Montessoripedagogik III

Sammanfattning

Kursens syfte är att ge fördjupade insikter, kunskaper och färdigheter i montessoripedagogik samt att ge kursdeltagarna kompetens att tillämpa montessoripedagogik i den egna undervisningen.
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna analysera sin egen lärarroll i den egna verksamheten utifrån en vald observationsteknik
 • kunna redogöra för montessoripedagogikens mål, filosofi och metodik
 • kunna metodiskt tillämpa montessoripedagogik
 • kunna analysera och reflektera kring lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken i förhållande till aktuell forskning
 • kunna omsätta montessoripedagogiken i en pedagogisk verksamhet samt använda montessoripedagogikens material i undervisningen
kunna genomföra en kritisk granskning på vetenskaplig grund av montessoripedagogik i praktiken.

Kursen innehåller varierande arbetsformer, vilka utgörs av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, litteraturstudier, självstudier och handledning.
Användning av lärplattformen canvas tillämpas. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.
Kurser går på halvfart/distans med 3 obligatoriska träffar per termin.

Behörighetskrav

Montessoripedagogik I och II.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
IS127F version 1,9
Engelsk benämning:
Montessori Education III
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
16 december 2019
Ersätter kursplan fastställd:
09 juni 2015

Förkunskapskrav

Montessoripedagogik I och II.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs samt sidoämne inom Lärarutbildningen.

Syfte

Kursens syftar till att studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper, insikter och färdigheter i montessoripedagogik samt att ge kursdeltagarna kompetens att tillämpa montessoripedagogik i den pedagogiska undervisningen. Vidare syftar kursen till att ge de studerande en fördjupad förmåga att analysera den egna lärarrollen.

Innehåll

Kursen behandlar montessoripedagogikens mål, filosofi och metodik. Läroplanenerna analyseras som utgångspunkt för tillämpning av montessoripedagogik i undervisningen. Kursen fördjupar och analyserar lärarens uppdrag i montessoripedagogiken i ett nutida perspektiv genom aktuell forskning. Fördjupade praktiskmetodiska tillämpningar genomförs av montessorimaterialet i språk, matematik samt i kulturämnena/OÄ. Observationsmetoder samt tillverkning och utveckling av eget material tillämpas.
Vidare behandlar kursen forskningsmetodikens grunder. En skriftlig kritisk granskning av montessoripedagogik i praktiken genomförs i form av ett utvecklingsarbete.
Vikt läggs vid diskussioner och reflektioner rörande köns - och etnicitetsaspekter samt ett ekologiskt medvetande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna analysera sin egen lärarroll i den egna verksamheten utifrån en vald observationsteknik
 • kunna redogöra för montessoripedagogikens mål, filosofi och metodik
 • kunna metodiskt tillämpa montessoripedagogik
 • kunna analysera och reflektera kring lärarens uppdrag enligt montessoripedagogiken i förhållande till aktuell forskning
 • kunna omsätta montessoripedagogiken i en pedagogisk verksamhet samt använda montessoripedagogikens material i undervisningen
 • kunna genomföra en kritisk granskning på vetenskaplig grund av montessoripedagogik i praktiken.

Arbetsformer

Arbetsformer - campuskurs
Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, auskultationer, litteraturstudier och handledning, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskolan. Användning av IT's learning tillämpas.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Arbetsformer - distanskurs
Kursen genomförs som nätbaserad distansundervisning via Internets lärplattform It´s learning samt 3 - 4 campusförlagda dagar.
Kursen innehåller varierande arbetsformer, vilka utgörs av föreläsningar, demonstrationer, materialhantering, auskultationer, litteraturstudier, handledning och utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskola.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Examinationen består av en skriftlig analys baserad på redogörelse, reflektioner och pedagogiska konsekvenser av resultatet av självobservationer. Skriftlig- och praktiskexamination utförs i språk. Praktiskmetodiskexamination genomförs i matematikmaterialet. Skriftlig- och En praktiskexamination utförs i utförs genom tillverkning och utvecklande av montessorikulturmaterial/OÄ samt en skriftlig redovisning av tillvägagångssättet. En kritisk granskning av montessoripedagogik i praktiken redovisas i form av ett skriftligt utvecklingsarbete.

God språkbehandling och presentationsform krävs vid såväl muntliga som skriftliga redovisningar.

För betyget G krävs att lärandemålen uppnås. För betyget VG krävs att studenten visar en klart analytiskt inställning till montessoripedagogiken och metodiken samt uppvisar en utomordentlig förmåga i den praktiska materialhanteringen i språk -, matematik -, och kulturmaterialen/OÄ och därtill även utmärkt goda resultat i de skriftliga examinationerna.
Presentationerna, såväl skriftliga som muntliga, karaktäriseras av utmärkt språkbehandling och tillförlitlighet.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur och övriga läromedel
Välj avsnitt ur nedanstående böcker. Valda avsnitt finns presenterade i kursguiden.
Läs ca 3000 sidor
Sökord: Montessori, montessoripedagogik m.fl

Bjørndal, Cato R.P. (2018). Det värderande ögat- Observation, utvärdering och utveckling i
undervisning och handledning. Stockholm: Liber. (s.192)
Bro¨derman Smeds, Mari & Skjo¨ld Wennerstro¨m, Kristina. (2018). Montessoripedagogik i skolan – en va¨g mot ma°len. Stockholm: BoD Books on Demand. (s.163)
Cronquist, Bodil (2008). Språket 2 Handledning i montessorimaterial kring ordklasser & satsanalys. Gleerups Utbildning AB. (s.214)
Cronquist, Bodil (2019). Matematik III. Lund: Bloms tryckeri. (s.125)
Gynther, Per (2016). Möjligheter och begränsningar: Om lärares arbete med montessoripedagogiken i praktiken. Diss. Stockholm: Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet. (s.215)
http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A954261&dswid=-9339
Malm, Birgitte (2006). Reflektioner kring lärares liv och verksamhet. Montessorilärares yrkesberättelser. Diss. Lund: Studentlitteratur. (s.194)
Montessori, Maria (1994). From Childhood to Adolescence. The Clio Montessori series.
Oxford England: Clio Press. (s.108)
Montessori, Maria (1917). Spontaneous Activity in Education (s.310)
http://www.gutenberg.org/files/24727/24727-h/24727-h.htm#Page_97
Montessori, Maria (1989). To Educate the Human Potential. Oxford England: Clio Press. (s.125)
Montessori, Maria (1989). The Child, Society and the World. Oxford England: Clio Press. (s.126)
Montessori, Maria (1998). Utbildning och fred. Jönköping: Seminarium Förlag AB. (s.120)
Montessori, Mario (1998). Att bli en människa Utbildning för en ny värld. Jönköping: Seminarium Förlag AB. (s.160)
Patel, Runa (2019). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. (s.184)

Stoll Lillard, Angeline (2017). The Science behind the Genius. Oxford: University Press. (s.496)
Skolverket (2018). Läroplan för förskolan, Lpfö 18. (s.20)
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf

Skolverket (2011, reviderad 2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (s.299)
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d48d/1553968042333/pdf3975.pdf
Trost, Jan (2013). Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur. (s.66)
Referenslitteratur
Andra rapporter och artiklar publiceras på kursens hemsida.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.

Övrigt

För övriga föreskrifter se ”Utbildningsplan för lärarexamen”.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Bodil Cronquist, Kursansvarig
Telefon: 040-6658254
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

31 augusti 2020 - 06 juni 2021 Veckoslut 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 6 Anmälningskod: mau-06117

Öppen för sen anmälan

Ansök