Att vara lärare i högre utbildning

Sammanfattning

Kursdatum sommar 2019
10 juni kl. 9.00-12.00
11 juni kl. 9.00-12.00
19 juni kl. 9.00-15.00
15 augusti kl. 9.00-12.00
21 augusti kl. 9.00-15.00 Examination
9 september 9.00-12.00 Uppsamling

Kursen vänder sig främst till dig som är ny som lärare och syftar till att ge en grund för att arbeta professionellt som lärare på ett universitet. Fokus ligger på planering och genomförande av undervisning och examination, på studenters lärande samt på universitetet som organisation och myndighet.

Behörighetskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019

Kurskod:
HP616A version 2,2
Engelsk benämning:
Teaching in Higher Education
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 april 2018
Beslutande instans:
Gäller från:
26 april 2018
Ersätter kursplan fastställd:
13 februari 2015

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå eller motsvarande.

Syfte

Syftet med kursen är att kursdeltagare skall utveckla en grund för att arbeta professionellt som lärare inom högre utbildning.

Innehåll

Kursen fokuserar på uppdraget som lärare i högre utbildning i allmänhet och vid Malmö universitet i synnerhet. Fokus ligger på planering och genomförande av undervisning och examination, på studenters lärande samt på högskolan som organisation och myndighet. Olika teoretiska perspektiv på kunskap och lärande belyses och varianter på undervisnings- och examinations/bedömningsformer prövas och värderas kritiskt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall kursdeltagaren kunna:

  1. diskutera förutsättningar för lärares pedagogiska arbete i högre utbildning utifrån nationella och lokala styrdokument
  2. planera, genomföra och diskutera undervisning som främjar deltagaraktivt lärande
  3. motivera sina pedagogiska ställningstaganden utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
  4. relatera undervisning till pedagogiska teorier och aktuell forskning
  5. kunna diskutera olika former för examination

Arbetsformer

Studierna sker både individuellt och i grupp och bygger på kollegial respons och granskning. Arbetsformerna varierar mellan kollaborativa seminarier, workshops och litteraturstudier. Malmö universitets lärplattform används.

Bedömningsformer

Examinationen innebär att kursdeltagaren muntligt vid ett seminarium planerar, prövar, motiverar och diskuterar ett undervisningsmoment, samt diskuterar olika former för examination (mål 2, 3, 5).
Lärandemål 1 och 4 examineras muntligt i seminarieform.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Elmgren, Maja & Henriksson, Ann-Sofie (2013). Universitetspedagogik. 2., oförändrade uppl. Lund: Studentlitteratur ( 300 sidor)

Aktuella nationella och lokala styrdokument.

Studentens lärande i centrum: Sveriges förenade studentkårer om pedagogik i högskolan. (2013). Stockholm: Sveriges förenade studentkårer (36 sidor)
Tillgänglig på internet:

På svenska:
sfs.se/sites/default/files/sfs_rapport_studentens_larande_i_centrum_kvalitet_ur_ett_studentperspektiv.pdfeller

På engelska:
issuu.com/sverigesforenadestudentkarer/docs/improving_teachning_and_learning_in

Övrig litteratur, ca 400 sidor, väljs i samråd med kursdeltagare

Kontakt

Utbildningen ges på institutionen Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Anne-Charlotte Ek, Kursansvarig
Telefon: 040-6657698
Siv Göthe, studieadministratör
Telefon: 040-6658156

Anmälan

27 januari 2020 - 27 mars 2020 Dagtid 50% Malmö Öppnar för anmälan 16 september 2019.

08 juni 2019 - 30 augusti 2019 Dagtid 33% Malmö