Handikapprätt

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2010, vår 2010, höst 2009, vår 2009, höst 2008

Kurskod:
HS139A version 1,1
Engelsk benämning:
Legal Perspectives on Disability 15 ECTS
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
23 november 2007
Fastställandedatum:
01 juli 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 september 2010
Ersätter kursplan fastställd:
02 mars 2008

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge ökad kunskap om de lagar och rättigheter som har betydelse för livsvillkoren för människor med funktionshinder. Den riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med dessa frågor och till dem som har ett allmänt intresse av detta kompetensområde.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs, nätbaserad.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- beskriva de styrmedel som har betydelse för livsvillkoren för människor med funktionshinder,
- identifiera gränsdragnings- och bedömningsproblematik mellan olika lagstiftning, av betydelse för området,
- ge exempel på hur mänskliga rättigheter präglar den aktuella lagstiftningen, policydokument och officiella anvisningar, t.ex. nationella handlingsprogrammet samt kunna utveckla ett resonemang om dessa frågor, och
- reflektera kring tillämpningen av dessa lagar och förordningar i konkreta fallbeskrivningar.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Enskild skriftlig tentamen samt obligatorisk medverkan i diskussionsforum och övningsuppgifter på nätet.

Innehåll eller kursinnehåll

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken är ett viktigt styrinstrument och utgör en grund för kursen. I kursen behandlas målen och intentionerna med social- och handikapplagar t.ex. socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om allmän försäkring, lag om handikappersättning och vårdbidrag samt tillämpningen av dessa. Därutöver görs en genomgång av diskrimineringslagstiftningen med fokus på personer med funktionshinder. Nationella riktlinjer samt internationella konventioner och riktlinjer inom handikappområdet belyses med utgångspunkt från mänskliga rättigheter.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som IT baserad distansutbildning. Kunskaperna utvecklas självständigt genom i huvudsak skrivna föreläsningar, litteraturstudier, material hämtat från nätet, diskussion kring fallbeskrivningar och diskussionsforum.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arvidsson, E, Kompendium i socialförsäkringsrätt, (senaste upplagan), (ca120 s)

Brusén, P & Printz, A (senaste upplagan) Handikappolitiken i praktiken. Om den nationella handlingsplanen. Stockholm: Gothia. (216 s.)

Printz, A (senaste upplagan) Psykiskt funktionshindrades rättigheter – en handbok. Stockholm: Norstedts Juridik AB. (251 s.)

Staaf, A & Zanderin, L (red) (senaste upplagan) Mänskliga rättigheter i svensk belysning. Malmö: Liber. (218 s.)

SOU 1999:21. Lindqvists nia. Nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder. Slutbetänkande av Bemötandeutredningen. Socialdepartementet. (150 s.)

Vedje, O & Olofsson, L (senaste upplagan) Minilagbok för människor med funktionshinder. Borlänge: Olle Vedje Förlag. (90 s.)

Aktuell lagtext, vetenskapliga artiklar, rättsfall arbetsmaterial tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs enligt särskilda anvisningar som gäller för nätundervisning.


Kursrapporter