Montessoripedagogik III

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2007

Kurskod:
IS127F version 1
Engelsk benämning:
Montessori Education III
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
24 augusti 2007
Fastställandedatum:
24 augusti 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2007

Kursbeskrivning

Kursens syftar till att studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper, insikter och färdigheter i montessoripedagogik med inriktning mot åldrarna 6-12 år samt att ge kursdeltagarna kompetens att tillämpa montessoripedagogik i den pedagogiska undervisningen. Vidare syftar kursen till att ge de studerande en fördjupad förmåga att analysera den egna lärarrollen.

Förkunskapskrav

Montessoripedagogik I och II.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
• kunna analysera sin egen lärarroll i den egna verksamheten utifrån en vald observationsteknik
• kunna redogöra för montessoripedagogikens mål, filosofi och metodik med inriktning mot åldrarna 6 - 12 år
• kunna metodiskt tillämpa montessoripedagogik med inriktning mot åldrarna 6 - 12 år
• kunna analysera och reflektera kring lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken i förhållande till aktuell forskning
• kunna omsätta montessoripedagogiken i en pedagogisk verksamhet samt använda montessoripedagogikens material i undervisningen
• kunna genomföra en kritisk granskning på vetenskaplig grund av montessoripedagogik i praktiken.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen består av en skriftlig analys baserad på redogörelse, reflektioner och pedagogiska konsekvenser av resultatet av självobservationer. Skriftlig- och praktiskexamination utförs i språk med inriktning mot åldrarna 6 -12 år. Praktiskmetodiskexamination genomförs i matematikmaterialet med inriktning mot åldrarna 6-12 år. Skriftlig- och En praktiskexamination utförs i utförs genom tillverkning och utvecklande av montessorikulturmaterial/OÄ med inriktning mot åldrarna 6-12 år samt en skriftlig redovisning av tillvägagångssättet. En kritisk granskning av montessoripedagogik i praktiken redovisas i form av ett skriftligt utvecklingsarbete.

God språkbehandling och presentationsform krävs vid såväl muntliga som skriftliga redovisningar.

För betyget G krävs att lärandemålen uppnås. För betyget VG krävs att studenten visar en klart analytiskt inställning till montessoripedagogiken och metodiken samt uppvisar en utomordentlig förmåga i den praktiska materialhanteringen i språk -, matematik -, och kulturmaterialen/OÄ och därtill även utmärkt goda resultat i de skriftliga examinationerna.
Presentationerna, såväl skriftliga som muntliga, karaktäriseras av utmärkt språkbehandling och tillförlitlighet.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar montessoripedagogikens mål, filosofi och metodik. Läroplanen analyseras som utgångspunkt för tillämpning av montessoripedagogik i undervisningen. Kursen fördjupar och analyserar lärarens uppdrag i montessoripedagogiken i ett nutida perspektiv genom aktuell forskning. Fördjupade praktiskmetodiska tillämpningar genomförs av montessorimaterialet i språk, matematik samt i kulturämnena/OÄ med inriktning mot åldrarna 6 – 12 år. Observationsmetoder samt tillverkning och utveckling av eget material tillämpas.
Vidare behandlar kursen forskningsmetodikens grunder. En skriftlig kritisk granskning av montessoripedagogik i praktiken genomförs i form av ett utvecklingsarbete.
Vikt läggs vid diskussioner och reflektioner rörande köns - och etnicitetsaspekter samt ett ekologiskt medvetande.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, auskultationer, litteraturstudier och handledning, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskolan. Användning av Webzone tillämpas.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur:

Cronquist, Bodil (2006) Språkmanual Malmö: KFS Bokhandel (60 s)

Cronquist, Bodil (2007) Matematikmanual Malmö: KFS Bokhandel (100 s)

Doverborg, E och Pramling, I (1998) Temaarbete Lärarens metodik och barnens förståelse Stockholm: Utbildningsförlaget ( 114 s)
Alternativt:
Doverborg, E; Pramling, I och Qvarsell, B (1987) Inlärning och utveckling Stockholm: Utbildningsförlaget, (146 s)

Malm, Birgitte (2006) Reflektioner kring lärares liv och verksamhet. Montessorilärares Yrkesberättelser Lund: Studentlitteratur (100 s)

Montessori, Maria (1994) From Childhood to Adolescence The Clio Montessori series, Oxford England: Clio Press (99 s)

Montessori, Maria (1989) To Educate the Human Potential The Clio Montessori series, Oxford England: Clio Press (85 s)

Montessori, Maria(1989) The Child, Society and the World The Clio Montessori series, Oxford England: Clio Press (120 s)

Montessori, Maria (1998) Utbildning och fred Jönköping: Seminarium Förlag AB (120s)

Montessori, Maria (1998) Att bli en människa. Utbildning för en ny värld Jönköping: Seminarium Förlag AB (160 s)

Patel, Runa. (2003) Forskningsmetodikens grunder Lund: Studentlitteratur (149 s)

Polk Lillard, P Montessori today. A comprehensive Approach to Education from Birth to Adulthood New York: Scocken Books (202 s)

Rubinstein- Reich, L Wesén, B (1986) Observera mera! Lund: Studentlitteratur (100 s)

Rubinstein- Reich, L Wesén, B (1992) Utveckla mera! Lund: Studentlitteratur (100 s)

Stoll Lillard, Angeline (2005) The Science behind the Genius Oxford University Press (347 s)

Thurén, Torsten (1996) Vetenskapsteori för nybörjare Malmö: Liber (1 48 s)

Trost, Jan (2006) Att vara opponent Lund: Studentlitteratur (79 s)

Utbildningsdepartementet Lpo 94. Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet

Fördjupningslitteratur, ca 400 sidor, väljs individuellt i samråd med examinator.

Valbar litteratur:
Brio pärm Del 1: Sinnestränande material och språkmaterial Del 2: Matematikmaterial Brio: Lek och lär (136+157 s)

Diderichsen, A; Hansen, V. R; Thyssen, S (1992) 6 år och på väg in i skolan Lund: Studentlitteratur (126 s)

Goldinger, B (1992) Tonårstiden Stockholm: Wahlström & Widstrand (187 s)

Granberg, B (1996) Meningsfullt skolarbete Solna: Ekelunds förlag (56 s)

Roth, Klas (1998) Montessoripedagogiken – en kritisk analys Häften för didaktiska studier nr 52, Didaktikcentrum, Stockholm: HLS Förlag ISBN 91-7656 (62 s)

Rödstam, M (1990) Barns utveckling 7-12 år Almqvist & Wiksell

Siroiney, Lill (2001) Musiken i montessoripedagogiken Lund, Språklig medvetenhet (140 sidor text +material, halvfabrikat)

Standing E M (1984) Maria Montessori: Her Life and Work New York: Plume (370 s)

Bilaga till kursplan: Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
I kursen Montessoripedagogik III vid Malmö högskolas lärarutbildning utgörs en medvetenhet kring etnicitet, genus och miljö ett väsentligt inslag. I synnerhet sammanfaller dessa aspekter med den grundsyn utifrån vilken montessoripedagogiken har sin bas.

Maria Montessori formulerade sin pedagogik med utgångspunkt i ett holistiskt synsätt. Grunden för detta är att alla aspekter av våra liv och vår miljö är integrerade med varandra och att allt och alla människor oavsett klass, etnicitet och genus har samma värde. Härigenom förmedlas insikter kring att barn och ungdomar bibringas möjlighet att utveckla såväl en ekologisk som fördomsfri hållning gentemot samtliga människor oavsett ras.

Med utgångspunkt i den grundsyn vilken utgör ett centralt inslag i samtliga montessorikurser framträder sålunda en reflektionsgrund kring miljöfrågor såväl som köns - och etnicitetsaspekter vilket i sin tur avser att frammana ett ekologiskt medvetande med fokus på ett hållbart samhälle.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Övrigt

För övriga föreskrifter se ”Utbildningsplan för lärarexamen”.


Kursrapporter