Bilder av medeltiden

Sammanfattning

Kursen syftar till att kritiskt granska och problematisera olika ”bilder” av medeltiden. Därvidlag studeras bl a framställningar inom såväl historisk forskning som populärkultur, t ex skönlitteratur och film. Vidare diskuteras myter kring medeltiden, hur dessa brukas och vilken identitetsskapande betydelse de har. Såväl klass som genus, etnictet och generation utgör analysredskap.

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier samt muntliga och skriftliga presentationer av studenter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2009

Kurskod:
IS104F version 1,2
Engelsk benämning:
Images of the Middle Ages
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
24 augusti 2007
Fastställandedatum:
05 december 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 januari 2009
Ersätter kursplan fastställd:
08 november 2007

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna skall utveckla fördjupad kunskap om de olika bilder av medeltiden som har funnits under modern tid. Studenten skall även få insikt i de samhällsmekanismer som har bidragit till att skapa dessa bilder. Genom en analys av moderna samhällsfenomen bidrar kursen till att öka förståelsen av hur bilder och myter konstrueras för vissa specifika syften av olika aktörer. Kursen syftar också till att skapa ett medvetande hos studenterna för mediernas och populärkulturens genomslagskraft hos den stora massan. Genom detta ökas insikten om hur identiteter och ideal konstrueras och formas.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
• sammanfatta synen på medeltiden i en historisk kontext från 1500-tal till modern tid.
• analysera myters och bilders genomslagskraft för att skapa identiteter och ideal, samt kunna diskutera historiska förändringar i synen och kunna förklara mekanismerna bakom dessa.
• exemplifiera kulturella processer och kulturskapande under olika tider och samhälleliga villkor.
• argumentera hur klass, etnicitet och genus har format bilderna av medeltiden i olika historiska skeenden.
• exemplifiera kunskaper om inom- och utomvetenskapliga debatter om konstruktionen medeltid i såväl svensk som internationell kontext.
• reflektera kring populärkulturens och medias roller i konstruerandet av bilder och identiteter.
• producera självständiga, argumenterande och reflekterande texter och/eller IKT-produkter.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

I examinationen ingår att analysera och diskutera utvecklingen av synen på bilder av medeltiden genom att presentera, enskilt eller i par, en IKT-produkt.

Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar synen på medeltiden under tiden 1500-2000, med fokus på modern tid. Kursen behandlar främst de kulturella, men även de politiska, ekonomiska och sociala grunddragen. Olika historiska berättelser ingår i kursen. Inom kursen diskuteras användningen av historia i olika samhälleliga kontexter kring begrepp som historiekultur, historiebruk och historiesyn.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Arbetsformerna, som kan utgöras av föreläsningar, seminarier samt muntliga presentationer av studenter, utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare. Skriftliga uppgifter är ett inslag.

De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Peter Aronsson och Erika Larsson, Konsten att lära och viljan att uppleva : historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och Jamtli
äxjö : Centrum för kulturforskning, Växjö univ., [2002]
Aronsson, Peter, Historiebruk : att använda det förflutna, Studentlitteratur 2004.
Axelsson, Bodil Meningsfulla förflutenheter : traditionalisering och teatralisering i en klosterruin, Linköping 2003.
Cantor, Norman F, Inventing the Middle Ages: the Lives, Works, and Ideas of the Great Medievalists of the Twentieth Century, New York 1991.
Guillou, Jan, Vägen till Jerusalem, 2007.
Gustafsson, Lotten, Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland, Etnologiska institutionen, Stockholms universitet 2002, 315 sidor.
Högberg, Anders, Kihlström, Håkan, (red), Medeltid på tevetid- en dokusåpas historiedidaktik, 2005.
Jensen, Ola W Forntid i historien. En arkeologihistorisk studie av synen på forntid och forntida lämningar, från medeltiden till och med förupplysningen. Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet, 2002.
Lindkvist, Herman, Historien om Sverige. Från islossning till kungarike, Stockholm 2000.
Petersson, Bodil Föreställningar om det förflutna: arkeologi och rekonstruktion, Lund 2003.Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Genusperspektivet är integrerat i kursen. Litteraturen är vald bland annat för att ge en fördelning av böcker skrivna av män och kvinnor. Perspektiven i flera av böckerna, bland annat Bodil Peterssons bok om föreställningar i det förflutna, är också genusinriktade. Föreläsningarna är även strukturerade på ett sådant sätt att genusperspektivet kommer att behandlas. Detta gäller även diskussionsdelmomenten. Kursen kommer att fokusera på hur 1800-talets historieskrivningar och vår moderna tids skildringar av medeltiden diskuterar genusrelationer under medeltid. Kursen kommer också att fokusera på mottagarna av denna syn, det vill säga hur allmänheten. Detta innebär således ett dubbelt genusperspektiv.
Migrations- och etnicitetsperspektivet arbetas in i kursen i betydelsen av synen på den andre i historieskrivningen. Hur den medeltida människan har sett på den andre blir central, men i förlängningen blir det minst lika viktigt att undersöka hur historieskrivarna har valt att ta upp detta ämne. Miljöperspektivet får inte en stor plats i denna kurs.

Kursvärdering

De studerande får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Varje delkurs avslutas med en individuell skriftlig eller muntlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Samhälle, kultur och identitet.

Mer information om utbildningen

Per Eliasson, kursansvarig
Telefon: 040-6658001
Anki Ängeborn, studieadministratör
Telefon: 040-6658167