Socialt arbete

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter höst 2009

Kurskod:
HS117A version 1,4
Engelsk benämning:
Social work
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
15 mars 2007
Fastställandedatum:
26 november 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
15 januari 2009
Ersätter kursplan fastställd:
28 augusti 2008

Kursbeskrivning

Kursens syftar till att ge en orientering i socialt arbete som ämnes-, forsknings- och verksamhetsområde, samt att ge studenten den grund som krävs för fördjupade studier i ämnet. Det sociala arbetets tvärvetenskapliga bas belyses genom studier av samhälls- och beteendevetenskapliga teorier och begrepp med särskild relevans för socialt arbete. Ett ytterligare syfte är att belysa och analysera kopplingen mellan teori och praktik i socialt arbete.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifiera samt redogöra för teorier och begrepp av relevans för socialt arbete.
- applicera begreppen på sociala företeelser och sociala problem.
- analysera och kritiskt granska teoriernas och begreppens relevans för praktik och forskning.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer görs utifrån obligatoriska enskilda skriftliga tentamina. Dessutom är aktivitet i Forum, grupparbeten och inlämningsuppgifter obligatoriska.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller 4 delkurser.

Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält, 8 hp
Delkursens syfte är att introducera socialt arbete som ämne, praktiskt verksamhetsfält och forskningsområde. I delkursen ges en översiktlig bild av det sociala arbetets grundläggande förutsättningar; nationellt och internationellt. Några av de teman som behandlas är det sociala arbetets framväxt och idéhistoria, dess verksamhetsområden och arbetsmetoder samt etiska dilemman i arbetet. I detta moment introduceras även grundläggande vetenskapliga begrepp och metoder samt aktuella forskningsfrågor.

Psykologi och socialt arbete, 7 hp
Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskap om psykologiska teorier och begrepp med särskild relevans för det sociala arbetet som disciplin och verksamhetsfält och att utgöra en beteendevetenskaplig bas för vidare studier i ämnet socialt arbete. Delkursen presenterar några av de psykologiska teorier och begrepp som ligger till grund för det sociala arbetet som teori och praxis. Personligheten och personlighetens utveckling fokuseras med utgångspunkt från ett psykodynamiskt, kognitivt, behavioristiskt och humanistiskt perspektiv. Dessutom belyses betydelsen av genus och etnicitet för personligheten och dess utveckling. Genom tillämpningsövningar kopplas de teoretiska momenten till det sociala arbetets praxis.

Sociologi och socialt arbete, 8 hp
Delkursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om olika sociologiska och socialpsykologiska teorier med relevans för socialt arbete som teoretiskt fält och praxisområde. Delkursen avser att ge studenten redskap för kritisk reflektion över samspelet mellan samhälle och individ. Med utgångspunkt från sociologiska teorier behandlas såväl aktuella sociala företeelser som generella samhällsprocesser. Centrala sociologiska begrepp som klass, genus och etnicitet diskuteras och relateras till det sociala arbetet. Med hjälp av dessa begrepp belyses relationen mellan samhällsstruktur, social identitet och socialt handlande. I delkursen introduceras också begreppen kultur och livsstil, vilka relateras till människors livsvillkor och deras betydelse för inklusions- och exklusionsprocesser.

Socialpolitik och välfärdsstat, 7 hp
Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om den svenska välfärdsstatens framväxt, nutida utformning och organisatoriska uppbyggnad. Socialpolitikens utveckling och dess relationer till de politiska och ekonomiska sturkturerna behandlas ur såväl nationellt som internationellt perpspektiv. Den välfärdsstatliga regleringen avseende grundläggande lagstiftning, sociallagstiftning samt socialförsäkring diskuteras. Olika socialpolitiska modeller, samt förhållandet mellan offentlig sektor, privat sektor och frivillig sektor behandlas dels med fokus på problem associerade med implementeringen av socialpolitikens målsättningar dels med specifikt fokus på frågor om genus, invandring, globalisering och välfärdsstatens framtid.

Arbetsformer

Kursen är en nätbaserad distanskurs. Undervisningen bedrivs i form av nätburna föreläsningar och seminarier.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Socialt arbete som teoretiskt och praktiskt fält

Blennberger, Erik (2006) Etik för socialt arbete. I Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune & Swärd, Hans (3red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 20 s.

Hydén, Margareta och Månsson, Sven-Axel (2006) Kön i teori och praktik I Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune & Swärd, Hans (red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 20 s

Johansson, Thomas (2006) Mötets många ansikten – när professionella möter klienter. I Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune & Swärd, Hans (red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 16 s

Lindqvist, Rafael & Nygren, Lennart (2006) Social teori och socialt arbete I Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune & Swärd, Hans (red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 15 s.

Lundström, Tommy & Sunesson Sune (2006) Socialt arbete utförs i organisationer I Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune & Swärd, Hans (red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 11 s

Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (2002). Vad är ett socialt problem? I Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (red). Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur & Kultur. 30 s.

Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (2006) Vad är socialt arbete? I Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune & Swärd, Hans (red) Socialt arbete: En grundbok. Stockholm: Natur och kultur. 49 s. NY

Morén, Stefan (2001) Förändringens gestalt. Stockholm: Publica. 173 s.

Payne, Malcolm (2002 ) Modern teoribildning i socialt arbete, Stockholm: Natur och kultur. Kap 1, 21 s. av 448.

Thompson, Neil (2005) Understanding Social Work? Preparing for Practice. Houndmills: Palgrave Macmillan kap. 1, 3, 4, 5, 6 125 s.

Ålund Alesandra (2002) Sociala problem i kulturell förklädnad. I Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (red). Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur & Kultur. 30 s.

Valfri forskningsrapport (licentiat eller doktorsavhandling) inom ämnesområdet socialt arbete omfattande cirka 200 s.

Psykologi och socialt arbete

Ingleby, Ewan (2006). Applied psychology for social work. Learning Matters Ltd. 144 s.

Johnson, Allan G. (2005). Privilege, Power, and Difference. McGraw Hill Higher Education. 240 s.

Kåver, Anna (2006). KBT i utveckling : en introduktion till kognitiv beteendeterapi. 367 s.

May, Rollo (2005). Den omätbara människan: om människosynen i existentiell psykologi och terapi. Natur och Kultur. 198 s.

Nilsson, Björn (1996). Socialpsykologi: utveckling och perspektiv. Studentlitteratur. 199 s.

Artiklar tillkommer.

Sociologi och socialt arbete

Bauman, Zygmunt & May, Tim (2001). Att tänka sociologiskt. Göteborg: Bokförlaget Korpen. 254 s.

Dominelli, Lena (1997). Sociology for Social Work. Basingstoke: Macmillan. Intorduction, kap 1-3 och kap 8-10. 162 s.

Järvinen, Margaretha (2002). Hjälpens universum - ett maktperspektiv på mötet klient och system. I Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (2002) Perspektiv på sociala problem. Sotckholm: Natur och Kultur. 20 s.

Lundqvist, Åsa & Mulinari, Diana (red) (1997). Sociologisk kvinnoforskning. Lund: Studentlitteratur. Kap 2, 5, 7-9. 91 s.

Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (2002). Perspektiv på sociala problem - några positioner. I Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (2002) Perspektiv på sociala problem. Sotckholm: Natur och Kultur. 11 s.

Payne, Malcolm (2002). Modern teoribildning i socialt arbete. Natur och Kultur. 200 s (av 454 s)

Repstad, Pål (2005). Sociologiskt perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete. Lund: Studenlitteratur. 297 s.

Swärd, Hans & Starrin, Bengt (2006). Makt och socialt arbete. I Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune & Swärd, Hans (red) (2006). Socialt arbete - en grundbok. 16 s.

Socialpolitik och välfärdsstat

Ankarloo, Daniel (2004). Den svenska modellen och globaliseringen - en översikt. I Magnússon, Finnur & Plantin, Lars (red.) Mångfald och förändring i socialt arbete, Lund: Studentlitteratur. 23 s.

Blomberg, Staffan & Petersson, Jan (2006). Socialpolitik och socialt arbete. I Meeuwisse, Anna, Sunesson, Sune & Swärd, Hans(red) (2006). Socialt arbete – En grundbok. Stockholm: Natur & Kultur. 17 s.

Edebalk, Per-Gunnar, Ståhlberg, Ann-Charlotte & Wadensjö, Eskil (1998). Socialförsäkringarna. Kristianstad: SNS förlag. 182 s. s 1-72, 131-140, 166-175 92 s.

Gilbert, N (2004) Transformation of the Welfare State. New York: OUP USA. 224 s.

Hirdman, Yvonne (1993). Kvinnor i välfärdsstaten. I Thullberg, Per & Östberg, Kjell (1993). Den svenska modellen. Lund: Studentlitteratur. 12 s.

Holgersson, Leif (2004). Socialpolitik och Socialt Arbete. Historia och Idéer. Stockholm: Nordstedts Juridik. s 13-164. 151 s.

Lundh, Christer & Ohlsson, Rolf (1999). Från arbetskraftsimport till flyktinginvandring. Stockholm: SNS förlag. 181 s.

Välfärdsbokslut för 1990-talet. Slutbetänkande/Kommittén för Välfärdsbokslut. SOU 2001:79. s. 1-174. Finns på Web-adress http://www.regeringen.se/propositioner/sou/sou2001.htm. 174 s.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en kursutvärdering genomförs enligt särskilda anvisningar som gäller för nätundervisning.