Utvärdering inom evidensbaserad omvårdnad

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2011

Kurskod:
HS621C version 1
Engelsk benämning:
Assessment in Evidence based Nursing
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 februari 2007
Fastställandedatum:
17 juni 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge deltagarna förståelse för ett evidensbaserat kunskapsunderlag och att de på egen hand ska kunna genomföra och redovisa en enklare systematisk litteraturstudie.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs omfattande 8 hp och kan utgöra en av flera kurser inom ramen för magisterexamen i ämnet omvårdnad eller vårdvetenskap.

Förkunskapskrav

90 hp i ämnet omvårdnad eller i annat ämne inom det människobehandlande området, vari ett examensarbete om 15 hp ska ingå.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- formulera en lämplig frågeställning,
- tillämpa metoder för insamling, kritisk värdering samt syntes av studier, och
- kritiskt värdera och resonera kring tillämpning av evidensbaserade kunskapsunderlag.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömning av studenternas kunskaper görs i förhållande till kursens syfte och lärandemål. Bedömninen baseras på färdighställande av ett paper innevattande en enklare (mindre omfattand) systematisk litteraturstudie som presenteras och försvaras i ett examinationsseminarium. För studenter som ej godkänts görs omarbetning utifrån examinators anvisningar och förnyad bedömning sker.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Inom ramen för kursen presenteras en bakgrund och introduktion till evidensbaserad hälso- och sjukvård. Principerna för att genomföra en systematisk litteraturstudie redovisas och övas i form av grupparbete. Följande moment ingår: Formulering av frågeställning/problemområde och fastställande av kriterier för inkludering/exkludering av studier. Vidare tränas systematik vid litteratursökning och upprättande av sökstrategier liksom kritisk granskning av artiklar samt upprättande av granskningsprotokoll.

Arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, grupparbete, enskilda studier samt seminarier. Föreläsningar och grupparbeten varvas med enskilda studier och färdigställande av paper som diskuteras i seminariegrupper. Studenterna arbetar parvis som att lösa hemuppgifter och examinationsuppgift, men skriver enskilda paper. Deltagarna bildar seminariegrupper där hemuppgifter redovisas och diskuteras. Kursdeltagarna ansvarar för att allt skriftligt material finns tillgängligt via kursens webbsida inför seminarium och examination.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

DiCenso Alba, Guyatt Gordon, Ciliska Donna. (2005) Evidence-Based Nursing. A Guide to Clinical Practice. St Louis, Elsevier Mosby. 600 s.

Alternativt
Sackett David L, Straus Sharon E, Richardson W Scott, Rosenberg William, Waynes, R Brian (2000) Evidence Based Medicin. How to practice and teach EBM. Edinburgh: Churchill Livingstone. 261 s.

Alternativt
Straus, Sharon E, Richardson, W Scott, Glasziou Paul, Haynes R Brian. (2005) Evidence Based Medicin. How to practice and teach EBM. Edinburgh: Churchill Livingstone. 320 s.

Greenhalgh, Trisha (2006) How to read a paper. London: BMJ Publishing Group. 248 s.

Kiley, Robert (2003) Medical information on the internet. A guide for health professionals. Edinburgh: Churchill Livingstone. 200 s.

Nordenström Jörgen. (2004) Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår. Stockholm: Karolinska University Press. 78 s.

SBU (1993) Literature Searching and Evidence Interpretation for Assessing Health Care Practice. Stockholm: SBU, Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik. 81 s.

SBU/SSF (1998/1999) Evidensbaserad omvårdnad. Rapport nr 1, 2, 3 alternativt 4. Stockholm: SBU, Statens beredning för utvärdering av medicinska metoder. 100 s.

Willman Ania, Stoltz Peter, Bahtsevani Christel. (2006). Evidensbaserad omvårdnad en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studenlitteratur. 172 s.

Det tillkommer vetenskapliga artiklar samt litteratur med relevans för inlämningsuppgifter och examinationsuppgift. ca 100 s.

Kursvärdering

En summativ kursutvärdering genomförs i anslutnign till kursens slutförande. kursansvarig lärare återkopplar resultatet på kursens hemsida.