Sexologi

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016

Kurskod:
HS125A version 1,5
Engelsk benämning:
Sexology
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 december 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
02 december 2014

Förkunskapskrav

120 hp inom socionom-, sociala omsorgs- eller sjuksköterskeprogrammet eller inom andra sociala, pedagogiska eller vårdinriktade program.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om sexualitet som företeelse och sexologi som kunskapsområde. Vidare skall kursen öka förståelsen för sexualitetens roll i samhället samt ge en ökad beredskap för att möta sexuella frågor och problem i olika verksamheter.

Innehåll

Kursen inleds med ett historiskt perspektiv på sexualitetsforskningen och dess utveckling, samt grundläggande anatomi och fysiologi av relevans för det sexologiska området. Kulturella och religiösa perspektiv på sexualitet och sexuella uttrycksformer belyses liksom sexualitet i ord och bild, sexuella livsstilar och variation, normkonflikter på sexualitetens område, sexualitet och migration, samt sexualitet och reproduktion i ett globalt perspektiv. Vidare lyfts frågor om sexuallagstiftning och relationen mellan sexualitet och politik. Kursen belyser också sexualitet i relation till rusmedel och funktionsnedsättningar, samt frågor om stöd och rådgivning inom olika verksamheter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

1. redogöra för grundläggande kunskaper om sexualitet och sexologi,

2. diskutera sexualitetens komplexitet och roll i samhället, och

3. redogöra för hur man kan möta sexuella frågeställningar i olika verksamheter.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Bedömningsformer

Examination sker såväl skriftligt i form av enskilda examinationsuppgifter som muntligt i samband med litteratur- och filmseminarier. I examinationen ingår dessutom en individuell muntlig opposition på en annan students arbete. Rätt till omtentamen Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Rätt till omtentamen

Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Berg, M., & Wickman, J., (2010). Queer. Malmö: Liber. 111 sidor.
Löfgren-Mårtenson, L., Sexualitet. Malmö: Liber. 103 sidor.
Lundberg, PO. & Löfgren-Mårtenson, L., red., (2010). Sexologi , Stockholm: Liber.

Kapitel att läsa:
Almås, E. & Pirelli Benestad, E. E., Från könsdysfori till könseufori, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 208-213.
Bäckman, M., Sex- och samlevnadsundervisning i skolan, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 423-429.
Dhejne, C., Öberg, K. & Arver, S., Transsexualism-diagnostik och behandling med särskild tonvikt på hormonbehandling, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 214-227.
Forsberg, M., Ungdomar och sexualitet, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 91-94.
Forsberg, M., Etnicitet och mångkulturella aspekter på sexualitet, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 143-148.
Helmius, G., Sociosexuell utveckling i ungdomsåren, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 86-90.
Johannisson, K., Sexualiteten i historien, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 124-131.
Lennerhed, L., Makten över reproduktionen-preventivmedel, abort och sterilisering i ett historiskt perspektiv, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 132-136.
Lewin, B., Sexualiteten som social konstruktion, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 115-123.
Lindahl, K., Sexualitet och hälsa i ett globalt perspektiv, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 436-442.
Lundberg, PO., Läkemedel och sexualitet, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 297-305.
Långström, N., Sexuella avvikelser eller parafilier, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 229-235.
Löfgren-Mårtenson, L (2010): Unga med intellektuella funktionsnedsättningar och sexualitet, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 368–372.
Lukkerz, J & Hansson, E (2010). Rådgivning via telefon och Internet, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 385–390.
Månsson, S-A., Att förstå det sexualiserade våldet-olika förklaringsmodeller, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 239-245.
Plantin, L & Månsson, S-A, red. (2012). Sexualitetsstudier. Malmö: Liber.
Schönnesson, L., Homo- och bisexualiteter, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 201-207.
Schönnesson, L., Sexologi och etik, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 445-449.
Träskman, P O (2010). Sexuallagstiftning förr och nu, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 175–185.
Westgren, N (2010). Fysiska funktionsnedsättningar och sexualitet. Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 361–367.
Östergren, P., Att förstå prostitution, i Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 192-197.

Kapitel att läsa:
Elmerstig, E., Kropp och psyke i den sexuella upplevelsen, i Plantin, L.& Månsson, S-A.(red), (2012). Sexualitetsstudier. Liber Förlag. 46-62.
Elmerstig, E., Sexuella problem och sexuella dysfunktioner, i Plantin, L.& Månsson, S-A.(red), (2012). Sexualitetsstudier. Liber Förlag. 235-253.
Holmström, C., Intimitet och sexuella handlingsstrategier i transnationella sociala rum, i Plantin, L.& Månsson, S-A.(red), (2012). Sexualitetsstudier. Liber Förlag. 211-232.
Löfgren-Mårtenson, L., Sexolog som yrke-mellan professionell ambivalens och mångvetenskaplig harmoni, i Plantin, L.& Månsson, S-A.(red), (2012). Sexualitetsstudier. Liber Förlag. 276-301.
Skårner, A.& Svensson, B., Rusmedel och sexualitet, i Plantin, L.& Månsson, S-A.(red), (2012). Sexualitetsstudier. Liber Förlag. 191-210.
Almås, E & Pirelli, EE (2006). Hvordan møte menneskelig seksualitet profesjonelt? Sexologi i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. 87–98.
Graugaard, C, Möhl, B & Hertoft, P (2006). Krop, sygdom & seksualitet. Krop, sygdom & seksualitet (red. Graugaard, C, Möhl, B & Hertoft, P) Köpenhamn: Hans Reitzels Forlag. 9–35.

Artiklar som pdf:
Nikolaisen, J & Dammen Nikolaisen K (2008) Sexuality in childhood. Sexology in Context; (red Traeen, B. & Lewin, B.) Oslo: Universitetsforlaget. 55–67.
Skoog, I. (2008) Sexuality in Old Age, ur Sexuality in Context; Traeen, B. & Lewin, B. (ed.)
Traen, B (2008) Sexuality from Adolescent to Adult. Sexology in Context.Traeen, B & Lewin, B, ed).

Tillkommer artiklar.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva delkursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Återkopplingen görs skriftligt på kursens hemsida eller muntligt under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till delkursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida. Kursvärderingarna är obligatoriska.


Kursrapporter