Sexologi

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2014, vår 2014, höst 2013

Kurskod:
HS125A version 1,3
Engelsk benämning:
Sexology, 15 ECTS credits
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
15 mars 2007
Fastställandedatum:
16 augusti 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
10 juni 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om sexualitet som företeelse och sexologi som kunskapsområde. Vidare skall kursen öka förståelsen för sexualitetens roll i det västerländska samhället samt ge en ökad beredskap för att möta sexuella frågor och problem i människobehandlande verksamheter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

120 hp inom socionom-, sociala omsorgs- eller sjuksköterskeprogrammet eller inom andra sociala, pedagogiska eller vårdinriktade program.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. diskutera sexualitetens roll och komplexitet i samhället,
2. redogöra för grundläggande kunskaper om sexualitet och sexologi, och
3. redogöra för hur man kan möta sexuella frågor och problem i människobehandlande verksamheter.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker såväl skriftligt i form av enskilda examinationsuppgifter som muntligt i samband med litteratur- och filmseminarier. I examinationen ingår dessutom en individuell muntlig opposition på en annan students arbete.

Rätt till omtentamen
Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av följande moment:

Introduktion
Momentet inleds med ett historiskt perspektiv på sexualiteten och dess utveckling. Därefter följer olika definitioner av begreppet sexualitet samt de normer och värderingar som styr våra föreställningar om sexualitet. Kulturella och etniska perspektiv på sexualitet och sexuella uttrycksformer belyses liksom sexualitetens genusaspekter. Dessutom behandlas olika definitioner av begreppet sexologi som studeras utifrån medicinska, psykologiska, sociologiska och etiska aspekter. Slutligen behandlas definitioner och beskrivningar av homo- och bisexualitet som företeelse och uttrycksform.

Sexualitet i vård och behandling
Momentet belyser frågor om stöd, rådgivning och behandling inom människovårdande verksamheter. Dessutom behandlas frågor om sexualrådgivning och sexologisk behandling med utgångspunkt från ungdomars respektive mäns och kvinnors frågeställningar och problem, parrelationens problem samt sexuellt våld och sexuell tvångsmässighet.

Sexualitet och målgrupper
Under detta moment behandlas sociala, psykologiska och medicinska aspekter på sexualitet i relation till olika målgrupper för människovårdande verksamheter som äldre, funktionshindrade, ungdomar och missbrukare. Momentet behandlar frågor om bemötande, stöd och behandling i förhållande till dessa målgrupper. Den studerande väljer fördjupningsområde i samråd med examinator.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Almås, E., (2004). Sex & sexologi. Oslo: Universitetsforlaget. 185 sidor.

Berg, M., & Wickman, J., (2010). Queer. Malmö: Liber. 111 sidor.

Löfgren-Mårtenson, L., (2009). Hur gör man? Om sex- och samlevnadskunskap i särskolan.Varberg: Argument. 158 sidor.

Löfgren-Mårtenson, L., Sexualitet. Malmö: Liber. 103 sidor.

Mattsson, T. (2010). Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. Gleerup Malmö. 204 sidor

Månsson, S-A. & Löfgren-Mårtenson, L., (2006). "Sex överallt, typ!" : om unga och pornografi. Gothia. 158 sidor.

Nikolaisen, J. & Dammen Nikolaisen K. (2008) Sexuality in childhood, ur Sexuality in Context; Traeen, B. & Lewin, B. (ed.)

Norrhem, S., Rydström, J. & Winkvist, H.,(2008). Undantagsmänniskorna: en svensk HBT historia. Nordstedts Akademiska Förlag. 188 sidor.

Skoog, I. (2008) Sexuality in Old Age, ur Sexuality in Context; Traeen, B. & Lewin, B. (ed.) Skårner, A.& Svensson, B., Rusmedel och sexualitet, i Plantin, L.& Månsson, S-A.(red), (2012). Sexualitetsstudier. Liber Förlag. 20 sidor.

Traeen, B. (2008) Sexuality from Adolescent to Adult, ur Sexuality in Context; Traeen, B. & Lewin, B. (ed.)

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva delkursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Återkopplingen görs skriftligt på kursens hemsida eller muntligt under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till delkursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida. Kursvärderingarna är obligatoriska.


Kursrapporter