Idrott och hållbar utveckling

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2012, höst 2011

Kurskod:
IF138F version 1,1
Engelsk benämning:
Sport and sustainable development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
10 december 2010
Fastställandedatum:
25 oktober 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
10 november 2011
Ersätter kursplan fastställd:
11 mars 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska kunna analysera de trender och utvecklingsdrag som dagens idrott uppvisar, i form av t ex anläggningsutvecklingen, den ökade mängden idrottsevenemang och den framväxande idrottsturismen, samt kunna relatera dessa till olika perspektiv på hållbar utveckling.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för innebörden och möjliga tillämpningar av begreppet hållbar utveckling
  • redogöra för aktuella fält inom idrotten och hur dessa kan analyseras utifrån ett hållbarhetsperspektiv
  • redogöra för vägledande och reglerande dokument som styr idrotten i förhållande till hållbar utveckling
  • genomföra och såväl skriftligt som muntligt presentera en hållbarhetsanalys av ett idrottsfenomen, t ex en idrottsförening, ett evenemang eller en arena

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationsuppgiften består dels av en stegvis uppbyggd skriftlig tentamen. Denna omfattar tre inlämningsuppgifter baserade på lärandemålen: Den första uppgiften behandlar begreppet hållbar utveckling, den andra idrottens utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv och den tredje utgörs av en hållbarhetsanalys.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar begreppet hållbar utveckling, definitioner av detta samt olika sätt att tillämpa begreppet och mäta hållbarhetsfaktorer. Vidare behandlas aktuella utvecklingstrender inom idrotten, t ex det stora intresset för att arrangera idrottsevenemang, det omfattande byggandet av nya arenor, den framväxande idrottsturismen och utvecklingen av såväl föreningsidrott som kommersiell idrott. I nästa steg knyts hållbar utveckling ihop med idrottens utveckling och en central del i kursen är att välja ut och analysera delar av idrottsutvecklingen med hjälp av olika hållbarhetsfaktorer.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, diskussionsforum, muntliga och skriftliga redovisningar. Kursen ges på distans.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Coaklay, Jay (2009) Sport in society: issues and controversies. Mcgraw-Hill Education. (300 av 688 s)
Pitts, Adrian & Liao, Hanwen (2009) Sustainable Olympic Design and Urban Development. Routledge. (238 s)
Riksidrottsförbundet (2000 eller senaste versionen) Idrottens miljöhandbok. Nedladdningsbar på www.rf.se
(48 s)
Schemel, Hans-Joachim (2001) Sports and the environment. Conflicts and solutions. Meyer & Meyer Sport.(197 s)

Ett urval av vetenskapliga artiklar omfattande ca 100 sidor. En lista presenteras av ansvarig lärare vid kursstarten.

Valbar litteratur omfattande ca 500 sidor som väljs i samråd med ansvarig lärare.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter