Handledning i verksamhetsförlagd utbildning

Sammanfattning

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som har erfarenhet av pedagogisk handledning i klinisk verksamhet. Syftet är att fördjupa tidigare kunskaper i handledning för att självständigt kunna bedriva pedagogiska uppdrag såväl inom den egna yrkesverksamheten som gentemot studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

Behörighetskrav

Legitimerad sjuksköterska eller annan högskoleutbildning omfattande 180 hp inom hälsa, vård och omsorg samt handledarutbildning om minst 7,5 hp på grundnivå eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
HS653A version 1,3
Engelsk benämning:
Preceptorship in Clinical Practice
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
30 september 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
27 mars 2013

Förkunskapskrav

Legitimerad sjuksköterska eller annan högskoleutbildning omfattande 180 hp inom hälsa, vård och omsorg samt handledarutbildning om minst 7,5 hp på grundnivå eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges som fristående kurs och är en kurs inom huvudområdet omvårdnad och kan ingå i magister- och masterexamen.

Syfte

Kursen vänder sig till yrkesverksamma som har erfarenhet av pedagogisk handledning i klinisk verksamhet. Syftet är att fördjupa tidigare kunskaper i handledning för att självständigt kunna bedriva pedagogiska uppdrag såväl inom den egna yrkesverksamheten som med studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

Innehåll

I kursen diskuteras pedagogiska teorier och modeller med särskilt fokus på vuxenundervisning och det livslånga lärandet. Grupp- kultur- och professionsaspekter diskuteras i relation till handledning av interprofessionella team, student- samt patient- och klientgrupper. I kursen behandlas även skilda modeller för kommunikation där tidigare kunskaper fördjupas och där bemötande i det svåra samtalet fokuseras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. kritiskt granska olika pedagogiska teorier och modeller samt argumentera för deras betydelse för lärande,
2. tillämpa och utvärdera modeller för kommunikation, samverkan och bemötande,
3. kritiskt granska handledning och undervisning ur ett pedagogiskt och organisatoriskt perspektiv, och
4. självständigt planera, genomföra och leda undervisnings- och handledningsuppdrag med hänsyn tagen till adekvata pedagogiska metoder samt relevanta vetenskapliga och samhälleliga aspekter.

Arbetsformer

I kursen tillämpas problemorienterade pedagogiska principer där aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande samt problemlösning är centrala. Undervisningsformerna varierar för att stödja studentens lärande och möjlighet ges att kritiskt granska och reflektera över komplexa handledningssituationer. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (lärandemål 1-3), seminarier (lärandemål 1-4), och muntliga tillämpningsövningar såsom Case-metoden och Kritiska vänner (lärandemål 2-4). Kursens obligatoriska moment är seminarier samt dokumentation av den egna pedagogiska utvecklingen genom arbetet med en individuell portfolio.Obligatoriska moment är markerade i studiehandledningen.

Bedömningsformer

Kursens lärandemål (1-4) examineras genom en individuell skriftlig uppgift Som fokuserar utveckling av en existerande handlednings- eller undervisningsmodell med utgångspunkt i den studerandes kliniska kontext. Specifika bedömningskriterier presenteras i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. I sin helhet kan kursen tenteras sex gånger. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bengtsson, M & Wann-Hansson, C. (2011) Införande av portfoliometodik för professionell utveckling mot yrkesrollen som sjuksköterska. FoU rapport 2011:2

Carlson E. (2012) Sjuksköterskan som handledare av interprofessionella studentteam. I Pilhammar E (red) Pedagogik inom vård och handledning. Lund. Studentlitteratur. 172 s.

Carlson E, Bengtsson M (2015) Perceptions of preceptorship in clinical practice after completion of a continuous professional development course – a qualitative study Part II. BMC Nursing 14:;41 doi: 10.1186/s12912-015-0092-8.

Carlson E, Pilhammar E, Wann-Hansson C (2011) The team builder: The role of nurses facilitating interprofessional student teams at a Swedish clinical training ward. Nurse Education in Practice 11, 309-313

Dahlgren L-O m.fl. (2006) To be and to have a critical friend in medical teaching. Medical Education 40, 72-78.

Englander, M. & Robinson P. (2007) Den deskriptiva fenomenologiska humanvetenskapliga metoden. Vård i Norden 83 (27) 57-59.

Jarvis P. (2010) Adult Education and Lifelong Learning. Theory and Practice (4th ed). London. Routledge. 338 s

Svedberg, L (2012) Gruppsykologi - om grupper, organisationer och ledarskap. (5.e upplagan) Lund: Studentlitteratur. 359 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer om ca 50 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande som återkopplas på schemalagd tid. Minnesanteckningar med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

När kursen inte längre ges eller kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en tvåterminsperiod examineras enligt den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Elisabeth Carlson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657451
Viktoria Supranovich, studieadministratör
Telefon: 040-6657820