Omvårdnad vid Diabetes B

Sammanfattning

Behörighetskrav

Legitimerad sjuksköterska samt genomgången kurs HS662A Omvårdnad vid diabetes A, 1-15 hp eller förvärvade kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016

Kurskod:
HS669A version 2
Engelsk benämning:
Diabetes Nursing B
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
19 januari 2016

Förkunskapskrav

Legitimerad sjuksköterska samt genomgången kurs HS662A Omvårdnad vid diabetes A, 1-15 hp eller förvärvade kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges som fristående kurs inom huvudområdet på avancerad nivå, men kan även ingå som valbar kurs i Masterprogrammet i omvårdnad.

Syfte

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper i omvårdnad utifrån kärnkompeten-serna samt medicinsk vetenskap med inriktning diabetesvård. Vidare syftar kursen till att studenten fördjupar sina kunskaper om modeller och teorier för lärandet hos personer med diabetes och med särskilda behov samt för närstående. Studenten ska också fördjupa sina kritiska och analytiska förmågor. Syftet är även att studenten ska fördjupa sin kunskap och förmåga avseende att kunna leda omvårdnadsarbetet, teamet samt kvalitets- och förbättrings-arbetet inom diabetesområdet.

Innehåll

Kursen behandlar en evidensbaserad och personcentrerad omvårdnad för personer med diabetesrelaterade komplikationer. Modeller och teorier för lärande avseende förbättrad egenvård för personer med diabetes, och för de med särskilda medicinska och kognitiva behov, samt för närstående. Kursen innehåller även medicinsk vetenskap såsom etiologi, patofysiologi, prognos och medicinsk behandling. Kritisk granskning av forskningsresultat och dessas tillämpning i den praktiska verksamheten behandlas och diskuteras. Dessutom behandlas sjuksköterskans professionella roll som ledare av omvårdnaden, teamet, mottagningsarbete samt av kvalitets- och förändringsarbetet i en komplex diabetespraxis.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. värdera egenvårdsförmågan, dess inverkan på dagligt liv samt bedöma utbildningsbehov utifrån en evidensbaserad och personcentrerad vård hos personer med diabeteskomplikationer
2. analysera medicinska riskfaktorer för omedelbara och långsiktiga komplikationer relaterade till diabetessjukdom, föreslå relevanta evidensbaserade omvårdnadsinterventioner
3. kontrastera och värdera olika modellers och teoriers relevans för lärande, anpassade till individuella fysiska, psykiska, sociala och kognitiva behov hos personer med diabeteskomplikationer samt till deras närstående
4. motivera och värdera sjuksköterskans roll som ledare av omvårdnaden, i mottagningsarbetet, och det multidisciplinära teamet samt som ansvarig för varierande utbildningsinsatser i en komplex diabetespraxis.
5. värdera och kritisera forskningsresultat av relevans för diabetesvård och resultatens tillämpning för kvalitetsutvecklings- och förbättringsarbete i praxis, samt,
6. tillämpa fördjupat akademiskt skrivande.

Arbetsformer

Kursens pedagogiska grundsyn bygger på ett studentaktivt lärande med kunskapssökande, kritiskt tänkande och kreativ problemlösning. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, enskilda studier, case-metodik samt seminarier. Lärandemål 1- 6 tränas genom egna studier och under föreläsningar. Lärandemål 1-2, och 5 tränas genom enskilda studier utifrån case-metodiken och redovisas vid seminarium. Kursintroduktion samt schemalagda seminarier är obligatoriska och utgör, tillsammans med de individuella skriftliga examinationerna underlag för bedömningen.Av de schemalagda momenten är seminarierna obligatoriska och utgör, tillsammans med den individuella skriftliga hemtentamen samt Case-tentamen underlag för bedömningen.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-2 examineras genom Case-tentamen med muntlig individuell bedömning. Lärandemål 2-5 examineras genom en skriftlig hemtenta baserad på patientfall som behandlar sjuksköterskans professionella roll som ledare och sjuksköterskans roll i det multidisciplinära teamet utifrån medicinsk vetenskap, omvårdnad, diabeteskomplikationer, preventivt arbete och pedagogiska modeller, samt en muntlig pedagogisk framställning. Dessutom krävs deltagande vid samtliga seminarium. Bedömningskriterier finns i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Agardh, C-D & Berne, C (red) (2010). Diabetes. Stockholm: Liber. 4. uppl. 502 s.

American Diabetes Association (2009). Complete Nurse’s guide to Diabetes Care. 2nd ed. 570 s.

Deakin, T, McShane CE, Cade, JE, & Williams, R. (2009) Group based training for self-management strategies in people with type 2 diabetes mellitus. Cochrane Review. 90 s.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003417.pub2/abstract

Duke, S-A, Colagiuri, S & Colagiuri R. (2009) Individual patient education for people with type 2 diabetes Mellitus, Cochrane Review. 48 s.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005268.pub2/abstract;jsessionid=DDF1364402679773CEF87EF48691E611.f02t03

Edberg, A-K, Ehrenberg, A, Friberg, F, Wallin, L, Wijk, H, & Öhlén, J. (Red.). (2013).

Omvårdnad på avancerad nivå: Kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden. Lund: Studentlitteratur. 264 s.

Gudmundsson, P. (2012) Skrivanvisningar för studenter vid Fakulteten för Hälsa och Samhälle. Malmö: Malmö Högskola. 13 s.

Pilhammar, E. (red) (2012) Pedagogik inom vård och handledning. Lund: Studentlitteratur. 172 s.

Rankin, SH, Stallings, K & London, F (2005) Patient education in health and illness. New York: Lippincott Williams & Wilkins. 368 s.

Socialstyrelsen (2015) Nationella riktlinjer för diabetesvård. Diabetesvård Stöd för styrning och ledning. Edita Bobergs i Falun, 2015. 144 s.
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerfordiabetesvard

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2009). Patientutbildning vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. SBU-rapport nr. 195. 263 s.
http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Patientutbildning-vid-diabetes/

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård (2013). Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering i diabetesvård. Responstryck. Tredje upplagan. 11 s.
http://www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Svensk-forening-for-sjukskoterskor-i-Diabetesvard-SFSD/Riktlinjer-och-dokument/Kompetensbeskrivning/

Wikblad, K (red). Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur. 2 upplagan. 2012 Grafics Sems, Spainen. 476 s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Återkopplingen görs skriftligt på kursens hemsida eller muntligt under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Telefon: 040-6657402
Viktoria Supranovich, studieadministratör
Telefon: 040-6657820