Idrottstränare I

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012, höst 2011

Kurskod:
IF171F version 1,1
Engelsk benämning:
Sport coach I
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 oktober 2010
Fastställandedatum:
30 augusti 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2011
Ersätter kursplan fastställd:
18 februari 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna , med utgångspunkt från fysiologiska och psykologiska aspekter och som verksamma ledare/tränare eller motsvarande i någon av idrotterna tennis, simning, friidrott eller innebandy, ska utveckla sin didaktiska förmåga att i den egna träningsgruppen genomföra träning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskoleutbildning på grundnivå.
Särskild behörighet: Verksam som tränare i någon av idrotterna friidrott, innebandy, simning eller tennis i en omfattning av minst 8 timmar per vecka under utbildningstiden.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna genomföra coachning i den egna verksamheten , där inkluderande och mångfaldsaspekter ur ett didaktiskt perspektiv är tydliga.
  • från ett psykologiskt och fysiskt utvecklingsperspektiv kunna planera, genomföra aktiviteter i sin verksamhet som syftar till att utveckla idrottsliga förmågor hos enskilda individer i den specifika idrotten.
  • effektivt kunna assistera i nödsituationer och kunna garantera säkerheten för idrottsutövare i den specifika miljön.
  • kunna strukturerat sammanställa data hämtade från genomförd träning och tävling i anslutning till den egna verksamheten.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av den studentens prestationer sker sammantaget i slutet av kursen i en portfolio där studenterna genom dokumentation visar att de har uppnått lärandemålen. Dokumentationen består av följande; videoklipp, reflektioner och analyser baserad på litteraturen, läraktiviteter och studenternas tillämpningsförmåga i den egna verksamheten.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller grundläggande kunskaper inom fälten didaktik, utvecklingspsykologi, human biologi, första hjälpen, den specifika idrottens regler och vetenskaplig metod med inriktning på idrott.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar och seminarier som grundar sig på ett aktivt tränarskap i den egna verksamheten i den specifika idrotten. Kursen genomförs på halvfart och distans och är webbaserad. Campusförlagda träffar är förlagda både till Växjö och Malmö med åtta dagar. Hälften av dessa dagar är förlagda till Växjö och hälften är förlagda till Malmö. Mellan träffarna genomför studenten litteraturstudier, specifika uppgifter, observationer och tillämpar ett aktivt tränarskap.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hallén, Jostein & Ronglan, Lars Tore (2011) Träningslära för idrotterna. SISU Idrottsböcker, (s368). ISBN 13: 978-91-86323-12-7.
Hassmén, Peter & Hassmén, Nathalie (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder .SISU Idrottsböcker, (valda delar 200 s)
Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2003) Utvecklingspsykologi. Natur & Kultur, (279s) ISBN: 9789127085510
Högberg, Jan-Ola (2008) Effektiv idrottsträning, SISU Idrottsböcker, (128s) StockholmISBN: 978-91-85433-46-9 (s 128)
Kamen, Gary (2001) Foundations of exercise science . Lippincott, Williams & Willkins, Baltimore, MD, U.S.A. (304s) ISBN-10: 0-683.04498.2
Larsson, Håkan & Meckbach, Jane (2007) Idrottsdidaktiska utmaningar. Liber. Sverige (304s) ISBN978-91-47-08437-1
Team Danmark (2006) Talangutveckling, SISUIdrottsböcker. (201s) ISBN: 91-85433-04-7
Valbar litteratur för den specifika idrotten
Videoklipp
vetenskapliga artiklar


Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet

Begreppet genus problematiseras både från ett idrottsligt och didaktiskt perspektiv. Dessa påverkas av både migrationsfaktorer och etnicitet.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter