Omvårdnad- examensarbete (magisternivå)

Sammanfattning

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i omvårdnad och i vetenskaplig metodik. Kursdeltagarna ska självständigt under handledning genomföra och redovisa en studie med relevans för utveckling av omvårdnadsvetenskapen.

I kursen ingår bl a att identifiera ett relevant forskningsområde, avgränsa problemet, göra forskningsetiska överväganden samt utarbeta en plan för examensarbetet.

Behörighetskrav

90 hp i huvudämnet omvårdnad, vari ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Därutöver krävs två genomgångna kurser omfattande 7,5 hp på 91-120 hp-nivå varav den ena kursen bör vara en fördjupning i vetenskaplig metod och den andra en ämneskurs.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012, höst 2011

Kurskod:
HS623A version 1,2
Engelsk benämning:
Nursing - degree project
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
23 oktober 2006
Fastställandedatum:
13 april 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 september 2011
Ersätter kursplan fastställd:
19 mars 2008

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i omvårdnad och vetenskaplig metodik samt träning i att självständigt under handledning genomföra, försvara och opponera på ett examensarbete. Detta för att som sjuksköterska aktivt kunna kritiskt granska vetenskapliga artiklar, deltaga i forskning samt för att kunna ta initiativ till och bedriva utvecklingsarbete.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs i omvårdnad på nivå 105-120 hp och utgörs av ett examensarbete, vilket krävs för att kunna avlägga magisterexamen i omvårdnad.

Förkunskapskrav

90 hp i huvudämnet omvårdnad, vari ett självständigt arbete om 15 hp ingår. Därutöver krävs två genomgångna kurser omfattande 7,5 hp på 91-120 hp-nivå varav den ena kursen bör vara en fördjupning i vetenskaplig metod och den andra en ämneskurs.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- framställa en projektplan utifrån en identifierad och begränsad forskningsfråga inom omvårdnad och tillämpa relevanta forskningsetiska principer,
- tillämpa vetenskapliga teorier och modeller i forskningsprocessen,
- framställa och i respondentskap försvara ett examensarbete inom omvårdnadsämnet,
- redogöra och argumentera för behov av ytterligare kunskap och fortlöpande kompetensutveckling inom det omvårdnadsvetenskapliga området, och
- kritiskt granska ett annat examensarbete på magisternivå och genomföra ett opponentskap.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningsunderlaget av studenternas prestationer utgörs av en projektplan, ett examensarbete samt opponentskap av annan students arbete. Fokus vid bedömning av studenternas prestationer är deras kritiska förhållningssätt avseende forskningsprocessen med tyngdpunkt på metod och resultat. För studenter som ej godkänts avseende projektplan görs omarbetning utifrån handledarens anvisningar. Ej godkända examensarbete omarbetas utifrån examinatorns anvisningar och förnyad bedömning görs. Vid underkänd opponering får studenten granska skriftligt ett av examinatorn utvalt examensarbete som lämnas in efter överenskommelse med examinatorn.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen ingår att identifiera och avgränsa ett relevant forskningsområde samt utifrån valt problemområde välja lämplig metod och göra etiska överväganden. En plan för examensarbetet ska utarbetas. Datainsamling, bearbetning och analys ska genomföras och en skriftlig rapport i form av ett examensarbete ska utformas utifrån forskningsprocessen. I examensarbetet fördjupas och kritiskt granskas problemformulering, datainsamlings- och analysmetoder, resultat samt forskningsetiska principer. Examensarbetet försvaras vid ett examinationsseminarium. Träning i att kritiskt granska vetenskapliga projekt görs i form av opponentskap.

Arbetsformer

Undervisningen bygger på studentaktiva arbetsformer och formas utifrån tidigare inhämtade kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt tränar aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Seminarier förekommer där metodfrågor diskuteras samt där studenter kritiskt granskar varandras arbeten. Handledning inför utformandet av projektplan, genomförande av projekt samt utarbetande av examensarbete erbjuds. Av de schemalagda momenten är presentationen av projektplan samt utformandet och försvarandet av examensarbetet obligatoriska och utgör, tillsammans med opponentskap, underlag för kursens examination. För betyget godkänd krävs dessutom närvaro vid tre examinationer på magisternivå.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Polit, D & Beck, C (2006) Essentials of Nursing research. Methods, appraisal and utilization. Philadelphia: Lippincott. (ca 200 s)

Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer. www.codex.vr.se
Den obligatoriska kurslitteraturen kompletteras med annan litteratur vars innehåll och omfattning bestämmes i samråd med handledare, kursansvarig och examinator.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs efter slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna. Kursvärderingar och återkoppling sker kontinuerligt vid kursseminarier.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Elisabeth Mangrio, Kursansvarig
Telefon: 040-6657657
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452