Idrott och hållbar utveckling

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
IF138F version 2
Engelsk benämning:
Sport and Sustainable Development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
04 oktober 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
04 oktober 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska kunna analysera de trender och utvecklingsdrag som dagens idrott uppvisar, i form av t ex anläggningsutvecklingen, den ökade mängden idrottsevenemang och den framväxande idrottsturismen, samt kunna relatera dessa till olika perspektiv på hållbar utveckling.

Innehåll

Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling, definitioner av detta samt olika sätt att tillämpa begreppet och mäta hållbarhetsfaktorer. Vidare behandlas aktuella utvecklingstrender inom idrotten, t ex det stora intresset för att arrangera idrottsevenemang, det omfattande byggandet av nya arenor, den framväxande idrottsturismen och utvecklingen av såväl föreningsidrott som kommersiell idrott. I nästa steg knyts hållbar utveckling ihop med idrottens utveckling och en central del i kursen är att välja ut och analysera delar av idrottsutvecklingen med hjälp av olika hållbarhetsfaktorer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för innebörden och möjliga tillämpningar av begreppet hållbar utveckling
  • redogöra för aktuella fält inom idrotten och hur dessa kan analyseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv
  • redogöra för vägledande och reglerande dokument som styr idrotten i förhållande till hållbar utveckling
  • genomföra och skriftligt presentera en hållbarhetsanalys av ett idrottsfenomen, t ex en idrottsförening, ett evenemang eller en arena

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, diskussionsforum, muntliga och skriftliga redovisningar. Kursen ges på distans.

Bedömningsformer

Examinationsuppgiften består av en stegvis uppbyggd skriftlig tentamen. Denna omfattar tre inlämningsuppgifter baserade på lärandemålen: Den första uppgiften behandlar begreppet hållbar utveckling, den andra idrottens utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv och den tredje utgörs av en hållbarhetsanalys.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Savery, Jill & Gilbert, Keith (red) (2011) Sustainability and Sport. Common Ground Publishing. (300 s.)

Schemel, Hans-Joachim (2001) Sports and the environment. Conflicts and solutions. Meyer & Meyer Sport.(197 s)

Ett urval av vetenskapliga artiklar omfattande ca 100 sidor. En lista presenteras av ansvarig lärare vid kursstarten.

Rapporter omfattande 300 sidor(tillhandahålls på kurssidan).

Valbar litteratur omfattande ca 500 sidor som väljs i samråd med ansvarig lärare.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter