Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/endovaskulär behandling

Sammanfattning

Kursen är till för dig som arbetar med kärlsjuka patienter och vill lära dig mer om kärlsjukdomar, den senaste forskningen och utvecklingen inom det kärlkirugiska området samt hur omvårdnad kan bedrivas utifrån nya förutsättningar. Du får ett kritiskt förhållningssätt och en kompetens för att kunna utföra specifik omvårdnad vid kärlsjukdomar, som behandlas medicinskt, kirurgiskt såväl som endovasculärt. Du lär dig också hälsopedagogiskt arbete.

Behörighetskrav

Leg sjuksköterska eller annan högskoleutbildning omfattande minst 180 hp inom det människobehandlande området.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
HS628B version 1
Engelsk benämning:
Vascular Surgery Nursing
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
04 oktober 2007
Fastställandedatum:
12 augusti 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
16 december 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom medicinsk vetenskap och omvårdnad med inriktning mot kärlsjukdomar för att självständigt bedriva omvårdnad och hälsopedagogiskt arbete med god kvalitet inom området. Vidare syftar kursen till att utveckla kunskaper om vetenskapligt arbetssätt och hur aktuell forskning kan tillämpas i praktisk verksamhet kopplat till ämnet kärlsjukdomar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges som fristående kurs och kan ingå som en valbar kurs inom huvudområdet omvårdnad inom Mastersprogrammet i omvårdnad. Kan även ingå som en kurs till magisterexamen.

Förkunskapskrav

Leg sjuksköterska eller annan högskoleutbildning omfattande minst 180 hp inom det människobehandlande området.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1 förklara uppkomst och konsekvenser av arteriell kärlsjukdom lokaliserade i aorta, perifera kärl, carotis och vensjukdomar samt beskriva olika behandlingsalternativ,
2 identifiera och bedöma omvårdnadsproblem hos patienter med kärlsjukdomar som behandlas medicinskt, kirurgiskt såväl som endovaskulärt,
3 beskriva och motivera strategier för sekundär prevention och egenvård riktat mot kärlsjuka patienter utifrån personcentrerad vård, genus, etnicitet och miljö, och
4 självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över aktuell forskning och beprövad erfarenhet inom området.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen baseras på en uppgift där sökning och kritisk granskning av vetenskapliga artiklar ingår (lärandemål 4), en skriftlig nätbaserad hemtentamen (lärandemål 1-4) samt en hemuppgift i form av ett paper med fokus på tillämpning (lärandemål 2-4). För studenter där paper ej godkänts görs omarbetning utifrån examinators anvisningar och förnyad bedömning sker.
För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda vilket innebär godkänt resultat på samtliga examinationer som ingår i kursen. För väl godkänt betyg krävs att lärandemålen är uppfyllda med mycket goda resultat. Detaljerade bedömningskriterier finns i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen behandlas fysiologi och patofysiologi innefattande definition, klassifikation, diagnostik, etiologi, epidemiologi och symtom och behandling rörande arteriell kärlsjukdom lokaliserade i aorta, de perifera kärlen, carotis samt vensjukdomar. Dessutom belyses omvårdnadsprocessen och etiska aspekter i samband med de olika sjukdomstillstånden och dess behandling utifrån olika patientfall. Modeller för hälsopedagogiskt arbete – sekundär prevention i samband med kärlsjukdom avseende undervisning, handledning och egenvård introduceras och diskuteras. Hälsopedagogiska strategier diskuteras utifrån genusaspekter, etnicitet och miljöpåverkan. Förmågan att tolka, förstå och kritiskt granska aktuell forskning inom området tränas och fördjupas.

Arbetsformer

Kursen bedrivs delvis via distansstudier. I kursen används arbetsformerna föreläsning, probleminriktade seminarier, praktiska moment, grupparbeten samt enskilda distansstudier (lärandemål 1-4). Dessutom genomförs under kurstiden en individuell hemuppgift avseende deltagande i praktiska moment på den egna arbetsplatsen alternativt via patientfall som analyseras och redovisas i forma av ett paper (lärande mål 2-4). Vidare sker sökning av vetenskaplig litteratur som kritiskt granskas och redovisas skriftligt (lärandemål 4). Under distansstudierna genomförs även diskussionsforum kring hälsopedagogisk litteratur (lärandemål 3).

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Barth, T och Näsholm, C (2006) Motiverande samtal - MI : att hjälpa en människa till förändring på hennes egna villkor. Lund: Studentlitteratur, 180 s.

Wann-Hansson C, Gottsäter A, Lindblad B (red) (2011) Vård och behandling vid kärlsjukdomar. Lund: Studentlitteratur, 350 s.

Dessutom tillkommer e-böcker och vetenskapliga artiklar ca 100 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvar för att en summativ kursutvärdering genomförs efter kursens slutförande och att resultat återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Elisabeth Renmarker, Kursansvarig
Telefon: 040-6657429
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

18 januari 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 25% Malmö Anmälningskod: mau-15010

Öppen för sen anmälan

Ansök