a. berör barn och ungdomar. Centrala skeenden och processer i den svenska historien i ett internationellt sammanhang behandlas. Världsreligionerna studeras med särskilt fokus på de abrahamitiska religionerna. Under kursen anläggs didaktiska perspektiv på de olika samhällsorienterande ämnena.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • Kunna redogöra för och analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer
  • Kunna definiera och använda centrala begrepp, beträffande det demokratiska rättssamhället samt kritiskt granska olika källor
  • Kunna redogöra för huvuddragen i hur människans frågor inför livet tagit sig uttryck i olika religiösa traditioner och livsåskådningar
  • Kunna redogöra för centrala skeenden och människors förändrade levnadsvillkor under olika perioder med fokus på svensk historia
  • Utifrån didaktiska överväganden kunna diskutera, motivera och visa hur goda lärandesituationer skapas och bedöms

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, självstudier, olika former för arbete i grupp, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och lärandemål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Studenternas kunskaper bedöms i ämnesvisa examinationer.Geografiämnet examineras i grupp där studenterna presenterar en geografiskt relevant lokal med koppling till ämnets innehåll. Ämnet samhällskunskap examineras genom en muntlig presentation i grupp. Ämnena religionskunskap och historia examineras genom individuella skriftliga inlämningsuppgifter. Det avslutande målet examineras inom ramen för respektive ämne

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, Daniel, Sander Åke (2009). Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring. Lund: Studentlitteratur AB. (ca 260s.)
Berggren Lars & Greiff Mats (2:a rev. uppl.2009). En svensk historia från vikingatid till nutid. Lund: Studentlitteratur (404 s.)
Björk Lena (2003). Vibrerande urtid. En upptäcktsresa genom Skånes årmiljoner. Malmö: Corona (101 s.)
Ekbom Tomas m.fl. (2011). Människor Brottet Följderna.Stockholm: Natur & Kultur (396 s.)
Franck, Olof, Hermansson Adler, Magnus & Björneloo, Inger (2013). Samhällsämnenas didaktik: F - åk 3. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (139s.)
Franck, Olof (red.) (2013). Samhällsämnenas didaktik: årskurs 4-6. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur (152s.)
Gleerups stora skolatlas (3:e uppl. 2012). Gleerups stora skolatlas. Malmö: Gleerups
Lindström, Dag (2004). Forntid i Sverige - en introduktion. Stockholm: Natur & Kultur (132 s.)
Nilsson, Torbjörn (2009). Hundra år av svensk politik. 1. uppl. Malmö: Gleerups utbildning (192s.)
www.skolverket.se aktuellt amterial kring bedömning
Spår efter isen Känn ditt land nr 3. Svenska Turistföreningen (63 s.) *
Stephansson, Ove & Beckman, Mona (1987). Jord, berg, luft, vatten: elementa. Stockholm: Utbildningsradion (127 s.)
Svensson Jonas & Arvidsson Stefan (2010) /Människor och makter.//En introduktion till religionsvetenskap. Halmstad: Högskolan i Halmstad. Fritt nedladdningsbar pdf via följande länk: http://hh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:376410 (187 s.)
Titlar märkta med * utlånas på institutionen
Tillkommer ca 300 sidor i samråd med examinator

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den muntliga återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör tillsammans i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter