Rockmusik, ungdom och samhälle

Sammanfattning

Kursen syftar till att skapa insikter i rockmusikens historiska utveckling. Såväl rockmusikens olika rötter som dess förgreningar studeras. Musikformen sätts också in i ett socialt och kulturellt sammanhang. Särskild vikt läggs på ungdomars sociala identitetsskapande och rockmusiken som dynamisk kraft i samhället. Klass, genus, etnicitet och generation blir därvidlag centrala analysredskap.

Undervisningen består av föreläsningar, musik- och konsertanalyser, diskussionsseminarier samt mindre projektstudier.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020

Kurskod:
IS106F version 3,1
Engelsk benämning:
Rock-music, Youth, and Society
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
17 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
17 december 2019
Ersätter kursplan fastställd:
30 maj 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna skapar insikter i rockmusikens – i bred bemärkelse – historiska utveckling. Genom att musikformen sätts in i en social kontext fokuseras samtidigt dess betydelse för ungdomars sociala identitetsskapande och relationen mellan rockmusik och samhällsförändring. På så sätt utgör syftet också att skapa en förståelse för rockmusikens betydelse i en större kontext. Kursen syftar också till att studenterna ska utveckla sitt populärvetenskapliga skrivande inom området

Innehåll

Kursen utgår från ett flervetenskapligt perspektiv där rockmusiken studeras utifrån såväl konstnärliga som kulturella och sociala perspektiv. Såväl rockmusikens musikaliska utveckling i sig med dess rötter i country, blues och jazz och förgreningar till t ex reggae, hip-hop och rap studeras. Men musikformen ses också i ett vidare perspektiv. Den är en del av en ungdomskultur. Dess betydelse häri och för ungdomars identitetsskapande i olika miljöer liksom dess plats och betydelse för samhällsutvecklingen i stort ingår också som centrala delar i kursen. De fyra aspekterna klass, genus, etnicitet och generation tillmäts stor betydelse i de analyser av rockmusikens innehåll och framförande som görs i kursen. Därvidlag studeras såväl rockmusikens konstruktioner och gestaltningar av de sociala kategorierna som dess samspel i identitetsskapande processer.
Kursen består av två delkurser:
I delkurs 1 (7,5 hp) Rockmusik, ungdom och samhälle i ett förändringsperspektiv diskuteras rockmusiken och dess rötters historia samt rockmusikens betydelse i ungdomskulturer och ungdomars identitetsskapande. Studenterna gör en fältstudie av en rockkonsert.
I delkurs 2. (7,5 hp) Tematisk fördjupning, diskuteras rockmusiken som en dynamisk kraft i samhället. Studenterna väljer en artist, grupp eller musikstil att fördjupa sig i och framställer en populärvetenskaplig artikel.

Lärandemål

Delkurs 1 (7,5 hp) Rockmusik, ungdom och samhälle i ett förändringsperspektiv.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• redogöra för rockmusiken och dess rötters historia
• diskutera rockmusikens betydelse i ungdomskulturer och ungdomars identitetsskapande
• diskutera hur klass, genus, etnicitet och generation gestaltas i olika former av rockmusik och under olika tider

Delkurs 2. (7,5 hp) Tematisk fördjupning
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
• analysera rockmusiken som dynamisk kraft i samhället,
• visa förmåga att skriva populärvetenskapliga/journalistiska texter.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, muntliga presentationer av studenter och studiebesök, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare.
I delkurserna 1 och 2 ska studenterna enskilt eller i grupp presentera ett skriftligt arbete som ska seminariebehandlas

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

I examinationen av delkurs 1 ingår att göra en fältstudie av en rockkonsert samt en analys av densamma med hjälp av den lästa litteraturen. Denna examineras som en essä som ventileras vid ett seminarium där studenten både försvarar sin egen text och opponerar på någon annans. I delkurs 2 består examinationen av att en populärvetenskaplig artikel skrivs om en artist, grupp eller musikstil. Uppgiften examineras vid ett seminarium med utsedd opponent. God språkbehandling och presentationsform krävs vid såväl skriftliga som muntliga redovisningar.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1. (7,5 hp) Rockmusik, ungdom och samhälle i ett förändringsperspektiv.
Altschuler, Glenn C (2003), All Shook Up. How Rock’n Roll Changed America, Oxford University Press, New York, (226 s.)
Bergren, Lars, Greiff, Mats & Horgby, Björn, (red) (2009), Populärmusik, uppror och samhälle, Malmö högskola, Malmö 2009. (valda delar ca 150 s.) Eller Askander, Mikael, Lundin Johan A. & Söderman, Johan, (red) (2014), Coda. Andra antologin om musik och samhälle, Kira Förlag, Malmö (valda delar ca 150 s.)
Carson, Mina, Lewis, Tisa & Shaw, Susan M. (2004), Fifty Years of Women Making Music, The University Press of Kentucky, Lexington, (231 s.)
Ehn Billy & Löfgren Orvar (2012), Kulturanalytiska verktyg, Malmö, (valda delar ca 75 s.)
Lilliestam Lars (1998), Svensk rock, musik – musik, lyrik, historik, Göteborg s.20-235, (215 s.)
Lundström, Catrin (2012), 'Rasifierat begär: de Andra som exotiska', i Om ras och vithet i det samtida Sverige, s. 189-213
Sernhede, Ove (2006), Ungdom och kulturens omvandlingar: åtta essäer om modernitet, ungas skapande och fascination inför svart kultur, Daidalos, Göteborg - kap. 3 och 6
Delkurs 2. (7,5 hp) Tematisk fördjupning
Ganetz, Hillevi, Gavanas, Anna, Huss, Hasse & Werner, Ann, Rundgång. Genus och populärmusik, Stockholm 2009, valda delar ca 100 s.
Kulturella perspektiv 2009:3-4, valda delar, ca 30 s.
Svensson Birgitta (1997), ”Livstid – metodiska reflexioner över biografiskt särskiljande och modern identitetsformering”, i Skjorta eller själ Gunnar Alsmark (red), Lund, ca 20 s.


Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
Perspektiven genus, etnicitet, migration samt klass och generation behandlas genomgående och integrerat genom hela kursen i såväl föreläsningar som kurslitteratur. Studenterna tränas på att självständigt kunna diskutera och använda perspektiven som analytiska begrepp i egna tolkningar av kulturella processer och analyser av människors livsvillkor.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Peter Jönsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657005
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52