Omvårdnad för att bibehålla kontinens

Sammanfattning

Syftet med kursen är att studenten utvecklar fördjupade kunskaper om funktionsstörningar vid urin- och avföringsinkontinens och de faktorer som är avgörande för förmågan att bibehålla kontinens vid för urin och avföring. Kursen lyfter fram omvårdnadsprocessen och hälsofrämjande aspekter till personcentrerad omvårdnad och tillgodoser de krav som regelverket uttrycker som kunskapsbas för förskrivningsrätt för kostnadsfria inkontinenshjälpmedel.

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp eller annan högskoleutbildning omfattande 180 hp inom det människobehandlande området.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015

Kurskod:
HS645A version 1
Engelsk benämning:
Nursing for Maintaining Continence
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
13 maj 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp eller annan högskoleutbildning omfattande 180 hp inom det människobehandlande området.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs omfattande 7,5 hp och kan ingå i en magister- eller mastersexamen i huvudområdet omvårdnad.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar fördjupade kunskaper inom blåsfunktionsstörningar samt om vilka faktorer som är avgörande för förmågan att bibehålla kontinens för urin och avföring. Kursen lyfter fram omvårdnadsprocessen och hälsofrämjande aspekter till personcentrerad omvårdnad.

Innehåll

Kursen innehåller moment som omfattar normal funktion och dysfunktion av nedre urinvägar och tarm hos barn, vuxna och äldre. Olika diagnostik- och undersökningsmetoder vid blås- och tarmfunktionsstörningar samt behandling och omvårdnad vid komplexa situationer diskuteras också. Hälsofrämjande aspekter och egenvård relaterade till kontinens och faktorer som påverkar bemötandet av personer med inkontinens fördjupas. Vidare ges en översikt av hjälpmedel och dess användning ur ett personcentrerat, samhälls- och miljöperspektiv. Dokumentation och kvalitetsarbete i samband med inkontinens diskuteras och aktuella författningar bearbetas. Kursen skall tillgodose de krav som regelverket uttrycker som kunskapsbas för förskrivningsrätt för kostnadsfria inkontinenshjälpmedel.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för anatomiska, fysiologiska och kognitiva förutsättningar för kontinens, samt vård, omvårdnad och egenvård vid inkontinens,

2. kritiskt granska och analysera bemötande av personer med kontinensproblematik,

3. redogöra för betydelse av kontinens utifrån ett hälsofrämjande perspektiv, och

4. identifiera och föreslå personcentrerad omvårdnad som främjar bibehållen kontinens, och

5. analysera resultat av omvårdnadsåtgärder utifrån ett miljö och samhälls perspektiv.

Arbetsformer

Lärandet utgår från studentens erfarenheter som ges möjlighet att aktivt delta i lärprocessen, vilket främjar det livslånga lärandet. Studierna kännetecknas av aktivt kunskapssökande, problemlösning, reflektion och kritisk analys. Arbetsformerna har sin grund i ett studentaktivt lärande och varierar mellan individuellt arbete (lärandemål 1-5), gruppuppgifter (lärandemål 2,3), seminarier (lärandemål 1-5) och föreläsningar (lärandemål 1) samt nätbaserade aktiviteter (lärandemål 2-5).

Bedömningsformer

Lärandemål 1 examineras genom skriftlig individuell tentamen. Lärandemål 2-5 examineras också genom en skriftlig individuell tentamen där studenten utifrån ett patientfall rekommenderar åtgärder, behandling och personanpassade hjälpmedel. Studenten ska även, beskriva hur uppföljning skall göras och analysera hur förskrivningen påverkar individen, samhället och miljön. Utförliga betygskriterier finns i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen

Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Malmberg L, Mattiasson A, (2005). I vått och torrt. Lund: Studentlitteratur. 131 s.

Mattson S, Nevéus T, (2011) Sängvätning och annan inkontinens hos barn. Lund: Studentlitteratur. 239 s.

Norton C, (1996) Nursing for continence. Beaconsfield: Beaconsfield Publichers. 400 s.

Raadu G, (2014) Författningshandboken. Stockholm: Liber ca 5 s.

Revedal K, Bynert S, (2013) Smällen: att återupptäcka livet. Örebro: Libris. 137 s.

SBU, (2013) Behandling av inkontinens hos äldre och sköra äldre – En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU. Rapport nr 219. 233 s.

Stenzelius K, (2010) Kontinens. I Ekwall A, (red). Äldres hälsa och ohälsa. Lund: Studentlitteratur. 11 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Karin Stenzelius, Kursansvarig
Telefon: 040-6657411
Viktoria Supranovich, studieadministratör
Telefon: 040-6657820