Socialt arbete

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter vår 2012, höst 2011, vår 2011

Kurskod:
HS117A version 1,9
Engelsk benämning:
Social work
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
15 mars 2007
Fastställandedatum:
14 december 2010
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
17 januari 2011
Ersätter kursplan fastställd:
30 juni 2010

Kursbeskrivning

Kursens syftar till att ge en orientering i socialt arbete som ämnes-, forsknings- och verksamhetsområde, samt att studenten utvecklar de kunskaper som krävs för fördjupade studier i ämnet. Ett ytterligare syfte är att belysa och analysera kopplingen mellan teori och praktik i socialt arbete.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kursen består av fyra delkurser:
1. Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält, 7 p
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redogöra för och värdera olika synsätt på det sociala arbetets mål, utformning och innehåll i det mångkulturella samhället, i ett historiskt och teoretiskt perspektiv,
- förklara olika samhälleliga institutioners betydelse för synen på sociala problem och det sociala arbetets utformning,
- beskriva komplexiteten i mötet med klienter och brukare i socialt arbete, och
- värdera olika etiska principer och förhållningssätt utifrån etiskt-teoretiska utgångspunkter,

2. Psykologi och socialt arbete, 8 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redogöra för psykologiska teorier och begrepp av relevans för socialt arbete.
- applicera psykologiska teorier och begrepp på sociala företeelser och sociala problem.
- kritiskt granska de psykologiska teorierna och begreppen i relation till människosyn, samt dess relevans för praktik och forskning, och
- kritiskt granska de psykologiska teorierna utifrån ett genus, etnicitet och miljöperspektiv.

3. Sociologi och socialt arbete, 7 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- identifiera samt redogöra för sociologiska teorier och begrepp av relevans för socialt arbete,
- applicera sociologiska teorier och begrepp på sociala företeelser och sociala problem,
- analysera och kritiskt granska de sociologiska teoriernas och begreppens relevans för praktik och forskning, och
- kritiskt granska de sociologiska teorierna utifrån ett genus, etnicitet och miljöperspektiv.

4. Socialpolitik och socialt arbete, 8 hp
Efter avslutad delkurs skall studenten kunna
- redogöra för socialpolitiska teorier och begrepp av relevans för socialt arbete,
- applicera socialpolitiska teorier och begrepp på sociala företeelser och sociala problem,
- kritiskt granska de socialpolitiska teoriernas och begreppens relevans för praktik och forskning, och
- kritiskt granska de socialpolitiska teorierna utifrån ett genus, och etnicitesperspektiv.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer görs utifrån obligatoriska enskilda skriftliga tentamina. Dessutom är aktivitet i Forum, grupparbeten och inlämningsuppgifter obligatoriska.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller 4 delkurser.

1. Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält, 7 hp
I delkursen diskuteras översiktligt det sociala arbetets grundläggande förutsättningar; nationellt och internationellt. Teman som behandlas är det sociala arbetets framväxt och idéhistoria, dess verksamhetsområden och arbetsmetoder samt etiska dilemman i arbetet. I detta moment introduceras även grundläggande vetenskapliga begrepp och metoder samt aktuella forskningsfrågor.

2. Psykologi och socialt arbete, 8 hp
I delkursen presenteras några av de psykologiska teorier och begrepp som ligger till grund för det sociala arbetet som teori och praxis. Personligheten och personlighetens utveckling diskuteras med utgångspunkt från ett psykodynamiskt, kognitivt, behavioristiskt och humanistiskt perspektiv. Dessutom belyses betydelsen av genus och etnicitet för personligheten och dess utveckling. Genom tillämpningsövningar kopplas de teoretiska momenten till det sociala arbetets praxis.

3. Sociologi och socialt arbete, 7 hp
Med utgångspunkt från sociologiska teorier behandlas såväl aktuella sociala företeelser som generella samhällsprocesser. Centrala sociologiska begrepp som klass, genus och etnicitet diskuteras och relateras till det sociala arbetet. Med hjälp av dessa begrepp belyses relationen mellan samhällsstruktur, social identitet och socialt handlande. I delkursen introduceras också begreppen kultur och livsstil, vilka relateras till människors livsvillkor och deras betydelse för inklusions- och exklusionsprocesser.

4. Socialpolitik och socialt arbete, 8 hp
Socialpolitikens utveckling och dess relationer till de politiska och ekonomiska sturkturerna behandlas ur såväl nationellt som internationellt perpspektiv. Den välfärdsstatliga regleringen avseende grundläggande lagstiftning, sociallagstiftning samt socialförsäkring diskuteras. Olika socialpolitiska modeller, samt förhållandet mellan offentlig sektor, privat sektor och frivillig sektor behandlas dels med fokus på problem associerade med implementeringen av socialpolitikens målsättningar dels med specifikt fokus på frågor om genus, invandring, globalisering och välfärdsstatens framtid.

Arbetsformer

Kursen är en nätbaserad distanskurs. Undervisningen bedrivs i form av nätburna föreläsningar och seminarier.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält

Blennberger, E (2006) Etik för socialt arbete. I: Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (3red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 20 s.

Hydén, M och Månsson, S-A (2006) Kön i teori och praktik I: Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (3red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 20 s

Johansson, T (2006) Mötets många ansikten – när professionella möter klienter. I: Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (3red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 16 s

Lindqvist, R & Nygren, L (2006) Social teori och socialt arbete I: Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (3red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur.15 s.

Lundström, T & Sunesson S (2006) Socialt arbete utförs i organisationer I: Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (3red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 11 s

Meeuwisse, Anna & Swärd H (2002). Vad är socialt problem? I Meeuwisse, Anna & Swärd Hans (red). Perpsktiv på sociala problem. Stockholm: Natur & Kultur.

Meeuwisse, A & Swärd, H (2006) Vad är socialt arbete? I: Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (3red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 49 s.

Morén, S (2001) Förändringens gestalt. Stockholm: Publica. 173 s.

Payne, Malcolm (2008). Modern teoribildning i socialt arbete, Stockholm: Natur och kultur. Kap 1, 21 s. av 448.

Thompson, N (2005) Understanding Social Work? Preparing for Practice. Houndmills: Palgrave Macmillan kap. 1, 3, 4, 5, 6 125 s.

Ålund A (2002) Sociala problem i kulturell förklädnad. I: Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (red) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och kultur.

Valfri forskningsrapport (licentiat eller doktorsavhandling) inom ämnesområdet socialt arbete omfattande cirka 200 s.

2. Psykologi och socialt arbete

Howe, D. (1995) Attachment Theory for Social Work Practice. London: Macmillan Press LTD. 223 s.

Jerlang, E (2008) Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm: Liber. Kap 1-5 och 7-8. 250 s av 453 s.

Kåver, A (2006). KBT i utveckling : en introduktion till kognitiv beteendeterapi. Stockholm: Natur och kultur. 367 s.

Lundsbye, M., Sandell, G., ferm, R., Währborg, P., Petit, B., Fälth, T., & Holmberg, B. (2007) Familjeterapins grunder. Ett interaktionistiskt perspektiv. Stockholm: Natur & Kultur. S 25-177. 152 s av 393 s.

Meeuwisse, A & Swärd, H (red) (2002) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur & Kultur. Ka+ 8-10, 56 s av 365 s.

Nilsson, B (1996). //Socialpsykologi: utveckling och perspektiv. Lund: Studentlitteratur del I och Del III ca 150 s.

Ca 100 s litteratur i form av artiklar och kompendier tillkommer inom ämnesområdet humanistisk psykologi.

3. Sociologi och socialt arbete

Bauman, Z & May, T (2001). Att tänka sociologiskt. Göteborg: Bokförlaget Korpen. 254 s.

Dominelli, L (1997). Sociology for Social Work. Basingstoke: Macmillan. Intorduction, kap 1-3 och kap 8-10. 162 s.

Järvinen, M (2002). Hjälpens universum - ett maktperspektiv på mötet klient och system. I: Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (3red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 20 s.

Lundqvist, Å & Mulinari, D (red) (1997). Sociologisk kvinnoforskning. Lund: Studentlitteratur. Kap 2, 5, 7-9. 91 s.

Meeuwisse, A & Swärd, H (2002). Perspektiv på sociala problem - några positioner. I Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (3red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 11 s.

Payne, M (2002). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur och Kultur. 200 s (av 454 s)

Repstad, P (2005). Sociologiskt perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete. Lund: Studenlitteratur. 297 s.

Swärd, H & Starrin, B (2006). Makt och socialt arbete. I: Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (3red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 16 s

4. Socialpolitik och socialt arbete

Ankarloo, D (2004). Den svenska modellen och globaliseringen - en översikt. I Magnússon, F & Plantin, L (red.) Mångfald och förändring i socialt arbete, Lund: Studentlitteratur. 23 s.

Blomberg, S & Petersson, J (2006). Socialpolitik och socialt arbete. I Meeuwisse, A, Sunesson, S & Swärd, H (3red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 17 s.

Edebalk, P-G, Ståhlberg, A-C & Wadensjö, E (1998). Socialförsäkringarna. Kristianstad: SNS förlag. 182 s. s 1-72, 131-140, 166-175 92 s.

Gilbert, N (2004) Transformation of the Welfare State. New York: OUP USA. 224 s.

Hirdman, Y (1993). Kvinnor i välfärdsstaten. I:Thullberg, P & Östberg, K (1993). Den svenska modellen. Lund: Studentlitteratur. 12 s.

Lundh, C & Ohlsson, R (1999). Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. Stockholm: SNS förlag. 181 s.

Olofsson, J. (2009). //Socialpolitik. Varför, hur och till vilken nytta. Stockholm: SNS förlag. ca 200 s.

Vetenskapliga artiklar och rapporter tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursvärdering genomförs enligt särskilda anvisningar som gäller för Internetbaserad undervisning. Kursvärderingen återkopplas till studenterna via nätet samt till de studenter som läser kursen vid nästkommande kurstillfälle.