Ledarskap och organisation med inriktning mot människobehandlande organisationer

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014, vår 2013, vår 2012

Kurskod:
HS619B version 1
Engelsk benämning:
Leadership and organisation with focus on Human Service Organisations,
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
12 september 2006
Fastställandedatum:
28 mars 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten med utgångspunkt från sin egen professionella bakgrund fördjupar sina kunskaper om organisationer och ledarskap samt dessa teoriers tillämpning på och konsekvenser för människobehandlande organisationer.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses som fristående kurs.

Förkunskapskrav

Legitimerad sjuksköterska eller annan examen inom det människobehandlande området omfattande minst 180 hp.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- beskriva hur olika professioners teoretiska grunder, etiska värderingar och människosyn kan påverka människobehandlande organisationer
- identifiera de särdrag som utmärker människobehandlande organisationer samt analysera sociala relationer, strukturer och processer i organisationer och deras betydelse för ledarskapet,
- förklara hur olika politiska och organisatoriska förutsättningar påverkar människobehandlande organisationer, och
- förklara vilka konsekvenser olika former av ledarskap kan ha i människobehandlande organisationer.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker i form av löpande hemuppgifter samt färdigställande av ett paper som seminariebehandlas vid kursens slut.
För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda vilket innebär godkänt resultat på samtliga examinationer som ingår i kursen. Detaljerade bedömningskriterier finns i studiehandledningen. För väl godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda med mycket goda resultat. Detaljerade bedömningskriterier finns i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

I kursen diskuteras de människobehandlande organisationernas politiska och organisatoriska förutsättningar, samt teorier om organisation, ledarskap, lärande samt organisationskultur och dess betydelse för utveckling av den människobehandlande organisationen.

Arbetsformer

Undervisningen är projektorienterad och formas utifrån tidigare inhämtade kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt tränar aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning. Kursintroduktionerna, föreläsning, seminarier och examinationsseminarium ingår under kursen som obligatoriska moment.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Christensen, T, Laegreid, P. Roness, P G.Rövik, K A. (2005) Organisationsteori för offentlig sektor. Malmö: Liber. 224s.

Corvellec, H. (2005) Mot en respektens etik för servicemötet. 16s. I Corvellec, H Lindquist, H (red.) (2005) Servicemötet – multidisciplinära öppningar. Malmö: Liber.

Eksell, J. (2005) Teorier om servicemötet. 21 s.I Corvellec, H Lindquist, H (red.) (2005) Servicemötet – multidisciplinära öppningar. Malmö: Liber.

Ellström, E. Ekholm, Bl, Ellström, P-E (red) (2003) Verksamhetskultur och lärande. Om äldreomsorgen som lärandemiljö. Lund: Studentlitteratur. 172s

Hasenfeld, Y.(red)(2010) Human services as complex organisations. Sage Publications inc. 550s.

Hinshelwood, R.D.,Skogstad, W. red. (2000) Observing Organisations – anxiety, defence and culture in health care:London: Routledge. 170s.

Nordgren, L. (2005) Konsekvenser av att applicera servicemötets kundbegrepp på hälso- och sjukvård – En kritisk analys.15 s. I Corvellec, H Lindquist, H (red.) (2005) Servicemötet – multidisciplinära öppningar. Malmö: Liber

Nyström, M (2003) Möten på en akutmottagning - om effektivitetens vårdkultur. Lund: Studentlitteratur. 246 s

Persson, J.E., Westrup,U., (2005) När människor arbetar med människor – Lärdomar från sociala tjänsteverksamheter. 12 s. Corvellec, H Lindquist, H (red.) (2005) Servicemötet – multidisciplinära öppningar. Malmö: Liber.

Thylefors, I. (2007) Ledarskap i Human-Service organisationer. Stockholm: Natur och Kultur.274 s.

Tillkommer vetenskapliga artiklar samt litteratur med relevans för studentens val av ämne för paper, vald i samråd med examinator. (ca 300s)

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande och återkopplas av kursansvarig lärare på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida.


Kursrapporter