Idrott för grundlärare II

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom har kursen följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IF181F-Idrott för grundlärare I. eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
IF182F version 1,2
Engelsk benämning:
Sport Science for Teachers in Primary Education
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 september 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
08 september 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom har kursen följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: IF181F-Idrott för grundlärare I. eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper om och sin förståelse för hälsobegreppet samt sin förmåga att arbeta med hälsofrämjande strategier i ämnet idrott och hälsa i skolan. Kursen syftar även till att studenterna ska vidareutveckla sina kunskaper och sin förståelse för idrott, rörelse och fysisk aktivitet för att skapa kvalitativa lärandemiljöer. Kursen syftar också till ökad kunskap i och om idrottens olika former, där friluftsliv och dess betydelse för barn särskilt belyses.

Innehåll

I kursen diskuteras idrott, rörelse och fysisk aktivitet i relation till hälsa. Studenterna utvecklar sin förmåga i och problematiserar aktiviteter av olika karaktär i förhållande till personer, redskap och i vilket fysiskt rum de genomförs. Härvid diskuteras rörelselära samt teorier kring kroppsligt lärande. I kursen studeras också rörelsekommunikation och arbete med gestaltande former för utvecklande av kreativitet, fantasi och skapande förmåga. I kursen problematiseras även olika former av friluftsliv, värdet av dessa och hur man kan arbeta med friluftsliv för t.ex. hälsa och välbefinnande. Studenterna planerar, organiserar och genomför lärandesituationer i friluftsliv, dans, simning och orientering och lägger i detta sammanhang vikt vid traditionella kontra moderna hjälpmedel för orientering samt förståelse för rumsliga förhållanden. Särskilt beaktas barnets rättigheter och säkerhetsaspekter inom dessa områden.
I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för några grundläggande teorier om hälsa och grupprocesser samt beskriva samband mellan dessa och fysisk aktivitet
2. med adekvat terminologi beskriva grundläggande rörelser och rörelsemönster i idrott samt grundläggande teorier om kroppsligt lärande
3. planera ett hälsoprojekt i skolan respektive för ämnet idrott och hälsa, utifrån adekvat terminologi och teori
4. iscensätta lärandesituationer i idrottslärans former i olika idrottsliga rum, utifrån adekvat terminologi samt teorier om kroppsligt lärande med beaktande av säkerhetsaspekter
5. med säkerhet orientera i okänd miljö samt livrädda i vatten

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, praktisk gestaltning, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag

Bedömningsformer

Kursen examineras med 4 prov:
Prov 1 Salstentamen, Skriftlig examination, 5 hp (Written Exam, 5 credits) (lärandemål 1 och 2).
Prov 2: Individuell muntlig och skriftlig examination, 3 hp, (Individual Oral and Written Exam, 3 credits), (lärandemål 3).
Prov 3: Tillämpad och skriftlig examination, 6 hp (Applied and Written Exam, 6 credits), (lärandemål 4).
Prov 4: Tillämpad examination, 1 hp (Applied Exam, 1 credit), (lärandemål 5).

För kursen gällande betygskriterier och obligatoriska moment meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För att erhålla betyget Väl Godkänd på delkursen krävs betyget Väl Godkänd på tre av fyra prov.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Backman, Erik (2008). What is valued in friluftsliv within PE teacher education? Swedish PE teachers´ thoughts about friluftsliv analysed through the perspective of Pierre Bourdieu. Sport Education and Society, 13(1) (s 61-76)
Bergendahl, Lars & Strandell, Annika (2002). Sätt Sverige i rörelse. Förskolan/skolan. Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut (64 s)
Brugge, Britta; Glantz Matz & Sandell Klas (2011). Friluftslivets pedagogik. Stockholm: Liber (260 s)
Eriksson, Charli & Nyberg, Marie (2009). Dans i skolan – en kartläggning av dansverksamhet i den svenska skolan. Delrapport 9. Örebro: NCFF (ca 30 s)
Gard, Michael (2003). Being someone else: Using dance in anti-oppressive teaching. Educational Review 55:2 (s 95-108) (13 s)
Gustafsson, Lars H (2009). Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (165 s)
Junevik, Peter & Yttergren, Lotta (2007). Orienteringsteknik - Att lära ut från grön till gul nivå. Farsta: SISU Idrottsböcker (45 s.)
Langlo Jagtöien, Greta & Hansen, Kolbjörn (2000). I bevegelse. Oslo: Gyldendal (240 s)
Larsson, Håkan och Meckbach, Jane (red.) (2012). Idrottsdidaktiska utmaningar. Stockholm: Liber (280 s)
Lundegård, Ian; Wickman, Per-Olof & Wohlin, Ami (2004). Utomhusdidaktik. Lund: Studentlitteratur (209 s)
McMorris, Terry (2004). Acquisition and performance of sports skills. Hoboken, NJ: John Wiley (valda delar, ca 150 s)
Nordlund, Anders & Rolander, Ingemar (2000). Lek, idrott och hälsa ute. Stockholm: Liber (220 s)
Regeringens proposition 2001/02:14. Hälsa, Lärande och Trygghet. (80 s)
Sjödin, Carola (2016). Simlärarboken. Stockholm: SISU Idrottsböcker (168 s)
Wehlin, Anita (2015). Orientera i skolan. Stockholm: SISU idrottsböcker (84 s.)
Weinberg, Robert & Gould, Daniel (2007). Foundations of Sport and Exercise Psychology. (4th ed). Champaign, Ill: Human Kinetics Publishers (valda delar, ca 150 s)
Winroth, Jan & Rydqvist, Lars-Göran (2008). Hälsa & Hälsopromotion. Stockholm: SISU Idrottsböcker (217 s)
Wirhed, Rolf (2007). Anatomi med rörelselära och styrketräning. Harpoon publications, Örebro (150 s)
Artiklar tillkommer
Valfri litteratur tillkommer (ca 300 s)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Annika Henrikson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657687
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Anmälningskod: mau-16171

Öppen för sen anmälan

Ansök