Geografi och lärande: Europa i världen - lokalt, regionalt, globalt

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: GL211C-Geografi och lärande: Resurser, urbanisering och hållbar utveckling.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2014

Kurskod:
GL212C version 1
Engelsk benämning:
Geography and Education: Europe in the World - Local, Regional and Global Issues
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
03 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 mars 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: GL211C-Geografi och lärande: Resurser, urbanisering och hållbar utveckling.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utvecklar grundläggande kunskaper om ämnesområdet Europa i världen, utifrån lokala, regionala och globala perspektiv. Detta innefattar såväl naturgeografiska som kulturgeografiska aspekter med fokus på politisk och ekonomisk geografi. Kursen syftar också till att studenten tillägnar sig ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter inom det angivna ämnesområdet.

Innehåll

Kursen behandlar jordens geologiska utveckling och de exogena och endogena processer som historiskt har format och i nutid formar landskapet samt synliggör sambanden mellan naturförutsättningar och mänsklig verksamhet. Dessa samband exemplifieras ur ett europeiskt perspektiv med vilka konsekvenser olika landformer får för mänskliga verksamheter.

Jordmån, vegetation och klimat används som grund för analys av vilka förutsättningarna är för jordbruksproduktionen i Europa. Utifrån detta vidgas perspektivet till en kritisk granskning av EU:s livsmedels- och jordbrukspolitik samt dess lokala, regionala och globala konsekvenser för människor och miljö.

I kursen framhålls olika lokaliseringsteorier och -faktorer kopplade till exempelvis begreppen centrum/periferi, globalisering, governance och stadspolitik. För att förstå lokala och regionala ekonomiska, politiska och planeringsorienterade processer, med fokus på Europa, och vilka intressekonflikter dessa kan skapa behandlas och diskuteras globaliseringen. Vidare studeras, med koppling till globaliseringen, gränsöverskridande handel av varor och tjänster.

Stor vikt läggs vid (europeiska) urbangeografiska uttryck och processer i form av städers lokalisering och funktion, urbanisering, bebyggelseutveckling och stadsplaneringstraditioner under olika perioder samt ekonomiska och sociala processer. Kopplat till detta belyses även hållbar utveckling, intressekonflikter, demokrati och delaktighet.

De didaktiska frågorna om vem man undervisar för, vad man undervisar, hur man undervisar och varför man gör detta studeras. Dessa frågor aktualiseras genom reflektion över undervisningsmoment som behandlar ungdomars livssituationer och erfarenheter med koppling till urban utveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

  • redogöra för jordens geologiska utveckling och de processer som har format och formar landskapet samt kunna ge exempel på vilka konsekvenser landformerna får för mänsklig verksamhet ur ett europeiskt perspektiv
  • analysera förutsättningarna för jordbruksproduktionen i Europa utifrån jordmån, vegetation och klimat
  • kritiskt granska EU:s livsmedels- och jordbrukspolitik samt dess lokala, regionala och globala konsekvenser för människor och miljö
  • redogöra för olika lokaliseringsteorier och -faktorer och reflektera över dessa på lokal, regional och global nivå
  • problematisera globala ekonomiska processer, särskilt med fokus på handel av varor och tjänster samt vilka konsekvenser dessa kan få på lokal, regional och global nivå
  • redogöra för städers betydelse och utveckling med koppling till governance, stadspolitik, stadsplanering och ekonomisk utveckling
  • formulera relevanta frågeställningar om urban utveckling och på ett kritiskt sätt resonera kring möjliga intressekonflikter mellan olika aktörer och perspektiv
  • använda metoder för att samla in material och utarbeta ett undervisningsmoment som behandlar ungdomars livssituationer och erfarenheter med koppling till urban utveckling
  • reflektera och problematisera över de didaktiska frågorna om vem man undervisar för, vad man undervisar, hur man undervisar och varför man gör detta

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som föreläsningar, övningar, projektarbeten, seminarier, exkursioner och studiebesök.

Bedömningsformer

Prov 1: Individuell skriftlig salstentamen, 7 hp
Test 1: Individual written exam, 7 credits

I denna delexamination bedöms lärandemål 1, 2 och 3.

Prov 2: Individuell skriftlig hemtentamen, 7 hp
Test 2: Individual written home exam, 7 credits

I denna delexamination bedöms lärandemål 4, 5 och 6.

Prov 3: Projektarbete, 7 hp
Test 3: Project exam, 7 credits

I denna delexamination bedöms lärandemål 7, 8 och 9.

I projektarbetet examineras studenten i ett pararbete både muntligt och skriftligt

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Böcker
Allaby, Michael (2008) Dictionary of earth sciences. Oxford: Oxford University Press. (672 s.) (Gratis tillgänglig som E-bok via Malmö högskolas biblioteks hemsida.)

Améen, Lennart (1985) Stadens gator och kvarter. Lund: Studentlitteratur. (ca 100 s.) (Finns att köpa på institutionen vid kurstart.)

Dicken, Peter (2007) Global Shift. Mapping the changing contours of the world economy. Fifth edition. Lund: SAGE Publications. London. (400 s.)

Emanuelsson, Urban m. fl. (2001) Det skånska kulturlandskapet. Lund: Naturskyddsföreningen. (326 s.)

Florida, Richard (2005) Cities and the Creative Class. London: Routledge. (180 s.)

Hall, Tim & Barrett, Heather (2012) Urban Geography. London: Routledge. (320 s.)

Hess, Darrel (2013) Physical geography – a landscape appreciation: international edition. London: Pearson. (688 s.)

Lisberg Jensen, Ebba & Ouis, Pernilla (red.) (2008) Inne och ute i Malmö. Studier av urbana förändringsprocesser. Malmö: Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS) 2. Holmbergs. (225 s.)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Går att ladda ner gratis som PDF-dokument: http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner (281 s.)

Molin, Lena (2006) Rum, frirum och moral – en studie av skolgeografins innehållsval. Uppsala Universitet. (233 s.)

Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta (red.) (1996) Geografi världens ämne – om att undervisa i geografi. Göteborg: Utbildningsradion. (158 s.) (Finns att köpa på institutionen vid kurstart.)
Övrig litteratur
Material från EU-kommissionens hemsida om jordbrukspolitik och stadspolitik. (100 s.)

Material om svensk samhällsplanering omfattande 100 s. (Lista tillhandahålls vid kursstart.)

Vetenskapliga artiklar omfattande 200 s. (Lista tillhandahålls vid kursstart.)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion om kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, anonym och skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den muntliga återkoppling kursledaren och studenterna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Per Schubert, Kursansvarig
Telefon: 040-6658652