Handikapprätt

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021, höst 2020, vår 2020

Kurskod:
HS139A version 2,2
Engelsk benämning:
The Legal Perspective on Disability
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 augusti 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
05 november 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs, nätbaserad.

Syfte

Kursen syftar till att studenten inhämtar kunskap om de lagar och rättigheter som har betydelse för livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Den riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med dessa frågor och till dem som har ett allmänt intresse av detta kompetensområde.

Innehåll

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken är ett viktigt styrinstrument och utgör en grund för kursen. I kursen behandlas målen och intentionerna med sociallagarna exempelvis socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt delar av socialförsäkringsbalken med särskild tonvikt mot funktionsnedsättning. Barnperspektivet kommer att belysas. Reglerna om myndighetsutövning studeras med särskild tonvikt på rättssäkerhet och integritet för den enskilde. Psykiskt funktionsnedsattas rättigheter behandlas. Dessutom studeras diskrimineringslagstiftningen med fokus på personer med funktionsnedsättning. Nationella riktlinjer samt internationella konventioner och riktlinjer för personer med funktionsnedsättning belyses med utgångspunkt från mänskliga rättigheter. Genusaspekter och etiska dimensioner belyses.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för de styrmedel som har betydelse för livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning samt juridisk metod.
2. ge exempel på hur mänskliga rättigheter präglar den aktuella lagstiftningen, policydokument och officiella anvisningar, t.ex. nationella handlingsprogrammet samt kunna utveckla ett resonemang om dessa frågor
3. definiera gränsdragnings- och bedömningsproblematik mellan olika lagstiftningar, av betydelse för området, och
4. reflektera kring tillämpningen av de i kursen upptagna lagstiftningarna och förordningarna i konkreta fallbeskrivningar samt genus och etiska dimensioner på dessa regelsystem.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som IT-baserad distansutbildning. Kunskaperna utvecklas individuellt genom i huvudsak föreläsningar, kurslitteratur, material hämtat från internet, diskussion kring fallbeskrivningar och diskussionsforum. Studenten ska individuellt planera och genomföra sina studier. Lärandemål 1 och 2 tränas genom att studenten individuellt och i grupp arbetar med frågor som ställs i föreläsningarna kopplade till kurslitteratur, lagar, förordningar och konventioner. Kursdeltagarna ska även diskutera frågor som de själva ställer i diskussionsforum samt tränas att inhämta information från olika webbplatser och kritiskt granska dessa. Studenten ska därutöver göra individuell skriftlig uppgift avseende både lärandemålen 1 och 2. Lärandemål, 3 och 4 stöds genom obligatoriska gruppdiskussioner, kopplade till case och tolkning av gällande rätt där studenten ska visa hur det egna ställningstagandet och värderingar påverkar det sociala arbetet för personer med funktionsnedsättning. Samtliga skriftliga obligatoriska uppgifter ska genomföras.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-4 examineras individuellt i en övergripande individuell skriftlig tentamen. Lärandemål 1 examineras dessutom genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Vidare examineras även lärandemål 2 individuellt genom arbete med ett case som kopplas till kurslitteraturen och till webbplatser. Lärandemål 3 och 4 examineras dessutom genom en individuell skriftlig examinationsuppgift med ett nytt case. Denna uppgift diskuteras sedan i grupp och avslutas med en individuell skriftlig reflektionsuppgift. Fokus i bedömningen av samtliga lärandemål ligger på förmågan att tydligt beskriva och argumentera för och motivera gjorda val i utredningsarbetet samt att reflektera över dessa val och över rättsreglernas tillämpning och utredningsbeslutets konsekvenser. Specifika bedömningskriterier för samtliga bedömningar presenteras i studiehandledningen. Eventuell frånvaro i obligatoriska moment ska efter beslut från examinator kompenseras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För godkänt betyg på kursen krävs godkänt på den individuella skriftliga tentamen, examinationsuppgifter, casearbeten, samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner. För väl godkänt betyg på kursen krävs väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen, och godkänt på examinationsuppgifter, casearbeten, samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arvidsson E, (2019) Socialförsäkringsrätt – vid funktionsnedsättning och sjukdom. Malmö: (3 uppl) Gleerups Utbildning AB. ca 190 s.
Dammert R, (2013) Funktionshinder – vad är det? Om olika skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar som till följd av brister i samhället leder till funktionshinder. 11., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 160 s.
FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonvention) SÖ 1990:20. Laddas ner från Internet. Finns bl a på www.barnombudsmannen.se. Ca 50 s.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning SÖ 2008:26. Ca 100 s. Laddas ner från Internet. Finns bl a på www.regeringen.se
Fransson S, Norberg P, (2017) Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Stockholm: Premiss. 221 s.
Larsson M, Larsson L G,( 2020) LSS 2020: stöd och service till vissa funktionshindrade. Helsingborg: Komlitt. ca 192 s.
Grahn Farley M, (2019) Barnkonventionen. Lund: Studentlitteratur. 264 s.
Lindberg L, Grönvik L, (2011) Funktionshinderspolitik: en introduktion (1:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 183 s.
Montoya Th, (Red.) (2018) Juridik för socialt arbete (3:a uppl.). Malmö: Gleerups. Ca 240 s.
Prop. 2016/17:188, Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, Socialdepartementet. 192 s. Laddas ner från Internet. Finns bl a på www.regeringen.se
Staaf A, (Red) (2016) Rätt och rättssystem: en introduktion för professionsutbildningar (2:a uppl.). Malmö: Liber. 119 s.
Statens offentliga utredningar, 1999:21, Lindqvists nia: Nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder. Slutbetänkande av Bemötandeutredningen. Socialdepartementet. 150 s.
Statens offentliga utredningar, 2016:19, Barnkonventionen blir svensk lag. Betänkande av Barnrättsutredningen. Socialdepartementet. Ca 200 s.
Aktuell lagtext, vetenskapliga artiklar, rättsfall arbetsmaterial tillkommer. Ca 300 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter