Montessoripedagogik III

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014

Kurskod:
IS127F version 1,6
Engelsk benämning:
Montessori Education III
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
15 november 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
04 oktober 2012

Förkunskapskrav

Montessoripedagogik I och II.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs samt sidoämne inom Lärarutbildningen.

Syfte

Kursens syftar till att studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper, insikter och färdigheter i montessoripedagogik med inriktning mot åldrarna 6-12 år samt att ge kursdeltagarna kompetens att tillämpa montessoripedagogik i den pedagogiska undervisningen. Vidare syftar kursen till att ge de studerande en fördjupad förmåga att analysera den egna lärarrollen.

Innehåll

Kursen behandlar montessoripedagogikens mål, filosofi och metodik. Läroplanen analyseras som utgångspunkt för tillämpning av montessoripedagogik i undervisningen. Kursen fördjupar och analyserar lärarens uppdrag i montessoripedagogiken i ett nutida perspektiv genom aktuell forskning. Fördjupade praktiskmetodiska tillämpningar genomförs av montessorimaterialet i språk, matematik samt i kulturämnena/OÄ med inriktning mot åldrarna 6 – 12 år. Observationsmetoder samt tillverkning och utveckling av eget material tillämpas.
Vidare behandlar kursen forskningsmetodikens grunder. En skriftlig kritisk granskning av montessoripedagogik i praktiken genomförs i form av ett utvecklingsarbete.
Vikt läggs vid diskussioner och reflektioner rörande köns - och etnicitetsaspekter samt ett ekologiskt medvetande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna analysera sin egen lärarroll i den egna verksamheten utifrån en vald observationsteknik
  • kunna redogöra för montessoripedagogikens mål, filosofi och metodik med inriktning mot åldrarna 6 - 12 år
  • kunna metodiskt tillämpa montessoripedagogik med inriktning mot åldrarna 6 - 12 år
  • kunna analysera och reflektera kring lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken i förhållande till aktuell forskning
  • kunna omsätta montessoripedagogiken i en pedagogisk verksamhet samt använda montessoripedagogikens material i undervisningen
  • kunna genomföra en kritisk granskning på vetenskaplig grund av montessoripedagogik i praktiken.

Arbetsformer

Arbetsformer - campuskurs
Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, auskultationer, litteraturstudier och handledning, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskolan. Användning av Webzone tillämpas.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Arbetsformer - distanskurs
Kursen genomförs som nätbaserad distansundervisning via Internets lärplattform It´s learning (kräver inloggning) samt 3 - 4 campusförlagda dagar på Lärarutbildningen, Orkanen.
Kursen innehåller varierande arbetsformer, vilka utgörs av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, auskultationer, litteraturstudier, handledning och utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Examinationen består av en skriftlig analys baserad på redogörelse, reflektioner och pedagogiska konsekvenser av resultatet av självobservationer. Skriftlig- och praktiskexamination utförs i språk med inriktning mot åldrarna 6 -12 år. Praktiskmetodiskexamination genomförs i matematikmaterialet med inriktning mot åldrarna 6-12 år. Skriftlig- och En praktiskexamination utförs i utförs genom tillverkning och utvecklande av montessorikulturmaterial/OÄ med inriktning mot åldrarna 6-12 år samt en skriftlig redovisning av tillvägagångssättet. En kritisk granskning av montessoripedagogik i praktiken redovisas i form av ett skriftligt utvecklingsarbete.

God språkbehandling och presentationsform krävs vid såväl muntliga som skriftliga redovisningar.

För betyget G krävs att lärandemålen uppnås. För betyget VG krävs att studenten visar en klart analytiskt inställning till montessoripedagogiken och metodiken samt uppvisar en utomordentlig förmåga i den praktiska materialhanteringen i språk -, matematik -, och kulturmaterialen/OÄ och därtill även utmärkt goda resultat i de skriftliga examinationerna.
Presentationerna, såväl skriftliga som muntliga, karaktäriseras av utmärkt språkbehandling och tillförlitlighet.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel
Välj själv vilka avsnitt ur nedanstående böcker.
Läs ca 1500 sidor
Sökord: Montessori, montessoripedagogik m.fl

Björndal, Cato R., (2007). Det värderande ögat- Observation, utvärdering och utveckling i
undervisning och handledning, Stockholm: Liber.

Cronquist, Bodil. (2008). Språket 2 Handledning i montessorimaterial kring ordklasser & satsanalys. Gleerups Utbildning AB.

Cronquist, Bodil. (2013). Matematik III. Lund: Media Tryck.

Malm, Birgitte. (2006). Reflektioner kring lärares liv och verksamhet. Montessorilärares yrkesberättelser. Lund: Studentlitteratur. (100 s.)

M.E.R. om Montessori: tidsskrift för utbildning och forskning om montessoripedagogik. (2008). 7 professorer om montessoripedagogik. Stockholm: Nätverket MER.

M.E.R. om Montessori: tidsskrift för utbildning och forskning om montessoripedagogik. (2009). En resa i tid och rum – Tolkningar av montessoripedagogikens teori och praktik. Stockholm: Nätverket MER.

M.E.R. om Montessori: tidsskrift för utbildning och forskning om montessoripedagogik. (2010). I dialog med Maria Montessori – Från vetenskap till prosa. Stockholm: Nätverket MER.

Montessori, Maria. (1994). From Childhood to Adolescence. The Clio Montessori series.
Oxford England: Clio Press.

Montessori, Maria. (1917). Spontaneous Activity in Education
http://www.gutenberg.org/files/24727/24727-h/24727-h.htm#Page_97

Montessori, Maria. (1989). To Educate the Human Potential . Oxford England: Clio Press.

Montessori, Maria. (1989). The Child, Society and the World. Oxford England: Clio Press.

Montessori, Maria. (1998). Utbildning och fred. Jönköping: Seminarium Förlag AB.

Montessori, Mario. (1998). Att bli en människa Utbildning för en ny värld.
Jönköping: Seminarium Förlag AB.

Patel, Runa. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur.

Polk Lillard, Paula. (1997). Montessori in the Classroom: A Teachers Account of How Children Really Learn. New York: Scocken Books.

Polk Lillard, Paula. (1996). Montessori Today - A Comprehensive Approach to Education from Birth to Adulthood. New York: Scocken Books.

Rubinstein- Reich, L & Wesén, B. (1992). Utveckla mera! Lund: Studentlitteratur.

Stoll Lillard. Angeline. (2005). The Science behind the Genius .Oxford: University Press.

Skolverket. (1998, reviderad 2010). Läroplan för förskolan, Lpfö98. www.skolverket.se

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. www.skolverket.se

Trost Jan. (2006). Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur.


Referenslitteratur

Andra rapporter och artiklar publiceras på kursens hemsida.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Övrigt

För övriga föreskrifter se ”Utbildningsplan för lärarexamen”.


Kursrapporter