Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Sammanfattning

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som har erfarenhet av pedagogisk handledning inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är att fördjupa tidigare kunskaper i handledning för att självständigt kunna bedriva pedagogiska uppdrag såväl inom den egna yrkesverksamheten som gentemot studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

Behörighetskrav

Högskoleutbildning omfattande 180 hp inom hälsa, vård och omsorg samt handledarutbildning om minst 7,5 hp på grundnivå eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
HS653B version 1,2
Engelsk benämning:
Advanced Preceptorship during Clinical Placement
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 april 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
10 november 2017

Förkunskapskrav

Högskoleutbildning omfattande 180 hp inom hälsa, vård och omsorg samt handledarutbildning om minst 7,5 hp på grundnivå eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges som fristående kurs.

Syfte

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som har erfarenhet av pedagogisk handledning inom hälsa, vård och omsorg. Syftet är att fördjupa tidigare kunskaper i handledning för att självständigt kunna bedriva pedagogiska uppdrag såväl inom den egna yrkesverksamheten som med studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

Innehåll

I kursen diskuteras pedagogiska teorier och modeller med särskilt fokus på vuxenundervisning och det livslånga lärandet. Grupp- kultur- och professionsaspekter diskuteras i relation till handledning av studenter och interprofessionella team. I kursen behandlas även skilda modeller för kommunikation där tidigare kunskaper fördjupas och där bemötande i det svåra samtalet fokuseras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. kritiskt granska olika pedagogiska teorier och modeller samt argumentera för deras betydelse för lärandet i handledande situationer,
2. tillämpa och utvärdera modeller för kommunikation, samverkan och bemötande,
3. kritiskt granska handledning och undervisning ur ett pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv, och
4. självständigt planera, genomföra och leda undervisnings- och handledningsuppdrag med hänsyn tagen till pedagogiska metoder och modeller.

Arbetsformer

I kursen tillämpas problemorienterade pedagogiska principer där aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande samt problemlösning är centrala. Undervisningsformerna varierar för att stödja studentens lärande och möjlighet ges att kritiskt granska och reflektera över komplexa handledningssituationer. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (lärandemål 1-3), seminarier (lärandemål 1-4), och muntliga tillämpningsövningar såsom Case, fallstudier, kritiska vänner (hospitering och seminarium) samt empatiska samtal på fenomenologisk grund (lärandemål 2-4). Kursens obligatoriska moment är de tre seminarierna om empatiska samtal och hospitering med efterföljande kritiska vänner seminarium. Dessutom är dokumentation av den egna pedagogiska utvecklingen genom arbetet med en individuell portfolio obligatorisk. Eventuell frånvaro i obligatoriska moment kompenseras enligt beslut av examinator i form av en kort enskild skriftlig uppgift.

Bedömningsformer

Kursens lärandemål (1-4) examineras genom en individuell skriftlig uppgift, där fokus vid bedömning är studentens förmåga att problematisera, argumentera för och i skrift presentera ett förslag för pedagogisk utveckling av en existerande handlednings- eller undervisningsmodell med utgångspunkt i den studerandes kliniska kontext.
För betyget godkänt krävs genomförda obligatoriska moment samt godkänt betyg på den individuella skriftliga uppgiften. För väl godkänt krävs därutöver väl godkänt betyg på den individuella skriftliga uppgiften (specifika bedömningskriterier finns i studiehandledningen).
Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. I sin helhet kan kursen tenteras sex gånger. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berlin J, Sandberg H, (2016) Team i vård, behandling och omsorg: Erfarenheter och reflektion. Studentlitteratur. Lund. 344 s.
Boud D, Cohen R, Sampson J, (2016) Peer Learning in Higher Education. Learning from and with each other. Cogan Page Ltd. London. 196 s.
Carlson E, Pilhammar E, Wann-Hansson C, (2011) The team builder: The role of nurses facilitating interprofessional student teams at a Swedish clinical training ward. Nurse Education in Practice 11, 309-313.
Dahlgren LO, Eriksson B, Gyllenhammar H, Korkeila M, Sääf-Rothoff A, Wernersson A, Seeberger A, (2006) To be and to have a critical friend in medical teaching. Medical Education 40, 72-78.
Englander M, (2014) Empathy Training from a Phenomenological Perspective. Journal of Phenomenological Psychology 45, 5-26.
Englander M, Folkesson A, (2014) Evaluating the Phenomenological Approach to Empathy Training. Journal of Humanistic Psychology 54, 294-313.
Jarvis P, (2010) Adult Education and Lifelong Learning. Theory and Practice (4th ed). London. Routledge. 338 s.
Svedberg L, (2016) Gruppsykologi - om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 337 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer om ca 50 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande som återkopplas på schemalagd tid. Minnesanteckningar med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Cecilia Ljunggren, Kursansvarig
Telefon: 040-6657038
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

29 mars 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-15111

Sista anmälningsdag 15 oktober

Ansök