Sexologi

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2015, vår 2015

Kurskod:
HS125A version 1,4
Engelsk benämning:
Sexology, 15 ECTS credits
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
02 december 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
16 augusti 2013

Förkunskapskrav

120 hp inom socionom-, sociala omsorgs- eller sjuksköterskeprogrammet eller inom andra sociala, pedagogiska eller vårdinriktade program.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om sexualitet som företeelse och sexologi som kunskapsområde. Vidare skall kursen öka förståelsen för sexualitetens roll i samhället samt ge en ökad beredskap för att möta sexuella frågor och problem i olika verksamheter.

Innehåll

Kursen inleds med ett historiskt perspektiv på sexualitetsforskningen och dess utveckling, samt grundläggande anatomi och fysiologi av relevans för det sexologiska området. Kulturella och religiösa perspektiv på sexualitet och sexuella uttrycksformer belyses liksom sexualitet i ord och bild, sexuella livsstilar och variation, normkonflikter på sexualitetens område, sexualitet och migration, samt sexualitet och reproduktion i ett globalt perspektiv. Vidare lyfts frågor om sexuallagstiftning och relationen mellan sexualitet och politik. Kursen belyser också sexualitet i relation till rusmedel och funktionsnedsättningar, samt frågor om stöd och rådgivning inom olika verksamheter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna

1. redogöra för grundläggande kunskaper om sexualitet och sexologi,

2. diskutera sexualitetens komplexitet och roll i samhället, och

3. redogöra för hur man kan möta sexuella frågeställningar i olika verksamheter.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Bedömningsformer

Examination sker såväl skriftligt i form av enskilda examinationsuppgifter som muntligt i samband med litteratur- och filmseminarier. I examinationen ingår dessutom en individuell muntlig opposition på en annan students arbete. Rätt till omtentamen Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Rätt till omtentamen

Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ambjörnsson, F (2006): Vad är Queer? Stockholm: Natur & kultur.

Plantin, L & Månsson, S-A, red. (2012). Sexualitetsstudier. Malmö: Liber.

Larsson, M & Johnsdotter, S (under utarb.). Sexual Fantasies. Peter Lang Publishers.

Lee, J (2011). Policing Sexuality: Sex, Society, and the State. London: Zed

Books. (e-bok)

Annan litteratur:

Almås, E & Pirelli, EE (2006). Hvordan møte menneskelig seksualitet profesjonelt? Sexologi i praksis. Oslo: Universitetsforlaget. 87–98.

Beck, U & Beck-Gernsheim, E (1995). Love or freedom. The Normal Chaos of Love. London: Polity Press.

Cinthio, H (ms). “You go home and tell that to my dad!

Conflicting claims and understandings on hymen and virginity. Opublicerat manus i pdf-fil.

Graugaard, C, Möhl, B & Hertoft, P (2006). Krop, sygdom & seksualitet. Krop, sygdom & seksualitet (red. Graugaard, C, Möhl, B & Hertoft, P) Köpenhamn: Hans Reitzels Forlag. 9–35.

Kulick, D (2005): Queersverige. Stockholm: Natur & kultur.

Larsson, M. & Steiner, A. (2011). Sexualitet i ord och bild. Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 157–162.

Löfgren-Mårtenson, L (2010): Unga med intellektuella funktionsnedsättningar

och sexualitet. Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 368–372.

Lukkerz, J & Hansson, E (2010). Rådgivning via telefon och Internet. Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 385–390.

Nikolaisen, J & Dammen Nikolaisen K (2008) Sexuality in childhood. Sexology in Context; (red Traeen, B. & Lewin, B.) Oslo: Universitetsforlaget. 55–67.

Pedersen, W (2005): ”Seksualiteter”. Nye seksualiteter. Oslo: Universitetsforlaget.

Rasmusson, E-M, Plantin, L & Elmerstig, E (2013). “Did they think I would understand all that on my own?”: A questionnaire study about sexuality with Swedish cancer patients.” European Journal of Cancer Care 22(3): 361–369.

Traen, B (2008) Sexuality from Adolescent to Adult. Sexology in Context. Traeen, B & Lewin, B, ed).

Träskman, P O (2010). Sexuallagstiftning förr och nu. Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 175–185.

Utrikesdepartementet (2006): Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Weeks, J (2003): Sexuality. London: Taylor & Francis.

Westgren, N (2010). Fysiska funktionsnedsättningar och sexualitet. Sexologi (red Lundberg, PO & Löfgren-Mårtenson, L). Stockholm: Liber. 361–367.

Tillkommer 150 sidor vetenskapliga artiklar.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva delkursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Återkopplingen görs skriftligt på kursens hemsida eller muntligt under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till delkursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida. Kursvärderingarna är obligatoriska.


Kursrapporter