Arbetsrätt

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
HS120B version 1
Engelsk benämning:
Labour law
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att ge insikt i arbetsrättens roll i samhället och att ge fördjupade kunskaper om de lagar, förordningar och kollektivavtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackföreningar.

Innehåll

Kursen består av två delkurser:

1. Grundläggande arbetsrätt, 7,5 hp

Innehåll

Delkursen ger en allmän introduktion till juridiken och juridisk metod. Rättskällor och tolkningsprinciper presenteras liksom konstitutionella rättsprinciper. Vidare ges en introduktion till den kollektiva och enskilda arbetsrätten och den svenska modellen för förhandlingar på arbetsmarknaden. Delkursen ger även en fördjupning i det individuella anställningsavtalet med anställningsskydd, anställningens ingående och upphörande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för rättens roll i samhället och rättssystemets uppbyggnad, innehåll och föränderlighet,
2. använda sig av grundläggande juridisk metod,
3. beskriva arbetsrättens uppbyggnad och övergripande rättsliga och etiska principer som styr lagstiftningen,
4. redogöra för regler och principer inom individuell arbetsrätt, anställningsskydd och anställningsavtalets ingående och upphörande, och
5. redogöra för de styrmedel som samhället använder för att reglera förhållandet mellan arbetsmarknadens parter.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i form av skriftliga och inspelade föreläsningar, dels i form av gruppövningar, där lösningar av beskrivna verkliga eller fingerade situationer eller rättsfall presenteras, diskuteras och analyseras av studenterna (lärandemål 1-5). Lärandemål 1, 3 och 5 tränas genom gruppdiskussioner där studenterna utifrån vissa givna frågeställningar ska diskutera det svenska rättssystemet med fokus på det arbetsrättsliga området samt samhällets förutsättningar för att reglera arbetsrätten. Den juridiska metoden i lärandemål 2 samt lärandemål 4 tränas speciellt genom olika tillämpningsuppgifter där studenterna får öva sig i att tillämpa gällande rättskällor i en inlämningsuppgift baserad på beskrivna verkliga eller fingerade fall. En av dessa tillämpningsuppgifter är en obligatorisk inlämningsuppgift. Alla lärandemål tränas genomgående i kursen genom inläsning av kurslitteratur, föreläsningar och gruppdiskussioner kring kursens olika arbetsrättsliga teman. Tydligt kopplat till varje lärandemål kommer det också att finnas instuderingsuppgifter för att underlätta lärandet och för att tydliggöra för studenten vad som kan väntas i examinationsmomenten. Frånvaro från obligatoriska moment kan kompenseras efter överenskommelse med examinator.

Bedömningsformer

Samtliga lärandemål bedöms utifrån en individuell skriftlig tentamen som består av både tillämpningsuppgifter och rena kunskapsfrågor. I tentamen bedöms lärandemål 1, 3 och 5 utifrån kunskapsfrågor, där studenten får redogöra för eller beskriva vad denne lärt sig utifrån de frågor som ställs i tentamen, medan lärandemål 2 och 4 bedöms utifrån hur väl studenten löser juridiska tillämpningsuppgifter. Lärandemål 2 och 4 examineras dessutom genom en obligatorisk individuell skriftlig tillämpningsuppgift, varvid förklaringar och argumenteringar tillmäts särskild betydelse.

För betyget godkänd krävs goda kunskaper om rättens innehåll samt förtrogenhet med tolkning och tillämpning av rättsreglerna. För betyget väl godkänd krävs därutöver vid mycket god bedömnings-, argumenterings- och formuleringsförmåga. För bedömningen använder examinatorn bedömningskriterier som utarbetats för respektive betygsnivå.

Rätt till omtentamen
Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel.

2. Arbetsrätt, fortsättningskurs, 7,5 hp

Innehåll

Delkursen ger en fördjupning i arbetsrättens regelverk. Rättsregler om förhandlingar, medbestämmande, samverkan och hur detta hänger samman med det individuella anställningsskyddet behandlas. Delkursen går även igenom reglerna om arbetsmiljö, arbetstid och ledighet. Vidare studeras de arbetsrättsliga reglerna om aktiva åtgärder i arbetslivet samt om förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. Delkursen tar även upp förbud mot missgynnande på grund av föräldraledighet och förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsade anställningar. Delkursen ger vidare träning i att tillämpa och kritiskt granska det arbetsrättsliga regelverket samt kännedom om EU-rättens påverkan på svensk arbetsrätt.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. tillämpa och kritiskt granska den lagstiftning som reglerar det arbetsrättsliga området,
2. redogöra för den kollektiva arbetsrätten, inkluderande reglerna om samverkan, fackliga förhandlingar och medbestämmande,
3. beskriva de regler om aktiva åtgärder i arbetslivet och förbud mot diskriminering och missgynnande som gäller inom arbetsrättens område samt aktuella regler om arbetsmiljö, och
4. beskriva EU-rättens påverkan på den svenska arbetsrätten.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i form av skriftliga och inspelade föreläsningar, dels i form av gruppövningar, där lösningar av beskrivna verkliga eller fingerade situationer eller rättsfall presenteras, diskuteras och analyseras av studenterna. Lärandemål 1, 2 och 3 tränas speciellt genom olika tillämpningsuppgifter där studenterna får öva sig i att tillämpa gällande rättskällor. En av dessa tillämpningsuppgifter är en obligatorisk inlämningsuppgift. Lärandemål 4 tränas genom diskussioner kring europarättsliga författningar och rättsfall. Alla lärandemål tränas dessutom genom inläsning av kurslitteratur, föreläsningar och gruppdiskussioner kring kursens olika arbetsrättsliga teman. Tydligt kopplat till varje lärandemål kommer det också att finnas instuderingsuppgifter för att underlätta lärandet och för att tydliggöra för studenten vad som kan väntas i examinationsmomenten. Frånvaro från obligatoriska moment kan kompenseras efter överenskommelse med examinator.

Bedömningsformer

Samtliga lärandemål bedöms utifrån en individuell skriftlig tentamen som består av både tillämpningsuppgifter och rena kunskapsfrågor. Lärandemål 2 examineras dessutom individuellt genom en obligatorisk skriftlig tillämpnings- och utredningsuppgift varvid förklaringar och argumenteringar tillmäts särskild betydelse.

För betyget godkänd krävs goda kunskaper om rättens innehåll samt förtrogenhet med tolkning och tillämpning av rättsreglerna. För betyget väl godkänd krävs därutöver mycket god bedömnings-, argumenterings- och formuleringsförmåga.

Rätt till omtentamen
Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Gabinus Göransson H, Garpe B. (2016) Arbetsrätten. En introduktion. 7 uppl. Stockholm, Wolters Kluwer. 128 s.

Hydén H, Hydén T, (2011) Rättsregler: en introduktion till juridiken. 6. uppl. Lund. Studentlitteratur. 200 s.
Källström K, Malmberg J, (2013) Anställningsförhållandet : Inledning till den individuella arbetsrätten. 3 uppl. Uppsala. Iustus. 303 s.

Källström K, Malmberg J, Öman S, (2016) Den kollektiva arbetsrätten : En lärobok. 1 uppl. Uppsala. Iustus. 150 s.
Swanstein F, Henrikz K, (2014) Diskrimineringslagen, från princip till praktik , 1 uppl. Lund. Studentlitteratur. 268 s.
Lagtext, rättsfall, artiklar och övningsmaterial tillkommer och tillhandahålls/hänvisas till på It’s learning.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna efter avslutad kurs. Efter delkurs ett genomförs dessutom en formativ utvärdering (s.k. temperaturtagning). Resultatet av temperaturtagningen återkopplas till studenterna i ett diskussionsforum på It’s learning.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.


Kursrapporter