Att vara lärare i högre utbildning

Kurs - avancerad nivå - 5 hp

Kursplan för studenter vår 2017

Kurskod:
HP616A version 2
Engelsk benämning:
Teaching in Higher Education
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
13 februari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
28 januari 2015

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagare skall utveckla en grund för att arbeta professionellt som lärare inom högre utbildning.

Innehåll

Kursen fokuserar på uppdraget som lärare i högre utbildning i allmänhet och vid Malmö högskola i synnerhet. Fokus ligger på planering och genomförande av undervisning och examination, på studenters lärande samt på högskolan som organisation och myndighet. Olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande belyses och varianter på undervisnings- och examinations/bedömningsformer prövas och värderas kritiskt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna:

  1. diskutera fo¨rutsa¨ttningar fo¨r la¨rares pedagogiska arbete i högre utbildning utifra°n nationella och lokala styrdokument
  2. planera, genomföra och diskutera undervisning som främjar deltagaraktivt lärande
  3. motivera sina pedagogiska ställningstaganden utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  4. relatera undervisning till pedagogiska teorier och aktuell forskning
  5. kunna diskutera olika former för examination

Arbetsformer

Studierna sker både individuellt och i grupp och bygger på kollegial respons och granskning. Arbetsformerna varierar mellan kollaborativa seminarier, workshops och litteraturstudier. Malmö högskolas lärplattform används.

Bedömningsformer

Examinationen innebär att kursdeltagaren muntligt vid ett seminarium planerar, prövar, motiverar och diskuterar ett undervisningsmoment, samt diskuterar olika former för examination (mål 2, 3, 5).
Lärandemål 1 och 4 examineras muntligt i seminarieform.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Elmgren, Maja & Henriksson, Ann-Sofie (2013). Universitetspedagogik. 2., oförändrade uppl. Lund: Studentlitteratur ( 300 sidor)

Aktuella nationella och lokala styrdokument.

Studentens lärande i centrum: Sveriges förenade studentkårer om pedagogik i högskolan. (2013). Stockholm: Sveriges förenade studentkårer (36 sidor)
Tillgänglig på internet:

På svenska:
sfs.se/sites/default/files/sfs_rapport_studentens_larande_i_centrum_kvalitet_ur_ett_studentperspektiv.pdfeller

På engelska:
issuu.com/sverigesforenadestudentkarer/docs/improving_teachning_and_learning_in

Övrig litteratur, ca 400 sidor, väljs i samråd med kursdeltagare