Idrottstränare I

Sammanfattning

Kursen inriktar sig mot verksamma tränare i någon av idrotterna friidrott, innebandy, simning eller tennis. Kursen arrangeras i samverkan mellan Malmö Universitet och respektive specialidrottsförbund. Utbildningen skall ge en grund för att utveckla aktiva och specialidrotten med målgrupperna barn och ungdom, motionsidrottare, talang eller högpresterande elitaktiva. Den studerande får de generella kompetenserna för dessa målgrupper och väljer sedan att fördjupa sig mot någon eller några specifika målgrupper.

Vid de samlingar som sker förekommer såväl föreläsningar som praktiska tillämpningar, seminarier och erfarenhetsutbyten. På hemmaplanängar sig studenterna åt självstudier av kurslitteraturen och att tillämpa den teoretiska kunskapen i praktiken. På så sätt utvecklar studenterna goda praktiska kompetenser för sitt tränarskap.

Kursen är anpassad och följer de riktlinjerna i International Sports Coaching Framework som utvecklats av den internationella tränarorganisationen International Council for Coaching Excellence (ICCE)

Datumen för träffarna under hösttermin 2020 är följande:
8/9 10.00-16.30
9/9 08.30-15.30
7/10 10.00-16.30
8/10 08.30-15.30
11/11 10.00-16.30
12/11 08.30-15.30
16/12 09.00-16.30

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för högskoleutbildning på grundnivå.
Särskild behörighet: Verksam som tränare i någon av idrotterna friidrott, innebandy, simning eller tennis i en omfattning av minst 8 timmar per vecka under utbildningstiden.

Urval:

Beyg: 34% Högskoleprov: 34% Alternativt urval: 32% Tränarutbildning och erfarenhet av arbete som tränare. Kriterier för beräkning av meritvärde vid alternativt urval: 1. Omfattningen av genomförd utbildning anordnad av adekvat förbund poängbedöms på skalan 1-4 där 50-200 timmar ger 1p, 201-500 timmar ger 2p, 501-1000timmar ger 3p, mer än 1000 timmar ger 4p. 2. Antal år som tränare poängbedöms på skalan 1-4 där 2 år ger 1p, 3-5 år ger 2p, 6-10 år ger 3p, mer än 10 år ger 4p. Som aktiv tränare räknas en omfattning om minst 8 timmar per vecka (i genomsnitt under året). Summan av poäng från 1 och 2 utgör meritvärdet i urvalsgrunden.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
IF171F version 2,2
Engelsk benämning:
Sport Coach I
Fördjupningsnivå
GXX
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 augusti 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
16 augusti 2018
Ersätter kursplan fastställd:
09 augusti 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskoleutbildning på grundnivå.
Särskild behörighet: Verksam som tränare i någon av idrotterna friidrott, innebandy, simning eller tennis i en omfattning av minst 8 timmar per vecka under utbildningstiden.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna , med utgångspunkt från fysiologiska och psykologiska aspekter och som verksamma ledare/tränare eller motsvarande i någon av idrotterna tennis, simning, friidrott eller innebandy, ska utveckla sin didaktiska förmåga att i den egna träningsgruppen genomföra träning.

Innehåll

Kursen innehåller grundläggande kunskaper inom fälten didaktik, utvecklingspsykologi, human biologi, första hjälpen, den specifika idrottens regler och vetenskaplig metod med inriktning på idrott.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna genomföra coachning i den egna verksamheten , där inkluderande och mångfaldsaspekter ur ett didaktiskt perspektiv är tydliga.
  • från ett psykologiskt och fysiskt utvecklingsperspektiv kunna planera, genomföra aktiviteter i sin verksamhet som syftar till att utveckla idrottsliga förmågor hos enskilda individer i den specifika idrotten.
  • effektivt kunna assistera i nödsituationer och kunna garantera säkerheten för idrottsutövare i den specifika miljön.
  • kunna strukturerat sammanställa data hämtade från genomförd träning och tävling i anslutning till den egna verksamheten.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar och seminarier som grundar sig på ett aktivt tränarskap i den egna verksamheten i den specifika idrotten. Kursen genomförs på halvfart och distans och är webbaserad. Campusförlagda träffar är förlagda både till Växjö och Malmö med åtta dagar. Hälften av dessa dagar är förlagda till Växjö och hälften är förlagda till Malmö. Mellan träffarna genomför studenten litteraturstudier, specifika uppgifter, observationer och tillämpar ett aktivt tränarskap.

Bedömningsformer

Bedömningen av den studentens prestationer sker sammantaget i slutet av kursen i en portfolio där studenterna genom dokumentation visar att de har uppnått lärandemålen. Dokumentationen består av följande; videoklipp, reflektioner och analyser baserad på litteraturen, läraktiviteter och studenternas tillämpningsförmåga i den egna verksamheten.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bahr, Roald & Engebretsen, Lars (2010) Undvik Idrottsskador. SISU Idrottsböcker (valda delar 100s). ISBN: 978-91-86323-65-3
Hallén, Jostein & Ronglan, Lars Tore (2011) Träningslära för idrotterna. SISU Idrottsböcker, (s368). ISBN 13: 978-91-86323-12-7.
Hassmén, Peter & Hassmén, Nathalie (2008) Idrottsvetenskapliga forskningsmetoder .SISU Idrottsböcker, (valda delar 200 s)
Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2003) Utvecklingspsykologi. Natur & Kultur, (279s) ISBN: 9789127085510
Högberg, Jan-Ola (2008) Effektiv idrottsträning, SISU Idrottsböcker, (128s) StockholmISBN: 978-91-85433-46-9 (s 128)
Kenney, W.Larry, Wilmore, Jack, H., Costill, David, L (2015) Physiology of Sport and Exercise, 6th edition. (valda delar 200s). Human Kinetics, ISBN: 978-1-4504-7767-3
Larsson, Håkan & Meckbach, Jane (2007) Idrottsdidaktiska utmaningar. Liber. Sverige (304s) ISBN978-91-47-08437-1
Team Danmark (2006) Talangutveckling, SISUIdrottsböcker. (201s) ISBN: 91-85433-04-7
Valbar litteratur för den specifika idrotten
Videoklipp
vetenskapliga artiklar

Bilaga till kursplan:
Malmö högskolas perspektiv Genus, Miljö samt Migration och Etnicitet
Begreppet genus problematiseras både från ett idrottsligt och didaktiskt perspektiv. Dessa påverkas av både migrationsfaktorer och etnicitet.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Torsten Buhre, Kursansvarig
Telefon: 040-6658245
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4 Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 50% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4 Schema