Omvårdnad vid diabetes A

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sina kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med inriktning mot diabetesvård. Vidare syftar kursen till att studenterna erhåller kunskaper om metoder för preventivt arbete inom diabetesområdet.

Behörighetskrav

Legitimerad sjuksköterska.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
HS662A version 1
Engelsk benämning:
Diabetes Nursing A
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
08 mars 2012
Fastställandedatum:
08 mars 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sina kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med inriktning mot diabetesvård. Vidare syftar kursen till att studenterna erhåller kunskaper om metoder för preventivt arbete inom diabetesområdet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges som fristående kurs och kan även ingå som valbar kurs i magister/ master examen.

Förkunskapskrav

Legitimerad sjuksköterska.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
1. analysera problem utifrån ett medicinskt, vetenskapligt och omvårdnadsperspektiv hos individer med diabetes,
2. bedöma behov utifrån ett individuellt perspektiv avseende medicinsk vetenskap och omvårdnad relaterat till diabetessjukdomen,
3. identifiera riskfaktorer relaterat till diabeteskomplikationer, samt kunna föreslå relevanta preventiva insatser,
4. analysera planerad specifik individuell omvårdnad gällande patienter med diabetes utifrån ett omvårdnads-, medicinskt vetenskapligt, och psykosocialt perspektiv,
5. reflektera utifrån ett pedagogiskt perspektiv över hur individens egenvård och delaktighet i livsstil och farmakologisk behandling kan utformas, och
6. reflektera över sjuksköterskans roll i diabetesteamet med fokus på individen med diabetes.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Lärandemål 1-4 examineras med skriftlig hemtenamen. Lärandemål 1-6 examineras både skriftligt och muntligt med utgångspunkt från patientfall. Bedömningskriterier finns i kursens studiehandedning.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller en fördjupning av medicinsk vetenskap avseende diabetessjukdomens fysiologi och patofysiologi och behandlingsåtgärder, såsom farmakologisk behandling och livsstilsåtgärder. Aktuella författningar och nationella riktlinjer för diabetesvården utgör utgångspunkt för sjuksköterskans roll i diabetesteamet. Diabeteskomplikationer samt prevention och behandling av dessa belyses, både ur medicinskvetenskapligt, omvårdnads- och psykosocialt perspektiv.

Arbetsformer

Kursens pedagogiska grundsyn bygger på ett studentaktivt lärande med kunskapssökande, kritiskt tänkande och kreativ problemlösning. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt enskilda studier.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Agardh, C-D & Berne, C. (2009) Diabetes. Stockholm: Liber. 4. uppl. 504 s.

Björk Brämberg, E (2008). Att vara invandrare och patient i Sverige: ett individorienterat perspektiv. Avhandling. Växjö Universitet, 167 s.

Faskunger, J. (2003) Motivation för motion, hälsovägledning steg för steg. Stockholm: Elander Skogs Grafiska. 63 s.

Hanås, R. (2010). Typ 1 Diabetes hos barn, ungdomar och vuxna. Uddevalla: BetaMed. 363 s.

Klang-Söderkvist, B (2008)(red). Patientundervisning. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1-5. 114 s.

Läkemedelsverket Behandling av typ 2 diabetes. (2010) 9 s.

Polonsky, W. (2002) Diabetes hela livet. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1-3. 67 s.

Professional Association for Physical Activity: Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling. Kap 3-4, 23-24. 51 s.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU): Intensiv glukossänkande behandling vid diabetes SBU-rapport nr 196. ISBN 978-97-85413-32-4. 52 s.

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2010). Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering
SBU-rapport nr 201.

SBU (2009). Egna mätningar av blodglukos vid diabetes utan insulinbehandling. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). SBU-rapport nr 194. 23 s.

Socialstyrelsen (2010) Nationella riktlinjer för diabetesvården. 201 s.

Socialstyrelsen (2011) Kost vid diabetes. En vägledning till hälso- och sjukvården. 32 s.

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård: Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för legitimerad sjuksköterska med specialisering i diabetesvård. 15 s.

Wikblad K (red). Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan. 360 s.

Vetenskapliga artiklar.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att formativ och summativ kursutvärdering genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Återkopplingen görs skriftligt på kursens hemsida eller muntligt under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgänglig på kursens hemsida.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Viktoria Supranovich, studieadministratör
Telefon: 040-6657820

Anmälan

31 augusti 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema