Sexologi

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2008, höst 2007

Kurskod:
HS125A version 1
Engelsk benämning:
Sexology
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
15 mars 2007
Fastställandedatum:
15 mars 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
01 juli 2007

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om sexualitet som företeelse och sexologi som kunskapsområde. Vidare skall kursen öka förståelsen för sexualitetens roll i det västerländska samhället samt ge en ökad beredskap för att möta sexuella frågor och problem i människobehandlande verksamheter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

120 hp inom socionom-, sociala omsorgs- eller sjuksköterske-programmet alternativt inom andra sociala, pedagogiska eller vårdinriktade program.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- diskutera sexualitetens roll och komplexitet i samhället,
- ha grundläggande kunskaper om sexualitet och sexologi, och
- ha en ökad beredskap att möta sexuella frågor och problem i människobehandlande verksamheter

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination av moment 1 och 2 sker såväl skriftligt i form av enskilda examinationsuppgifter som muntligt i samband med litteraturseminarier. Examination av moment 3 utförs genom en individuell muntlig presentation.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av följande moment:

Introduktion
Momentet inleds med ett historiskt perspektiv på sexualiteten och dess utveckling. Därefter följer olika definitioner av begreppet sexualitet samt de normer och värderingar som styr våra föreställningar om sexualitet. Kulturella och etniska perspektiv på sexualitet och sexuella uttrycksformer belyses liksom sexualitetens genusaspekter. Dessutom behandlas olika definitioner av begreppet sexologi som studeras utifrån medicinska, psykologiska, sociologiska och etiska aspekter. Slutligen behandlas definitioner och beskrivningar av homo- och bisexualitet som företeelse och uttrycksform.

Sexualitet i vård och behandling
Momentet belyser frågor om stöd, rådgivning och behandling inom människovårdande verksamheter. Dessutom behandlas frågor om sexualrådgivning och sexologisk behandling med utgångspunkt från ungdomars respektive mäns och kvinnors frågeställningar och problem, parrelationens problem samt sexuellt våld och sexuell tvångsmässighet.

Sexualitet och målgrupper
Under detta moment behandlas sociala, psykologiska och medicinska aspekter på sexualitet i relation till olika målgrupper för människovårdande verksamheter som äldre, funktionshindrade, ungdomar och missbrukare. Momentet behandlar frågor om bemötande, stöd och behandling i förhållande till dessa målgrupper. Den studerande väljer fördjupningsområde i samråd med examinator.

Arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Almås, Elsa (2004). Sex & sexologi. Oslo: Universitetsforlaget. 185 s.
Ambjörnsson, Fanny (2006). Vad är queer? Stockholm: Natur och kultur. 223 s.
Andersson, Mattias (2005). Porr : en bästsäljande historia Stockholm:Prisma. 303 s.
Giddens, Anthony (1995). Intimitetens omvandling - Sexualitet, kärlek och erotik i det moderna samhället. Nora: Bokförlaget Nya Doxa. 152 s.
Hedlund, Eva (2006). Sexualitetens irrgångar. Stockholm: Carlssons Bokförlag. 157 s.
Heijbel, Claes & Nilsson, Ingvert (1985). Sexualitet och missbruk. Stockholm: Liber. 94 s.
Löfgren-Mårtensson, Lotta. (2005). Får jag lov? Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning. Lund: Studentlitteratur. 233 s.
Månsson, Sven-Axel , Löfgren-Mårtensson, Lotta (2006). "Sex överallt, typ!" : om unga och pornografi. Stockholm: Gothia. 172 s.
Vetenskapliga artiklar.

Kulick, Don 400 000 Swedish perverts
Månsson, Sven-Axel Ny artikel ur antologi (kolla när den ges ut!!)
Rubin, G: Thinking Sex: Notes for a radical theory of the politics of sexuality, ur Culture, Society and Sexuality; Parker, R. & Aggleton, P. (ed.)
Simon,W. & Gagnon, J.H. Sexual scripts, ur Culture, Society and Sexuality; Parker, R. & Aggleton, P. (ed.)
Fler artiklar och rapporter tillkommer under kursen
Filmer för grupparbeten:
Capturing the Friedmans
Min mor är masochist
Born into the brothel
Mitt liv i rosa
Tales of The Night Fairies

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva delkursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Återkopplingen görs skriftligt på kursens hemsida eller muntligt under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till delkursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida. Kursvärderingarna är obligatoriska.


Kursrapporter