Omvårdnad och egenvård vid långvarig eller kronisk sjukdom

Sammanfattning

Behörighetskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
HS673A version 1
Engelsk benämning:
Nursing and Self-Care for Long-term or Chronic Illness
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 april 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 högskolepoäng i huvudämnet omvårdnad alternativt vårdvetenskap inklusive ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan ingå som en valbar kurs i Omvårdnad mastersprogram. Kursen ges även som fristående kurs.

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper och färdigheter om hur omvårdnad och egenvård kan förbättra livsvillkoren för personer med långvarig eller kronisk sjukdom och för deras familjer.

Innehåll

Kursen behandlar begreppet egenvård vid långvariga eller kroniska sjukdomar och dess symtom utifrån aktuell forskning. Dessa diskuteras i relation till omvårdnad, etiskt förhållningssätt, lagar och författningar gällande egenvårdsinterventioner i syfte att främja återhämtning och dagligt liv med särskilt fokus på personen och familj. Inom ramen för kursen ska studenten kunna förklara, värdera och dokumentera olika egenvårdsmodeller och vårdåtgärder när egenvårdsförmågan sviktar och vilka konsekvenser detta har för personen och dess familj. Kärnkompetenserna; personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, säker vård och informatik diskuteras kritiskt i förhållande till egenvård. Slutligen tillämpas akademiskt skrivande vid framställandet av en egenvårdsmodell.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
1. analysera, bedöma och dokumentera egenvårdsförmågan hos personer med långvarig och kronisk sjukdom utifrån person-, närstående- och familjecentrerad vård,
2. analysera, bedöma och dokumentera effekterna av olika egenvårdsinterventioner och omvårdnadsåtgärder i dagligt liv med långvarig eller kronisk sjukdom för att främja återhämtning,
3. planera omvårdnad och egenvård utifrån en egenvårdsmodell för en specifik grupp personer med långvarig eller kronisk sjukdom och föreslå hur denna kan appliceras över tid med särskild hänsyn tagen till gällande lagar och författningar och etiska aspekter
4. kritiskt och analytiskt sammanfatta relevant forskning om dagligt liv vid långvarig eller kronisk sjukdom.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, enskilda studier och seminarium. För att studenten ska kunna uppnå lärandemål 1-4 arbetar studenterna i grupper med att förbereda och genomföra en presentation vid ett seminarium som behandlar en valfri egenvårdsmodell.
Av de schemalagda momenten är seminariet obligatoriskt. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompletteras enligt beslut av examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse av att nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Lärandemålen 1-4 examineras i en individuell skriftlig inlämningsuppgift. Bedömningen baseras på studentens förmåga att analysera och bedöma effekterna av egenvårdsförmåga, samt planera omvårdnad och egenvård för en patient och dess familj utifrån en vald egenvårdsmodell kopplat till en patient. Huvudfokus vid bedömningen läggs på innehåll, men även kvalitet, form och struktur bedöms. Detaljerade bedömningskriterier återfinns i studiehandledning. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på kursens examinationsmoment (skriftlig inlämningsuppgift) och att övriga kurskrav är uppfyllda (se studiehandledning). För väl godkänt betyg på kursen krävs väl godkänt betyg på kursens examinationsmoment.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Eide H, Eide T, (2019) Omvårdnadsorienterad kommunikation. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. 520 s.
Hansson Scherman M, Runesson U, (Red) (2009) Den lärande patienten. Lund: Studentlitteratur. 224 s.
Orem ED, (2003) Self-Care Theory in Nursing: Selected papers. England: Springer Publishing Company. 400 s.
Polit DF, Beck CT, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 768 s.
Söderberg S, (Red) (2014) Att leva med sjukdom. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 168 s.
Tamm M, (2012) Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. 293 s.
Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Telefon: 040-6657402
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

29 mars 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-15100

Öppen för sen anmälan

Ansök