Ryska II

Sammanfattning

Kursen utgår ifrån och vidareutvecklar kunskaper och färdigheter som introducerats i Ryska 1-15 hp. Detta gäller såväl språkliga aspekter som realiakunskaper. Kursen fokuserar på förståelse av både skriftligt och muntligt material. Den individuella skriftliga språkfärdigheten tränas i korta texter och kommunikativa övningar. Studenterna arbetar även med ett individuellt valt tema (t ex turism, idrott, handel, miljöfrågor). Kursen är inte indelad i delkurser.

Behörighetskrav

Ryska I, 1-15 hp

Urval:

högskolepoäng 100%

Om utbildningen

Distanskursen Ryska II är en introduktion till ryska språket och omfattar uttal, skrift, basordförråd och grundläggande grammatik. I kursmaterialet illustreras ryskt kultur- och samhällsliv. Undervisningen bedrivs online och sätter förståelse av enkla texter i centrum. Interaktiva språkövningar intar en viktig del av kursmaterialet.

Både Ryska I och Ryska II är helt nätbaserade, vilket innebär att vi inte kommer att ha några schemalagda möten i Malmö. I stället kommer vi vid bestämda tider varje vecka att lägga ut en ny lektion. Kursmaterialet till varje lektion är tillgängligt på nätet. Som deltagare i kursen får man tillgång till detta material och har alltså inte någon vanlig kursbok och övningsbok bredvid. Som referensmaterial rekommenderas man skaffa en mindre rysk-svensk/svensk-rysk ordlista och grammatik (anvisningar finns i litteraturlistan).

Kurserna riktar sig till studenter som vill kombinera kunskaper i ryska med andra ämnen och även till yrkesverksamma personer som kommer i kontakt med ryska i sitt arbete.

Its learning

I undervisningen använder vi lärplattformen Canvas

IT-support

Har du några frågor eller problem som rör din datoridentitet eller datoranvändning är du välkommen att kontakta den gemensamma studentsupporten på Malmö universitet via e-post eller telefon.
Kontakta Helpdesk

Frågor

Se under Kontakt

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
IM204E version 3
Engelsk benämning:
Russian II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 april 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
01 januari 2018

Förkunskapskrav

Ryska I, 1-15 hp

Syfte

Ryska II syftar till att ge studenten vidgade kunskaper i ryska språket och samhället. Fokus ligger på läs- och hörförståelse, ordkunskap, centrala grammatiska kunskaper, lättare konversation samt realiakunskap.

Innehåll

Kursen utgår ifrån och vidareutvecklar kunskaper och färdigheter som introducerats i Ryska 1-15 hp. Detta gäller såväl språkliga aspekter som realiakunskaper. Kursen fokuserar på förståelse av både skriftligt och muntligt material. Den individuella skriftliga språkfärdigheten tränas i korta texter och kommunikativa övningar. Studenterna arbetar även med ett individuellt valt tema (t ex turism, idrott, handel, miljöfrågor). Kursen är inte indelad i delkurser.

Lärandemål

Kunskaper och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:
1. ha vidgade kunskaper i ryska språkets ordförråd och uppbyggnad;
2. ha grundläggande kunskap om ordförrådet inom ett av studenten valt tematiskt område;
3. ha fördjupade realiakunskaper om det ryska samhället.

Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten:
4. kunna använda sig av ryska ordböcker och andra resurser för att självständigt kunna tillägna sig nytt språkmaterial;
5. kunna läsa enklare ryska texter och göra grundläggande språkliga analyser;
6. kunna uttrycka sig muntligt på ryska i enklare situationer.

Värderingsförmågor och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
7. ha tillägnat sig ett kritiskt förhållningssätt till information från olika källor som behandlar Ryssland och ryska förhållanden.

Arbetsformer

I kursen utnyttjas följande arbetsformer och resurser för lärande: nätburna lektioner med ljudfiler, nätburet realiamaterial, videoklipp, interaktiva övningar och nätburen studentinteraktivitet individuellt eller i grupp i den gemensamma plattformen på internet. Under kursen ges kontinuerligt övning i automatisering av ordförrådet och grammatiken, läs- och hörförståelseövningar (här utnyttjas Skype eller annat hjälpmedel för muntlig kommunikation över nätet; detta förutsätter tillgång till mikrofon). Alla deltagare får dessutom kontinuerligt obligatoriska inlämningsuppgifter som skickas in till läraren eller publiceras i kursplattformen på internet.

Bedömningsformer

Under kursens gång får studenterna kontinuerligt uppgifter som täcker olika kunskapsmoment och färdigheter. En del av dessa uppgifter är interaktiva och övas självständigt av studenten, andra är obligatoriska och skickas in för lärarens bedömning och feedback.

Vid den avslutande nätburna tentamen examineras olika delmoment (motsvarande läromålen 1-2, 4-6), såsom läs- och hörförståelse, ordkunskap, centrala grammatiska kunskaper samt muntlig språkfärdighet. Realiakunskap (läromål 3 och 7) examineas genom en obligatorisk inlämningsuppgift med gruppdiskussion.

Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omtentamen av grupparbete för enskild student ges enligt examinators anvisningar.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Studiematerialet om ryska språket, inklusive övningar och ljudfiler, är nätbaserat. Studenterna får tillgång till detta material som en integrerad del av lektionerna under kursen.

Kurslitteratur

• Murray, John & Sarah Smith. Intermediate Russian: Grammar and Workbook, Florence: Routledge, 2010. https://ebookcentral.proquest.com/lib/malmo/detail.action?docID=1244888
• Tchantouria, Revaz & Karina Vamling. Ryska – kort grammatisk översikt, IMER, Malmö högskola, 2007 (materialet är tillgängligt på kurshemsidan). 46 s.
• Tchantouria, Revaz och Karina Vamling. Ryska lektioner 2 (med ljudfiler, övningar och ordlista), Malmö-Lund, 2018. (ebok i epubformat).
• Realiakunskap om Ryssland, länkning från kurshemsidan (ca 100 s.)

Referenslitteratur

• Beard, Robert. An Interactive Online Reference Grammar. https://www.alphadictionary.com/rusgrammar/
• Fält, Erik. Kort rysk grammatik. Uppsala: Reklam & Katalogtryckt, 2004.
• Norstedts ryska fickordbok - Rysk-svensk/Svensk-rysk [34 000 ord]. Norstedts Akademiska Förlag, 2011.
• Norstedts ryska ordbok: rysk-svensk, svensk-rysk: [141.000 ord och fraser] [huvudredaktör: Ulla Birgegård, Elisabeth Marklund Sharapova, redaktörer: Maria Bönnemark...], Norstedts Akademiska Förlag, 2006.
• Timberlake, Alan. Reference Grammar of Russian. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. https://ebookcentral.proquest.com/lib/malmo/detail.action?docID=255157

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

GPSstudent - Malmö universitet,
Karina Vamling, Kursansvarig
Telefon: 040-6657391

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 50% Distans (Malmö) Schema Anmälningskod: mau-01153

Öppen för sen anmälan

Ansök