Andrologi

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2019, vår 2019

Kurskod:
HS175U version 1
Engelsk benämning:
Andrology
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
27 september 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019

Förkunskapskrav

120 hp inom socionom-, sociala omsorgs- eller sjuksköterskeprogram eller inom andra sociala, pedagogiska eller vårdinriktade program. Undantag ges enligt bestämmelser om uppdragsutbildning. För behörighet krävs dessutom att den sökande uppfyller kraven för målgrupp utifrån uppdragsgivarens anvisningar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen genomförs som en uppdragsutbildning på grundnivå

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper i andrologi med fokus på klinisk sexologi om den biologiske mannen och dennes sexualitet. Kursen inkluderar trans- och intersexperspektiven. Kursen syftar även till att studenten ska inhämta kunskap och utveckla färdigheter för att kunna ge information och rådgivning.

Innehåll

Kursen presenterar biologiska/medicinska, psykologiska, sociokulturella perspektiv på den biologiske mannen och dennes sexualitet. Kursen belyser temat utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv på sexuell hälsa och ohälsa. Utifrån studenternas professionella utgångspunkter diskuteras andrologiska frågeställningar samt aktuella teoretiska och praktiska modeller för att möta och arbeta med sexuella frågor och problem.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. redogöra för olika teoretiska perspektiv på den biologiske mannen och dess sexualitet,
2. diskutera andrologiska frågeställningar relaterade till sexuell hälsa och ohälsa, och
3. redogöra för och diskutera teoretiska och praktiska modeller och metoder för att möta mäns sexuella frågor och problem.

Arbetsformer

Studenterna förvärvar sin kunskap avseende samtliga lärandemål genom seminarier, diskussioner samt gruppövningar som avses stödja kunskapssökande, kritiskt tänkande och problemlösning, genom att olika aspekter inom andrologi illustreras med komplexa verklighetsbaserade berättelser och situationer. Lärandemål 1-3 uppfylls genom samtliga ovan nämnda arbetsformer. Undervisningen sker genom två heldagsträffar i månaden med föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Däremellan sker undervisningen på distans genom arbete med individuella och gruppuppgifter.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer kopplat till lärandemål 1-3 görs utifrån delaktighet vid seminarier, föreläsningar, diskussioner samt gruppövningar, och skriftlig tentamina samt av ett projektarbete som genomförs i grupp eller individuellt. Samtliga undervisningstillfällen är obligatoriska. Frånvaro vid undervisningstillfälle kompenseras genom skriftlig kompletteringsuppgift. För att avgöra hur lärandemålen uppfyllts bedöms en portfolio bestående av följande examinationsmoment:
Lärandemål 1 examineras mer specifikt genom aktivt deltagande vid seminarier, diskussioner och gruppövningar, en enskild skriftlig tentamen och muntlig redovisning av ett projektarbete där fokus på bedömningen är studentens förmåga att redogöra för olika teoretiska perspektiv på den biologiske mannens sexualitet och sexuell hälsa.
Lärandemål 2 och 3 examineras mer specifikt genom aktivt deltagande vid seminarier, diskussioner och gruppövningar, en skriftlig och muntlig redovisning av ett projektarbete där fokus på bedömningen är studentens förmåga att diskutera andrologiska frågeställningar relaterade till sex- och samlevnadsproblem, samt redogöra för och diskutera teoretiska och praktiska modeller för att möta mäns sexuella frågor och problem.
För betyget Godkänd krävs att studenten uppnår godkänt betyg på samtliga examinerande uppgifter.
Rätt till omtentamen

Deltagarna som underkänts i tentamen ges möjlighet till maximalt fyra omtentamenstillfällen på samma kursinnehåll och med samma krav om inte annan begränsning för antal omtentamina anges i med uppdragsgivarens överenskomna avtal.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arver S, Damber J-E, Giwecman A, (2017) Andrologi. Lund: Studentlitteratur. Valda delar ca 200 sidor.
Borgquist R, Arver S, Peeker R, (2014) Erektil dysfunktion: och andra manliga sjukdomar från hjärna till genitalia. Lund: Studentlitteratur. Valda delar ca 50 sidor.
Ekdahl J, (2017) Sexualitet och sexuella problem. Bedömning och behandling enligt KBT. Lund, Studentlitteratur, valda delar ca 150 sidor.
Gahm E, (2017) Praktisk sexualmedicin, Lund: Studentlitteratur. Valda delar, ca 100 sidor.
Lundberg T, m fl, (2017) HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande. Stockholm: Natur & Kultur, valda delar ca 100 sidor.
Plantin L, Månsson, S-A, (red) (2012) Sexualitetsstudier. Stockholm: Liber förlag. Utvalda sidor, ca 30 sidor.
Sandberg L, (2013) Just feeling a naked body close to you: men, sexuality and intimacy in later life. Sexualities SAGE, 16(3/4) 261–28, 20 sidor.
Tiefer L, (2004) Sex is not a natural act, and Others Essays. Boulder, Colo: Westview Press. Utvalda sidor ca 100 sidor.

Ytterligare vetenskapliga artiklar och texter omfattande ca 200 sidor tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Den kursansvarige läraren återkopplar resultatet elektroniskt till kursdeltagarna. Protokoll med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida under rubriken kursvärdering samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omtentamen baserade på den kursplan som gällde vid registreringen, om inte annan begränsning överenskommes med uppdragsgivaren.