Kulturarv och kulturarvspedagogik

Sammanfattning

Kursen ger en grundläggande kunskap i begreppen kulturarv och kulturarvspedagogik där ett kritiskt förhållningssätt till olika perspektiv är centralt. Du får en ingång till hur begreppen kulturarv och kulturarvspedagogik används av olika aktörer utifrån perspektiv såsom klass, genus, etnicitet, generation och miljö i såväl nationell som internationell kontext, bland annat genom att olika kulturarvsinstitutioner medverkar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
IS149F version 1,4
Engelsk benämning:
Cultural Heritage and Cultural Heritage Teaching
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
30 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
14 december 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna kritiskt ska kunna förhålla sig till olika perspektiv på begreppen kulturarv och kulturarvspedagogik. Studenterna ska även, med utgångspunkt i historievetenskaplig teori, tillägna sig en grundläggande förståelse för de sätt på vilka fälten kulturarv och kulturarvspedagogik används av olika aktörer utifrån perspektiv såsom klass, genus, etnicitet, generation och miljö i såväl nationell som internationell kontext.

Innehåll

Kursen behandlar olika aspekter av kulturarv och kulturarvspedagogik. Kunskapsteori, historiesyn, historiemedvetande, historiebruk samt historieförmedling belyses och problematiseras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • kritiskt reflektera kring begreppen kulturarv och kulturarvspedagogik utifrån olika perspektiv samt placera dessa i en såväl nationell som internationell kontext.
  • kritiskt och konstruktivt problematisera relationen mellan kulturarv, kulturarvspedagogik och samhällsförändring
  • självständigt analysera olika former av historieanvändning, med betoning på hur människor länkar tolkningen av det förflutna till förståelsen av nutiden och förväntan på framtiden
  • självständigt och kreativt tillämpa teorier om klass, genus, etnicitet, generation och miljöaspekter i relation till kulturarvspedagogik

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom ett individuellt skriftligt arbete som problematiserar användandet av kulturarvsbegreppet i ett utvalt konkretiserat sammanhang där kulturarv och/eller kulturarvspedagogik utgör utgångspunkten.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Peter Aronsson, ”Performing the Nordic in Museums: Changing Ideas of Norden and their Political Implications”, Aronsson, Peter & Gradén Lizette, Performing Nordic Heritage, Ashgate 2013, 29 s
Biesta, Gert, “Against learning: Reclaiming a language for education in an age of learning”,Nordisk Pedagogik, Vol. 25, pp., 2005, 12 s
Berkhofer, Robert F., Fashioning history: current practices and principles, 1. ed., Palgrave Macmillan, New York, 2008, 250 s,
De Groot, Jerome, Consuming history: historians and heritage in contemporary popular culture, Second edition., London, 2016, 316 s.
Gärdenfors, Peter, Lusten att förstå: om lärande på människans villkor, 1. utg., Natur & kultur, Stockholm, 2010, 270 s
Harrison, Rodney, Heritage: Critical Approaches, Routledge 2012). (288ns.) [FINNS SOM E-BOK]
Kean, Hilda & Martin, Paul (red.), The public history reader, Routledge, London, 2013 ca 150 s
Nyzell, Stefan, ”Om risk, tillit och ansvar och att veta varför och hur man vet”. Kulturpedagogisk metod och metodutveckling i Region Skåne, 2017, 68 s (finns som PDF)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Stefan Nyzell, Kursansvarig
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 50% Distans (Malmö) Anmälningskod: mau-16083

Öppen för sen anmälan

Ansök