Arbetsrätt

Sammanfattning

Kursen ges helt på distans utan fysiska träffar. Vilka formkrav finns det för ett anställningsavtal? Vad är saklig grund för uppsägning? Vad innebär det att arbetsgivaren har rätt att fritt leda och fördela arbetet? Vad är ett kollektivavtal och vad innebär fackligt medbestämmande? Vilket ansvar har arbetsgivaren för arbetsmiljön och för arbetstagares rehabilitering? Vad bör arbetsgivaren göra för att motverka diskriminering? Vad händer vid en arbetsrättslig tvist? Detta är exempel på frågor som tas upp och diskuteras på denna kurs. I kursen redogörs för den juridiska metoden och grundläggande avtalsrätt. Kursens fokus är grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och kollektiva arbetsrätt. Lagar som studeras är bland annat lag om anställningsskydd (LAS), lag om offentlig anställning (LOA), medbestämmandelagen (MBL), arbetstidslagen (AtL), arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
HS120B version 1,3
Engelsk benämning:
Labour law
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
11 februari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att ge insikt i arbetsrättens roll i samhället och att ge fördjupade kunskaper om de lagar, förordningar och kollektivavtal som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackföreningar.

Innehåll

Kursen består av två delkurser:

1. Grundläggande arbetsrätt, 7,5 hp

Innehåll

Delkursen ger en allmän introduktion till juridiken och juridisk metod. Rättskällor och tolkningsprinciper presenteras liksom konstitutionella rättsprinciper. Vidare ges en introduktion till den kollektiva och enskilda arbetsrätten och den svenska modellen för förhandlingar på arbetsmarknaden. Delkursen fokuserar på det individuella anställningsavtalet med anställningsskydd, anställningens ingående och upphörande.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. redogöra för rättens roll i samhället och rättssystemets uppbyggnad, innehåll och föränderlighet,
2. använda sig av grundläggande juridisk metod,
3. beskriva arbetsrättens uppbyggnad och arbetsrättsliga rättsgrundsatsers betydelse för rättstolkning och rättstillämpning, och
4. redogöra för regler och principer inom individuell arbetsrätt, anställningsskydd och anställningsavtalets ingående och upphörande.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i form av skriftliga och inspelade föreläsningar, dels i form av gruppövningar, där lösningar av beskrivna verkliga eller fingerade situationer eller rättsfall presenteras, diskuteras och analyseras av studenterna (lärandemål 1-4). Lärandemål 1 och 3 tränas genom gruppdiskussioner där studenterna utifrån vissa givna frågeställningar ska diskutera det svenska rättssystemet med fokus på det arbetsrättsliga området samt samhällets förutsättningar för att reglera arbetsrätten. Den juridiska metoden i lärandemål 2 samt lärandemål 4 tränas speciellt genom olika tillämpningsuppgifter där studenterna får öva sig i att tillämpa gällande rättskällor i en inlämningsuppgift baserad på beskrivna verkliga eller fingerade fall. En av dessa tillämpningsuppgifter är en obligatorisk inlämningsuppgift. Alla lärandemål tränas genomgående i kursen genom inläsning av kurslitteratur, föreläsningar och obligatoriska gruppdiskussioner kring kursens olika arbetsrättsliga teman. Tydligt kopplat till varje lärandemål kommer det också att finnas instuderingsuppgifter för att underlätta lärandet och för att tydliggöra för studenten vad som kan väntas i examinationsmomenten.

Bedömningsformer

I tentamen bedöms lärandemål 1 och 3 utifrån kunskapsfrågor, där studenten får redogöra för eller beskriva vad denne lärt sig utifrån de frågor som ställs i tentamen, medan lärandemål 2 och 4 bedöms utifrån hur väl studenten löser juridiska tillämpningsuppgifter. Lärandemål 2 och 4 examineras dessutom genom en obligatorisk individuell skriftlig tillämpningsuppgift. Fokus vid bedömning av lärandemål 1 och 3 är att studenten visar goda kunskaper om rättens innehåll och komplexitet och visar förståelse för hur det arbetsrättsliga systemet fungerar samt vilken roll olika aktörer spelar. Fokus vid bedömning av lärandemål 2 och 4 är att studenten visar förtrogenhet med tolkning och tillämpning av rättsreglerna, det vill säga att kunna koppla relevant lagstiftning till sakomständigheter samt argumentera för hur denna lagstiftning ska tolkas i aktuell kontext. Särskild vikt läggs vid god bedömnings-, argumenterings- och formuleringsförmåga. Frånvaro från obligatoriska moment inklusive obligatorisk gruppdiskussion kan kompenseras med en skriftlig inlämningsuppgift motsvarande ordinarie moment, enligt beslut av examinator.

För godkänt betyg på delkursen krävs godkänt på både den obligatoriska individuella tillämpningsuppgiften och individuell skriftlig tentamen. För väl godkänt betyg på delkursen krävs godkänt på obligatorisk individuell tillämpningsuppgift och väl godkänt på individuell skriftlig tentamen. För bedömningen använder examinatorn bedömningskriterier som utarbetats för respektive betygsnivå. Bedömningskriterierna finns att läsa i studiehandledningen.

2. Arbetsrätt, fortsättningskurs, 7,5 hp

Innehåll

Delkursen ger en fördjupning i arbetsrättens regelverk. Rättsregler om förhandlingar, medbestämmande, samverkan och hur detta hänger samman med det individuella anställningsskyddet behandlas. Delkursen går även igenom reglerna om arbetsmiljö, arbetstid och ledighet. Vidare studeras de arbetsrättsliga reglerna om aktiva åtgärder i arbetslivet samt om förbud mot diskriminering enligt diskrimineringslagen. Delkursen tar även upp förbud mot missgynnande på grund av föräldraledighet och förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsade anställningar. Delkursen ger vidare träning i att tillämpa och kritiskt granska det arbetsrättsliga regelverket samt kännedom om EU-rättens påverkan på svensk arbetsrätt.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. tillämpa och kritiskt granska den lagstiftning som reglerar det arbetsrättsliga området,
2. redogöra för den kollektiva arbetsrätten, inkluderande reglerna om samverkan, fackliga förhandlingar och medbestämmande,
3. beskriva de regler om aktiva åtgärder i arbetslivet och förbud mot diskriminering och missgynnande som gäller inom arbetsrättens område samt aktuella regler om arbetsmiljö, och
4. beskriva EU-rättens påverkan på den svenska arbetsrätten.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs dels i form av skriftliga och inspelade föreläsningar, dels i form av gruppövningar, där lösningar av beskrivna verkliga eller fingerade situationer eller rättsfall presenteras, diskuteras och analyseras av studenterna. Lärandemål 1, 2 och 3 tränas speciellt genom olika tillämpningsuppgifter där studenterna får öva sig i att tillämpa gällande rättskällor. En av dessa tillämpningsuppgifter är en obligatorisk inlämningsuppgift. Lärandemål 4 tränas genom diskussioner kring europarättsliga författningar och rättsfall. Alla lärandemål tränas dessutom genom inläsning av kurslitteratur, föreläsningar och obligatoriska gruppdiskussioner kring kursens olika arbetsrättsliga teman. Tydligt kopplat till varje lärandemål kommer det också att finnas instuderingsuppgifter för att underlätta lärandet och för att tydliggöra för studenten vad som kan väntas i examinationsmomenten.

Bedömningsformer

I tentamen bedöms lärandemål 1, 2 och 3 utifrån hur väl studenten löser juridiska tillämpningsuppgifter. Lärandemål 4 bedöms utifrån kunskapsfrågor kring hur EU-rätt relaterar till svensk arbetsrätt, där studenten får redogöra för eller beskriva vad denne lärt sig utifrån de frågor som ställs i tentamen. Lärandemål 1, 2 och 3 examineras dessutom genom en obligatorisk individuell skriftlig tillämpningsuppgift. Fokus vid bedömning av lärandemål 1, 2 och 3 är att studenten visar goda kunskaper om den kollektiva arbetsrättens samt arbetsmiljörättens innehåll och komplexitet och visar förståelse för de kollektiva spelreglerna på arbetsmarknaden, samt vilken roll olika aktörer spelar gällande dessa områden. Vid bedömning av lärandemål 1 läggs särskilt fokus vid att studenten visar förtrogenhet med tolkning och tillämpning av rättsreglerna, det vill säga att kunna koppla relevant lagstiftning till sakomständigheter samt argumentera för hur denna lagstiftning ska tolkas i aktuell kontext. Särskild vikt läggs vid god bedömnings-, argumenterings- och formuleringsförmåga. När det gäller lärandemål 4 ligger fokus vid att studenten kan beskriva hur EU-rätten kan påverka svensk arbetsrätt. Frånvaro från obligatoriska moment inklusive obligatorisk gruppdiskussion kan kompenseras med en skriftlig inlämningsuppgift motsvarande ordinarie moment, enligt beslut av examinator.

För godkänt betyg på delkursen krävs godkänt på både den obligatorisk individuell tillämpningsuppgift och individuell skriftlig tentamen. För väl godkänt betyg på delkursen krävs godkänt på obligatorisk individuell tillämpningsuppgift och väl godkänt på individuell skriftlig tentamen. För bedömningen använder examinatorn bedömningskriterier som utarbetats för respektive betygsnivå. Bedömningskriterierna finns att läsa i studiehandledningen.
För betyget godkänd på hela kursen krävs minst betyget godkänd i båda delkurserna. För betyget väl godkänd krävs betyget väl godkänd i båda delkurser.

Rätt till omtentamen
Student, som underkänts i tentamen, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Grundläggande arbetsrätt

Hydén H, Hydén T, (2019) Rättsregler: en introduktion till juridiken. 8 uppl. Lund. Studentlitteratur. 188 s.
Källström K, Malmberg J, (2019) Anställningsförhållandet: Inledning till den individuella arbetsrätten. 5 uppl. Uppsala. Iustus. 358 s.

2. Arbetsrätt, fortsättningskurs

Erickson, B (2019) Arbetsmiljölagen – med kommentar. 15 uppl. Lund. Studentlitteratur. 300 s. Källström K, Malmberg J, (2019) Anställningsförhållandet: Inledning till den individuella arbetsrätten. 5 uppl. Uppsala. Iustus. 358 s.
Källström K, Malmberg J, Öman S, (2019) Den kollektiva arbetsrätten: En lärobok. 2 uppl. Uppsala. Iustus. 170 s.
Swanstein F, Henrikz K, (2018) Diskrimineringslagen, från princip till praktik , 3 uppl. Lund. Studentlitteratur. 282 s.
Lagtext, rättsfall, kollektivavtal, artiklar och övningsmaterial tillkommer och tillhandahålls/hänvisas till på lärplattformen.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en formativ kursvärdering (temperaturtagning) genomförs efter halva kursen. Denna återkopplas skriftligt och muntligt till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Juridik.

Mer information om utbildningen

HS studievägledning - Malmö universitet,
Caroline Ferngren, Kursansvarig
Telefon: 040-6658482
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721

Anmälan

30 augusti 2021 - 14 januari 2022 50% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

29 augusti 2022 - 13 januari 2023 50% Distans (Malmö)

28 augusti 2023 - 12 januari 2024 50% Distans (Malmö)

31 augusti 2020 - 15 januari 2021 50% Distans (Malmö)