Ryska II

Kurs - grundnivå - 16-30 hp

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012, höst 2011, höst 2010, vår 2010, höst 2009, vår 2009, höst 2008, vår 2008

Kurskod:
IM204E version 1
Engelsk benämning:
Russian II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
14 september 2007
Fastställandedatum:
14 september 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
14 september 2007

Kursbeskrivning

Ryska II syftar till att ge studenten vidgade kunskaper i ryska språket och samhället. Fokus ligger på läs- och hörförståelse, ordkunskap, centrala grammatiska kunskaper, lättare konversation samt realiakunskap.

Förkunskapskrav

Ryska I, 1-15 hp

Lärandemål

Kunskaper och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

  • ha vidgade kunskaper i ryska språkets ordförråd och uppbyggnad;
  • ha grundläggande kunskap om ordförrådet inom ett av studenten valt tematiskt område;
  • ha fördjupade realiakunskaper om det ryska samhället och
  • visa kunskap om Malmö högskolas perspektivområden miljö, genus, migration och etnicitet.
Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • kunna använda sig av ryska ordböcker och andra resurser för att självständigt kunna tillägna sig nytt språkmaterial;
  • kunna läsa enklare ryska texter;
  • kunna uttrycka sig muntligt på ryska i vardagssituationer och
  • ha förmåga att tillämpa sin kunskap om Malmö högskolas perspektivområden på språk- och kulturvetenskapliga frågeställningar.
Värderingsförmågor och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
  • ha tillägnat sig ett kritiskt förhållningssätt till information från olika källor som behandlar Ryssland och ryska förhållanden.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Under kursens gång får studenterna kontinuerligt uppgifter som täcker olika kunskapsmoment och färdigheter. En del av dessa uppgifter är interaktiva och övas självständigt av studenten, andra skickas in för lärarens bedömning och feedback.
Den avslutande nätburna examinationen förutsätter att studenten har tillägnat sig vidgade kunskaper i ryska språket och samhället. Detta visas i examinationens olika delmoment, såsom läs- och hörförståelse, ordkunskap, centrala grammatiska kunskaper, enkel konversation (med hjälp av Skype eller annat hjälpmedel för muntlig kommunikation över nätet) samt realiakunskap.
Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omtentamen av grupparbete för enskild student ges enligt examinators anvisningar.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen utgår ifrån och vidareutvecklar kunskaper och färdigheter som introducerats i Ryska 1-15 hp. Detta gäller såväl språkliga aspekter som realiakunskaper. Kursen fokuserar på förståelse av både skriftligt och muntligt material. Den individuella skriftliga språkfärdigheten tränas i korta texter och kommunikativa övningar. Studenterna arbetar även med ett individuellt valt tema (t ex turism, idrott, handel, miljöfrågor). Kursen är inte indelad i delkurser.

Arbetsformer

I kursen utnyttjas följande arbetsformer och resurser för lärande: nätburna lektioner med ljudfiler, nätburet realiamaterial, videoklipp, interaktiva övningar och nätburen studentinteraktivitet individuellt eller i grupp i den gemensamma plattformen på internet. Under kursen ges kontinuerligt övning i automatisering av ordförrådet och grammatiken, läs- och hörförståelseövningar (här utnyttjas Skype eller annat hjälpmedel för muntlig kommunikation över nätet; detta förutsätter tillgång till mikrofon). Alla deltagare får dessutom kontinuerligt obligatoriska inlämningsuppgifter som skickas in till läraren eller publiceras i kursplattformen på internet.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studiematerialet om ryska språket, inklusive övningar och ljudfiler, är nätbaserat. Studenterna får tillgång till detta material som en integrerad del av lektionerna under kursen.
Kurslitteratur
Murray, John & Sarah Smith. 2010. Intermediate Russian: Grammar and Workbook, Florence: Routledge http://site.ebrary.com.proxy.mah.se/lib/malmoe/docDetail.action?docID=5002126

Robin, R. Novosti nedeli na uproshchennom russkom jazyke [News of the week in simplified Russian], a project of the National Capital Language Resource Center: http:nclrc.org/webcasts/russian/
Tchantouria, Revaz & Karina Vamling. 2007. Ryska – kort grammatisk översikt, IMER, Malmö högskola (materialet är tillgängligt på kurshemsidan). 46 s.
Realiakunskap om Ryssland, länkning från kurshemsidan (ca 100 s.)
Referenslitteratur//
Fält, Erik. 2004. Kort rysk grammatik. Uppsala: Reklam & Katalogtryckt.
Jefremova, V. 1991. Rysk-svensk och svensk rysk ordbok. 3 upplagan. Stockholm
Norstedts ryska ordbok: rysk-svensk, svensk-rysk: [141.000 ord och fraser] [huvudredaktör: Ulla Birgegård, Elisabeth Marklund Sharapova, redaktörer: Maria Bönnemark...], Norstedts Akademiska Förlag, 2006.
Timberlake, Alan. 2004. Reference Grammar of Russian. Cambridge: Cambridge University Press http://site.ebrary.com.proxy.mah.se/lib/malmoe/docDetail.action?docID=10120480