Socialt arbete

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter höst 2020, vår 2020, höst 2019, vår 2019, höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016

Kurskod:
HS117A version 2,7
Engelsk benämning:
Social work
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 december 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
05 mars 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursens syftar till att ge en orientering i socialt arbete som ämnes-, forsknings- och verksamhetsområde, samt att studenten utvecklar de kunskaper som krävs för fördjupade studier i ämnet. Ett ytterligare syfte är att belysa och analysera kopplingen mellan teori och praktik i socialt arbete.

Innehåll

Kursen består av 4 delkurser.

Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen diskuteras översiktligt det sociala arbetets grundläggande förutsättningar; nationellt och internationellt. Teman som behandlas är det sociala arbetets framväxt och idéhistoria, dess verksamhetsområden och arbetsmetoder samt etiska dilemman i arbetet.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. redogöra för och värdera olika synsätt på det sociala arbetets mål, utformning och innehåll i det mångkulturella samhället, i ett historiskt och teoretiskt perspektiv,
2. förklara olika samhälleliga institutioners betydelse för synen på sociala problem och det sociala arbetets utformning,
3. beskriva komplexiteten i mötet med klienter och brukare i socialt arbete, och
4. värdera olika etiska principer och förhållningssätt utifrån etiskt-teoretiska utgångspunkter.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av nätburna föreläsningar och seminarier.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer görs utifrån obligatoriska enskilda skriftliga tentamina. Dessutom är aktivitet i grupparbeten och inlämningsuppgifter obligatoriska.

Sociologi och socialt arbete, 7,5 hp

Innehåll

Med utgångspunkt från sociologiska teorier behandlas såväl aktuella sociala företeelser som generella samhällsprocesser. Centrala sociologiska begrepp som klass, genus och etnicitet diskuteras och relateras till det sociala arbetet. Med hjälp av dessa begrepp belyses relationen mellan samhällsstruktur, social identitet och socialt handlande. I delkursen introduceras också begreppen kultur och livsstil, vilka relateras till människors livsvillkor och deras betydelse för inklusions- och exklusionsprocesser.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. identifiera samt redogöra för sociologiska teorier och begrepp av relevans för socialt arbete,
2. applicera sociologiska teorier och begrepp på sociala företeelser och sociala problem,
3. analysera och kritiskt granska de sociologiska teoriernas och begreppens relevans för praktik och forskning, och
4. kritiskt granska de sociologiska teorierna utifrån ett genus, klass och etnicitet.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av nätburna föreläsningar och seminarier.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer görs utifrån obligatoriska enskilda skriftliga tentamina. Dessutom är aktivitet i grupparbeten och inlämningsuppgifter obligatoriska.

Psykologi och socialt arbete, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen presenteras några av de psykologiska teorier och begrepp som ligger till grund för det sociala arbetet som teori och praxis. Personligheten och personlighetens utveckling diskuteras med utgångspunkt från ett psykodynamiskt, kognitivt, behavioristiskt och humanistiskt perspektiv. Dessutom belyses betydelsen av genus, klass och etnicitet för personligheten och dess utveckling. Genom tillämpningsövningar kopplas de teoretiska momenten till det sociala arbetets praxis.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. redogöra för psykologiska teorier och begrepp av relevans för socialt arbete.
2. applicera psykologiska teorier och begrepp på sociala företeelser och sociala problem.
3. kritiskt granska de psykologiska teorierna och begreppen i relation till människosyn, samt dess relevans för praktik och forskning, och
4. kritiskt granska de psykologiska teorierna utifrån ett genus, klass och etnicitet.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av nätburna föreläsningar och seminarier.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer görs utifrån obligatoriska enskilda skriftliga tentamina. Dessutom är aktivitet i grupparbeten och inlämningsuppgifter obligatoriska.

Socialpolitik och socialt arbete, 7,5 hp

Innehåll

Socialpolitikens utveckling och dess relationer till de politiska och ekonomiska strukturerna behandlas ur såväl nationellt som internationellt perspektiv. Den välfärdsstatliga regleringen avseende grundläggande lagstiftning, sociallagstiftning samt socialförsäkring diskuteras. Olika socialpolitiska modeller, samt förhållandet mellan offentlig sektor, privat sektor och frivillig sektor behandlas dels med fokus på problem associerade med implementeringen av socialpolitikens målsättningar dels med specifikt fokus på frågor om genus, invandring, globalisering och välfärdsstatens framtid.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
1. redogöra för socialpolitiska teorier och begrepp av relevans för socialt arbete,
2. applicera socialpolitiska teorier och begrepp på sociala företeelser och sociala problem,
3. kritiskt granska de socialpolitiska teoriernas och begreppens relevans för praktik och forskning, och
4. kritiskt granska de sociologiska teorierna utifrån ett genus, klass och etnicitet.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av nätburna föreläsningar och seminarier.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer görs utifrån obligatoriska enskilda skriftliga tentamina. Dessutom är aktivitet i grupparbeten och inlämningsuppgifter obligatoriska.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält

Gudmundsson,P. (2012) Skrivanvisningar för studenter . Handfast handledning för studenter som skriver rapporter och examensarbete. Malmö högskola. Hälsa och samhälle. 16 s
Johansson, E., Laanemets, L. och Svensson, K. (2008) Handlingsutrymme. Natur och kultur, 230 s.
Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (2013). Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur & Kultur, 167 av 372s
Pettersson, U. (red.) (2013) Etik och Socialtjänst. Om förutsättningar för det sociala arbetets etik. Fjärde upplagan. Lund: Gleerups, 112 s.
Thompson, N (2015) Understanding Social Work? Preparing for Practice. Houndmills: Palgrave Macmillan kap. 1, 3, 4, 5, 6; 122 s.

Ytterligare ca 140 sidor kurslitteratur samt film kommer att tillgängliggöras genom kursens internetplattform.

Sociologi och socialt arbete

Dahlgren, L & Starrin, B (2004) Emotioner, vardagsliv & samhälle - en introduktion till emotionssociologi, Malmö: Liber AB. ca 125 av 228 s.
Gudmundsson,P. (2012) Skrivanvisningar för studenter . Handfast handledning för studenter som skriver rapporter och examensarbete. Malmö högskola. Hälsa och samhälle.
Pease, B & Fook, J. (1999) Transforming Social Work Practice. London: Routledge. 234 s
Repstad, P (2005) Sociologiska perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete. Andra utgåvan. Lund: Studentlitteratur. Ca 140 av 296 s.
Ritzer, G (2009) Sociologisk teori. Malmö: Liber AB. ca 400 av 553 s.
Vetenskapliga artiklar tillkommer om cirka 100 s.

Psykologi och socialt arbete

Broberg, A, Granqvist, P, Ivarsson, T & Risholm Mothander, P (2010) Anknytningsteori. Betydelse av nära känslomässiga relationer. Stockholm, Natur och Kultur. 263 s.
Gudmundsson. (2012) Skrivanvisningar för studenter . Handfast handledning för studenter som skriver rapporter och examensarbete. Malmö högskola. Hälsa och samhälle.
Jerlang, E (2008) Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm: Liber. Kap. 1-5, 7-9, 11. 311 s.)
Kåver, A (2009) KBT i utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. s. 27-314, 287 s
Lindén, G (2013) Anknytningsteoretiska perspektiv på sociala problem. I Meeuwisse, A & Swärd, H (red.) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och Kultur. s. 217 - 241. 24 s.
Lundsbye, M, Sandell, G, Ferm, R, Währborg, P, Petit, B, Fälth, T & Holmberg, B (2010) Familjeterapins grunder. Ett interaktionistiskt perspektiv. Stockholm, Natur och Kultur. s. 25– 249. 224 s.
Ca 100 sidor litteratur i form av vetenskapliga artiklar tillkommer.

Socialpolitik och socialt arbete

Ankarloo, D (2004) Den svenska modellen och globaliseringen. En översikt. I Magnússon, F & Plantin, L (red) Mångfald och förändring i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur. s 123-142. 19 s.
Ankarloo, D (2010) Välfärdsmyter – visst har vi råd att finansiera tryggheten, Stockholm: ETC Förlag s. 66-118. 52 s.
Bergmark, Å & Fritzell, J (2007) Välfärdens utveckling efter 1990-talets kris, Socialvetenskaplig tidskrift nr 2-3, 2007. s 102-109 7 s. (pdf-fil)
Borevi, K (2002) Välfärdsstaten och den mångkulturella utmaningen. Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Uppsala. Kap 1, 40 s.
Cousins, M (2005) ”Gender and the Welfare State”, I: Cousins, Mel. European Welfare States, London: SAGE, s. 58-74. 16 s. (pdf-fil)
Gudmundsson,P. (2012) Skrivanvisningar för studenter . Handfast handledning för studenter som skriver rapporter och examensarbete. Malmö högskola. Hälsa och samhälle.
Hartman, L (2011) (red.) Konkurrensens konsekvenser: vad händer med svensk välfärd? Stockholm: SNS utdrag, ca 150 s.
Johansson, H & Iver Horneman, M.r (red.) Aktivering – arbetsmarknadspolitik och socialt arbete i förändring, Stockholm: Liber. Valda delar ca 100-150 s.
Lundström, T (1995) Frivilligt socialt arbete under omprövning. Socialvetenskaplig Tidskrift Vol 4 No:1. s. 39-59. 21 s. Finns på Web-adress: http://www.socwork.gu.se/svt/ARTIKLAR2.HTM
Olofsson, J (2007) Socialpolitik–Varför, hur och till vilken nytta? Stockholm: SNS Förlag. 200 s.
Socialstyrelsen: Social Rapport (2010). valda delar. Ca 100-150 s. Finns på web-adress www.socialstyrelsen.se
SOU 2008:15: Långtidsutredningen 2008, huvudbetänkande. s.163-209. 56 s.
Ytterligare artiklar tillkommer om cirka 100 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs enligt särskilda anvisningar som gäller för Internetbaserad undervisning. Kursvärderingen återkopplas till studenterna via nätet samt till de studenter som läser kursen vid nästkommande kurstillfälle.