Idrott och lärande: Fysisk aktivitet och hälsa

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
IL212B version 1,2
Engelsk benämning:
Sport Science and Education: Physical Activity and Health
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
19 december 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
19 december 2013

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IL213B-Idrott och lärande: Lek, rörelseförutsättningar och bedömningsprocesser.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sina kunskaper om och sin förståelse för hälsobegreppet samt sin förmåga att skapa hälsofrämjande strategier för ämnet idrott och hälsa i skolan. Vidare syftar kursen till att studenterna ska vidareutveckla sina kunskaper om och sin förståelse för idrott, rörelse och fysisk aktivitet för att kunna arbeta med barns kroppsliga lärande och skapa kvalitativa lärandemiljöer. Kursen syftar även till ökad kunskap i och om idrottens olika former, där friluftsliv och dess betydelse för barn särskilt belyses.

Innehåll

I kursen diskuteras idrott, rörelse och fysisk aktivitet i relation till hälsa. Studenterna bearbetar, utvecklar förmåga i och problematiserar aktiviteter av olika karaktär i förhållande till personer, redskap och i vilket fysiskt rum de genomförs. Härvid diskuteras rörelselära samt teorier kring kroppsligt lärande. I kursen studeras också rörelsekommunikation och arbete med gestaltande former för utvecklande av kreativitet, fantasi och skapande förmåga. I kursen problematiseras även olika former av friluftsliv, värdet av dessa och hur man kan arbeta med friluftsliv för t.ex. hälsa och välbefinnande. Studenterna planerar, organiserar och genomför lärandesituationer i friluftsliv, dans, simning och orientering och lägger i detta sammanhang vikt vid traditionella kontra moderna hjälpmedel för orientering samt förståelse för rumsliga förhållanden. Särskilt beaktas barnets rättigheter och säkerhetsaspekter inom dessa områden.
I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för några grundläggande teorier om hälsa och grupprocesser samt se sambanden mellan dessa och fysisk aktivitet
  • planera ett hälsoprojekt i skolan och härvid, utifrån adekvat terminologi och teori, visa exempel på en medvetenhet om hälsopedagogiska modeller som förutsättningar för hälsofrämjande verksamhet
  • med adekvat terminologi beskriva grundläggande rörelser och rörelsemönster i idrott visa på grundläggande förmåga att utföra, utveckla och problematisera rörelseaktiviteter i olika idrottsliga rum
  • iscensätta goda lärandesituationer utifrån teorier om kroppsligt lärande samt idrottslärans olika former, med särskilt beaktande av säkerhetsaspekter och elevers rättigheter, bakgrund och uppväxtmiljö

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, praktisk gestaltning, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag

Bedömningsformer

Examinationen består av fyra delar. Den första delen består av en gruppuppgift där studenten, utifrån teorier om hälsa, skriftligt och muntligt ska presentera hur och varför hälsofrämjande arbete i ämnet idrott och hälsa i skolan bör bedrivas.

I den andra delen skall studenten individuellt visa förmåga att med hjälp av teoretiska modeller visa på förmåga att skapa och leda lärandesituationer med exempel i idrottslärans olika former i olika idrottsliga rum.

Den tredje delen är en skriftlig individuell tentamen som omfattar teorier om hälsa, rörelselära och kroppsligt lärande samt grupprocesser.

I en fjärde del bedöms studentens förmåga att simma och orientera med säkerhet.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Backman, Erik (2008). What is valued in friluftsliv within PE teacher education? Swedish PE teachers´ thoughts about friluftsliv analysed through the perspective of Pierre Bourdieu. Sport Education and Society, 13(1) (s 61-76) (15 s)

Bergendahl, Lars & Strandell, Annika (2002). Sätt Sverige i rörelse. Förskolan/skolan. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut (64 s)

Brugge, Britta; Glantz Matz & Sandell Klas (2002). Friluftslivets pedagogik. Stockholm: Liber (260 s)

Eriksson, Charli & Nyberg, Marie (2009). Dans i skolan – en kartläggning av dansverksamhet i den svenska skolan. Delrapport 9. Örebro: NCFF (ca 30 s)

Gard, Michael (2003). Being someone else: Using dance in anti-oppressive teaching. Educational Review 55:2 (s 95-108) (13 s)

Gustafsson, Lars H (2009). Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (165 s)

Hammar, Lena & Johansson, Inger (2008). Visst kan alla vara med-i idrott lek och spel. Örebro: Varsam AB (177 s)

Junevik, Peter & Yttergren, Lotta (2007). Orienteringsteknik - Att lära ut från grön till gul nivå. Farsta: SISU Idrottsböcker (45 s.)

Langlo Jagtöien, Greta & Hansen, Kolbjörn (2000). I bevegelse. Oslo: Gyldendal (240 s)

Larsson, Håkan och Meckbach, Jane (red.) (2007). Idrottsdidaktiska utmaningar.
Stockholm: Liber (280 s)

Lundegård, Ian; Wickman, Per-Olof & Wohlin, Ami (2004). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur (209 s)

McMorris, Terry (2004). Acquisition and performance of sports skills. Hoboken, NJ: John Wiley (valda delar, ca 150 s)

Myndigheten för skolutveckling (2004). Slutrapport om daglig fysisk aktivitet. Tillgänglig på www.skolutveckling.se

NCFF (2009). Hälsofrämjande insatser i skolan. En nationell kartläggning år 2009. Tillgänlig på www.oru.se/ncff

Nordlund, Anders & Rolander, Ingemar (2000 ). Lek, idrott och hälsa ute. Stockholm: Liber (220 s)

Nordlund, Anders & Rolander, Ingemar (2000). Lek, idrott och hälsa inne. Stockholm: Liber (216 s)

Regeringens proposition 2001/02:14. Hälsa, Lärande och Trygghet. (80 s)

Sjödin, Carola (2008). Simlärarboken. Stockholm: SISU Idrottsböcker (168 s)

Weinberg, Robert & Gould, Daniel (2007). Foundations of Sport and Exercise Psychology. (4th ed). Champaign, Ill: Human Kinetics Publishers (valda delar, ca 150 s)

Wehlin, Anita (2007). Orientera i skolan. SISU idrottsböcker (84 s.)

Winroth, Jan & Rydqvist, Lars-Göran (2008). Hälsa & Hälsopromotion. Stockholm: SISU Idrottsböcker (217 s)

Winther, Helle (2004). Kropskontakt i spændingsfeltet mellem dans, kamp og leg. Tillgänglig på http://idrottsforum.org/articles/winther/winther.html

Wirhed, Rolf (2007). Anatomi med rörelselära och styrketräning. Harpoon publications, Örebro (150 s)

Artiklar tillkommer

Valbar litteratur tillkommer (ca 300 s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Linda Liljedahl, Kursansvarig
Telefon: 040-6658396

Anmälan

20 januari 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program