Handikapprätt

Sammanfattning

Kursen är på grundnivå och vänder sig till personer som är intresserade av tillägna sig kunskaper kring lagstiftning som rör personer med funktionsnedsättning, Kursen vänder sig både till de som har egna erfarenheter av funktionsnedsättning och till dig som arbetar eller vill arbeta inom kommunal funktionshinderomsorg, landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling, enskilda företag, skolor, frivilligorganisationer och andra organisationer.
Frågor som diskuteras i kursen är Vilket ansvar har kommunen för personer med funktionsnedsättning? Vilka regler gäller för att få rätt till stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade? Vilka krav uppställs för ersättning eller bidrag enligt socialförsäkringsbalken? Vilka mål uppställs för funktionshinderspolitiken? Detta är exempel på frågor som behandlas i denna kurs.
Kursen syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter inom de offentligrättsliga områdena som har särskild betydelse för sociala arbetets teori och praktik med inriktning mot funktionsnedsättning. I kursen behandlas målen och intentionerna med sociallagstiftningen samt genusaspekter och etiska dimensioner på dessa regelsystem. I kursen redogörs för den juridiska metoden. Lagar som studeras är bland annat kommunallagen, förvaltningslagen socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialförsäkringsbalken och diskrimineringslagen. Därtill studeras internationella konventioner. Reglerna för myndighetsutövning studeras med särskild tonvikt på rättssäkerhet och integritet för den enskilde och service till allmänheten. Juridisk problemlösning diskuteras. EU-rättens påverkan på förvaltningsrätten kommer att belysas.
Kursen ges på distans och har inte några fysiska träffar.
En studentröst från tidigare termin i anonym utvärdering:
”Jag tycker kursen varit otroligt bra upplagd, med de egna arbetena och grupparbetena. Då jag jobbat med personer med funktionsnedsättning i 30 år så inser jag vad lite jag kan och hur mycket jag lärt mig. Framför allt är det viktigt att ha kännedom om lagar och regler, för att veta var man ska leta”

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, höst 2020, vår 2020

Kurskod:
HS139A version 2,2
Engelsk benämning:
The Legal Perspective on Disability
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 augusti 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
05 november 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs, nätbaserad.

Syfte

Kursen syftar till att studenten inhämtar kunskap om de lagar och rättigheter som har betydelse för livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning. Den riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med dessa frågor och till dem som har ett allmänt intresse av detta kompetensområde.

Innehåll

Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken är ett viktigt styrinstrument och utgör en grund för kursen. I kursen behandlas målen och intentionerna med sociallagarna exempelvis socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, samt delar av socialförsäkringsbalken med särskild tonvikt mot funktionsnedsättning. Barnperspektivet kommer att belysas. Reglerna om myndighetsutövning studeras med särskild tonvikt på rättssäkerhet och integritet för den enskilde. Psykiskt funktionsnedsattas rättigheter behandlas. Dessutom studeras diskrimineringslagstiftningen med fokus på personer med funktionsnedsättning. Nationella riktlinjer samt internationella konventioner och riktlinjer för personer med funktionsnedsättning belyses med utgångspunkt från mänskliga rättigheter. Genusaspekter och etiska dimensioner belyses.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för de styrmedel som har betydelse för livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning samt juridisk metod.
2. ge exempel på hur mänskliga rättigheter präglar den aktuella lagstiftningen, policydokument och officiella anvisningar, t.ex. nationella handlingsprogrammet samt kunna utveckla ett resonemang om dessa frågor
3. definiera gränsdragnings- och bedömningsproblematik mellan olika lagstiftningar, av betydelse för området, och
4. reflektera kring tillämpningen av de i kursen upptagna lagstiftningarna och förordningarna i konkreta fallbeskrivningar samt genus och etiska dimensioner på dessa regelsystem.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs som IT-baserad distansutbildning. Kunskaperna utvecklas individuellt genom i huvudsak föreläsningar, kurslitteratur, material hämtat från internet, diskussion kring fallbeskrivningar och diskussionsforum. Studenten ska individuellt planera och genomföra sina studier. Lärandemål 1 och 2 tränas genom att studenten individuellt och i grupp arbetar med frågor som ställs i föreläsningarna kopplade till kurslitteratur, lagar, förordningar och konventioner. Kursdeltagarna ska även diskutera frågor som de själva ställer i diskussionsforum samt tränas att inhämta information från olika webbplatser och kritiskt granska dessa. Studenten ska därutöver göra individuell skriftlig uppgift avseende både lärandemålen 1 och 2. Lärandemål, 3 och 4 stöds genom obligatoriska gruppdiskussioner, kopplade till case och tolkning av gällande rätt där studenten ska visa hur det egna ställningstagandet och värderingar påverkar det sociala arbetet för personer med funktionsnedsättning. Samtliga skriftliga obligatoriska uppgifter ska genomföras.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-4 examineras individuellt i en övergripande individuell skriftlig tentamen. Lärandemål 1 examineras dessutom genom en individuell skriftlig examinationsuppgift. Vidare examineras även lärandemål 2 individuellt genom arbete med ett case som kopplas till kurslitteraturen och till webbplatser. Lärandemål 3 och 4 examineras dessutom genom en individuell skriftlig examinationsuppgift med ett nytt case. Denna uppgift diskuteras sedan i grupp och avslutas med en individuell skriftlig reflektionsuppgift. Fokus i bedömningen av samtliga lärandemål ligger på förmågan att tydligt beskriva och argumentera för och motivera gjorda val i utredningsarbetet samt att reflektera över dessa val och över rättsreglernas tillämpning och utredningsbeslutets konsekvenser. Specifika bedömningskriterier för samtliga bedömningar presenteras i studiehandledningen. Eventuell frånvaro i obligatoriska moment ska efter beslut från examinator kompenseras genom individuell skriftlig inlämningsuppgift.

För godkänt betyg på kursen krävs godkänt på den individuella skriftliga tentamen, examinationsuppgifter, casearbeten, samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner. För väl godkänt betyg på kursen krävs väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen, och godkänt på examinationsuppgifter, casearbeten, samt aktivt deltagande i gruppdiskussioner.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arvidsson E, (2019) Socialförsäkringsrätt – vid funktionsnedsättning och sjukdom. Malmö: (3 uppl) Gleerups Utbildning AB. ca 190 s.
Dammert R, (2013) Funktionshinder – vad är det? Om olika skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar som till följd av brister i samhället leder till funktionshinder. 11., [rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik. 160 s.
FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonvention) SÖ 1990:20. Laddas ner från Internet. Finns bl a på www.barnombudsmannen.se. Ca 50 s.
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning SÖ 2008:26. Ca 100 s. Laddas ner från Internet. Finns bl a på www.regeringen.se
Fransson S, Norberg P, (2017) Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Stockholm: Premiss. 221 s.
Larsson M, Larsson L G,( 2020) LSS 2020: stöd och service till vissa funktionshindrade. Helsingborg: Komlitt. ca 192 s.
Grahn Farley M, (2019) Barnkonventionen. Lund: Studentlitteratur. 264 s.
Lindberg L, Grönvik L, (2011) Funktionshinderspolitik: en introduktion (1:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 183 s.
Montoya Th, (Red.) (2018) Juridik för socialt arbete (3:a uppl.). Malmö: Gleerups. Ca 240 s.
Prop. 2016/17:188, Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, Socialdepartementet. 192 s. Laddas ner från Internet. Finns bl a på www.regeringen.se
Staaf A, (Red) (2016) Rätt och rättssystem: en introduktion för professionsutbildningar (2:a uppl.). Malmö: Liber. 119 s.
Statens offentliga utredningar, 1999:21, Lindqvists nia: Nio vägar att utveckla bemötandet av personer med funktionshinder. Slutbetänkande av Bemötandeutredningen. Socialdepartementet. 150 s.
Statens offentliga utredningar, 2016:19, Barnkonventionen blir svensk lag. Betänkande av Barnrättsutredningen. Socialdepartementet. Ca 200 s.
Aktuell lagtext, vetenskapliga artiklar, rättsfall arbetsmaterial tillkommer. Ca 300 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning grundnivå.

Mer information om utbildningen

Elisabeth Arvidsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657954
Åsa Nilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657589

Anmälan

18 januari 2021 - 04 juni 2021 50% Distans (Malmö) Anmälningskod: mau-15471

Sista anmälningsdag 15 oktober

Ansök

30 augusti 2021 - 14 januari 2022 50% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 15 januari 2021 50% Distans (Malmö)