Ryska II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018

Kurskod:
IM204E version 2
Engelsk benämning:
Russian II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 januari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
14 september 2007

Förkunskapskrav

Ryska I, 1-15 hp

Syfte

Ryska II syftar till att ge studenten vidgade kunskaper i ryska språket och samhället. Fokus ligger på läs- och hörförståelse, ordkunskap, centrala grammatiska kunskaper, lättare konversation samt realiakunskap.

Innehåll

Kursen utgår ifrån och vidareutvecklar kunskaper och färdigheter som introducerats i Ryska 1-15 hp. Detta gäller såväl språkliga aspekter som realiakunskaper. Kursen fokuserar på förståelse av både skriftligt och muntligt material. Den individuella skriftliga språkfärdigheten tränas i korta texter och kommunikativa övningar. Studenterna arbetar även med ett individuellt valt tema (t ex turism, idrott, handel, miljöfrågor). Kursen är inte indelad i delkurser.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

  • ha vidgade kunskaper i ryska språkets ordförråd och uppbyggnad;
  • ha grundläggande kunskap om ordförrådet inom ett av studenten valt tematiskt område;
  • ha fördjupade realiakunskaper om det ryska samhället och
  • visa kunskap om Malmö högskolas perspektivområden miljö, genus, migration och etnicitet.
Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • kunna använda sig av ryska ordböcker och andra resurser för att självständigt kunna tillägna sig nytt språkmaterial;
  • kunna läsa enklare ryska texter;
  • kunna uttrycka sig muntligt på ryska i vardagssituationer och
  • ha förmåga att tillämpa sin kunskap om Malmö högskolas perspektivområden på språk- och kulturvetenskapliga frågeställningar.
Värderingsförmågor och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • ha tillägnat sig ett kritiskt förhållningssätt till information från olika källor som behandlar Ryssland och ryska förhållanden.

Arbetsformer

I kursen utnyttjas följande arbetsformer och resurser för lärande: nätburna lektioner med ljudfiler, nätburet realiamaterial, videoklipp, interaktiva övningar och nätburen studentinteraktivitet individuellt eller i grupp i den gemensamma plattformen på internet. Under kursen ges kontinuerligt övning i automatisering av ordförrådet och grammatiken, läs- och hörförståelseövningar (här utnyttjas Skype eller annat hjälpmedel för muntlig kommunikation över nätet; detta förutsätter tillgång till mikrofon). Alla deltagare får dessutom kontinuerligt obligatoriska inlämningsuppgifter som skickas in till läraren eller publiceras i kursplattformen på internet.

Bedömningsformer

Under kursens gång får studenterna kontinuerligt uppgifter som täcker olika kunskapsmoment och färdigheter. En del av dessa uppgifter är interaktiva och övas självständigt av studenten, andra skickas in för lärarens bedömning och feedback.
Den avslutande nätburna examinationen förutsätter att studenten har tillägnat sig vidgade kunskaper i ryska språket och samhället. Detta visas i examinationens olika delmoment, såsom läs- och hörförståelse, ordkunskap, centrala grammatiska kunskaper, enkel konversation (med hjälp av Skype eller annat hjälpmedel för muntlig kommunikation över nätet) samt realiakunskap.
Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omtentamen av grupparbete för enskild student ges enligt examinators anvisningar.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studiematerialet om ryska språket, inklusive övningar och ljudfiler, är nätbaserat. Studenterna får tillgång till detta material som en integrerad del av lektionerna under kursen.
Kurslitteratur
• Murray, John & Sarah Smith. Intermediate Russian: Grammar and Workbook, Florence: Routledge, 2010.
https://ebookcentral.proquest.com/lib/malmo/detail.action?docID=1244888
• Tchantouria, Revaz & Karina Vamling. Ryska – kort grammatisk översikt, IMER, Malmö högskola, 2007 (materialet är tillgängligt på kurshemsidan). 46 s.
• Tchantouria, Revaz och Karina Vamling. Ryska lektioner 2 (med ljudfiler, övningar och ordlista), Malmö-Lund, 2018. (ebok i epubformat).
• Realiakunskap om Ryssland, länkning från kurshemsidan (ca 100 s.)
Referenslitteratur
• Beard, Robert. An Interactive Online Reference Grammar. https://www.alphadictionary.com/rusgrammar/
• Fält, Erik. Kort rysk grammatik. Uppsala: Reklam & Katalogtryckt, 2004.
• Norstedts ryska fickordbok - Rysk-svensk/Svensk-rysk [34 000 ord]. Norstedts Akademiska Förlag, 2011.
• Norstedts ryska ordbok: rysk-svensk, svensk-rysk: [141.000 ord och fraser] [huvudredaktör: Ulla Birgegård, Elisabeth Marklund Sharapova, redaktörer: Maria Bönnemark...], Norstedts Akademiska Förlag, 2006.
• Timberlake, Alan. Reference Grammar of Russian. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. https://ebookcentral.proquest.com/lib/malmo/detail.action?docID=255157