Omvårdnad vid Diabetes B

Sammanfattning

Behörighetskrav

Legitimerad sjuksköterska samt genomgången kurs i Omvårdnad vid diabetes A, 1-15 hp eller förvärvade kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014, vår 2013

Kurskod:
HS669A version 1
Engelsk benämning:
Diabetes Nursing B
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
29 maj 2012
Fastställandedatum:
29 maj 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten skall utveckla fördjupade kunskaper inom specifik omvårdnad, medicinsk vetenskap och vårdpedagogik inom området diabetes, samt att studenterna utvecklar professionellt ledarskap som diabetessjuksköterska.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges som fristående kurs inom huvudområdet på avancerad nivå, men kan även ingå som valbar kurs i Masterprogrammet i omvårdnad.

Förkunskapskrav

Legitimerad sjuksköterska samt genomgången kurs i Omvårdnad vid diabetes A, 1-15 hp eller förvärvade kunskaper som av Malmö högskola bedöms som likvärdiga.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. värdera egenvårdsförmåga hos patienter med diabetes,
2. analysera riskfaktorer för diabeteskomplikationer och utarbeta relevanta omvårdnadsåtgärder i syfte att förebygga och behandla diabetes-komplikationer,
3.bedöma individuella utbildningsbehov och tillämpa olika undervisningsmodeller till patienter och närstående om diabetessjukdomen och hur den påverkar det dagliga livet, samt använda pedagogiska metoder anpassade till patienter med särskilda behov,
4. reflektera över sjuksköterskans professionella ledarroll i vårdkedjan inklusive sjuksköterskeledd mottagning och utbildningsinsatser för och i samverkan med andra yrkesgrupper samt på olika vårdnivåer inom diabetesvården, och
5. kritiskt granska och tillämpa forskningsresultat i klinisk verksamhet.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Lärandemål 1-2 examineras genom Case-tentamen med muntlig individuell bedömning. Lärandemål 2-5 examineras genom en skriftlig hemtenta baserad på patientfall som behandlar sjuksköterskans professionella roll som ledare och sjuksköterskans roll i det multidisciplinära teamet utifrån medicinsk vetenskap, omvårdnad, diabeteskomplikationer, preventivt arbete och pedagogiska modeller, samt en muntlig pedagogisk framställning. Dessutom krävs deltagande vid samtliga seminarium. Bedömningskriterier finns i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen behandlas diabetessjukdomen och diabetesrelaterade komplikationer inkluderande patofysiologi, symtom, prevention och prognos samt medicinsk behandling och omvårdnad. Tillämpning och kritisk granskning av forskningsresultat i den praktiska verksamheten behandlas och diskuteras
Vidare behandlas en fördjupning av omvårdnadskunskaperna avseende olika pedagogiska metoder samt hur utbildningsinsatser kan organiseras med fokus på att optimera egenvården för patienter med diabetes. Vidare diskuteras bedömning av utbildningsbehov med särskilt fokus på patienter med speciella förutsättningar för lärande, samt utvärdering av given utbildning. Hälsa och livskvalitet som effektmått i patientundervisningen problematiseras. Sjuksköterskans roll som professionell ledare i arbetet med utveckling av omvårdnadsarbetet och i det pedagogiska arbetet diskuteras.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och enskilda studier relaterat till diabeteskomplikationer är de arbetsformer som används som stöd för att uppnå lärandemål 1, 2 och 6.
För att uppnå lärandemål 4 och 5 genomförs föreläsningar och seminarier om pedagogiska metoder och teamarbete, tillika med grupparbete samt enskilda studier.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Agardh, C-D & Berne, C (red) (2010) Diabetes. Slovenien: Liber. 502 s.

American Diabetes Association: Complete Nurse’s guide to Diabetes Care. 2nd ed. 2009. 570s.

Deakin, T, McShane CE, Cade, JE, & Williams, R. (2009) Group based training for self-management strategies in people with type 2 diabetes mellitus. Cochrane Review . s 1-2

Duke, S-A, Colagiuri, S & Colagiuri R. (2009) Individual patient education for people with type 2 diabetes Mellitus, Cochrane Review. s 1-2.


Edwall, LL (2011) Rutinbesöket hos diabetessjuksköterskan: vårdmötet och dess innebörd för personer med typ 2 diabetes. Avhandling. Göteborg : Institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet. 50s

Hansson Scherman M, Runesson U (red) Den lärande patienten Lund : Studentlitteratur, 2009 (Polen) 1. uppl. 152 s

Leksell, J (2005). Diabetes-related blindness. Studies of Self-Management, Power, Empowerment & Health. Doktorsavhandling, Uppsala Universitet.130 s.

Ohlsson, L (2010) Educational Encounters with adult students in difficult learning situations. Lund : Department of Education, Lund University, 2008 (Lund : Media-tryck). 284s

Socialstyrelsen (2010) Nationella Riktlinjer för Diabetesvården. 121s

Rankin SH, Stallings K & London, F (2005) Patient education in health and illness. Lippincott Williams & Wilkins. 368 s

Thors, E (2008) Patient Education for People with Type 2 Diabetes in Primary Health Care,. Uppsala: Uppsala Universitet. s 11-68

Wikblad, K (Red) (Senaste upplagan) Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur. 360s

Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering i diabetesvård (2010). 14s

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Återkopplingen görs skriftligt på kursens hemsida eller muntligt under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Viktoria Supranovich, studieadministratör
Telefon: 040-6657820