Geografi och lärande: Resurser, urbanisering och hållbar utveckling

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013

Kurskod:
GL211C version 2,2
Engelsk benämning:
Geography and Education: Natural Resources and Sustainability in an Urbanising World
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
12 oktober 2011
Fastställandedatum:
23 augusti 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
03 augusti 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna utvecklar grundläggande kunskaper i geografi (natur- och kulturgeografi) utifrån ett resursperspektiv med fokus på vattenresurser, urbanisering och hållbar utveckling. Kursen syftar också till att studenterna problematiserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den sociala, ekonomiska och ekologiska. Ytterligare ett syfte är att studenterna tillägnar sig ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter för skolundervisning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9.

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt godkänt betyg i följande gymnasiekurser: Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för litosfärens, hydrosfärens, biosfärens och atmosfärens grundläggande uppbyggnader och processer samt koppla detta till aktuella miljöproblem, bl.a. globala klimatförändringar
  • analysera och problematisera människans utnyttjande av naturresurser och vilka konsekvenser detta får för miljön
  • redogöra för grundläggande urbaniseringsprocesser och koppla dessa till lokala, regionala och globala förhållanden
  • analysera och problematisera de tre dimensionerna av begreppet hållbar utveckling: den sociala, ekonomiska och ekologiska
  • problematisera den ojämna fördelningen av vatten på vår planet genom att analysera vilka konsekvenser denna kan få för människor och deras verksamheter samt analysera tillgången till rent vatten i relation till bl.a. FN:s millenniemål och konvention om barnets rättigheter
  • redogöra för sambanden mellan stora avrinningsområdens hydrologiska förhållanden och befolknings- och bebyggelsestruktur samt hur mänsklig verksamhet har påverkat och påverkar avrinningsområden ur ett miljö- och hälsoperspektiv
  • analysera och presentera ett lands eller en regions befolkningsutveckling utifrån befolkningsstatistik och tillgängliga förklaringsmodeller för befolkningsförändringar och urbanisering samt exemplifiera konsekvenserna av olika länders hälso- och välfärdspolitik
  • använda sig av fjärranalys- och kartmaterial för att analysera och presentera spatiala och temporala geografiska förhållanden och processer
  • tillämpa ämnesdidaktisk kunskap och lämplig svensk ämnesterminologi för undervisning utifrån läroplanen för grundskolan.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Lärandemålen 1-5 examineras genom att studenten skriver en salstentamen.

Lärandemålen 6-8 examineras genom att studenten i ett projektarbete i grupp gör en poster och presenterar denna under en postersession.

Lärandemål 9 examineras genom att studenten planerar en exkursion och skriver en exkursionsguide med anknytning till något eller några av lärandemålen.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Litosfärens, hydrosfärens, biosfärens och atmosfärens grundläggande uppbyggnader och processer samt hur dessa processer är sammankopplade studeras. Detta relateras till aktuella miljöproblem såsom globala klimatförändringar. Vidare behandlas bl.a. klimatklassificering och sambanden mellan klimat, vegetation och jordmån samt klimatsystemens konsekvenser för mänsklig verksamhet.

Människans utnyttjande av naturresurser och vilka konsekvenser detta får för miljön studeras och problematiseras. Bland annat behandlas människans påverkan på klimatet genom användning av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser. Vattnets kretslopp behandlas utifrån geologiska, hydrologiska, biologiska och atmosfäriska förhållanden.

Urbaniseringsprocesser studeras och problematiseras genom att titta närmare på följande: städers uppkomst och lokalisering; relationen mellan stad och land under olika tidsperioder; bebyggelseutveckling och bosättningsmönster i olika delar av världen; tillväxt och stagnation i städers utveckling i relation till människans verksamheter.

De tre dimensionerna av hållbar utveckling – den sociala, ekonomiska och ekologiska – studeras och problematiseras genom att titta närmare på följande: hållbar utveckling som politisk och normerande process i samhället; staden som ett hållbart alternativ i planering och samhällsutveckling; urbanitet ett senmodernt samhälle; demokrati som utgångspunkt för hållbar utveckling.

Tillgång till rent vatten problematiseras utifrån FN:s millenniemål med fokus på människors hälsa, fortlevnad och utveckling av verksamheter. Barns rättigheter synliggörs i detta sammanhang genom arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Sambanden mellan stora avrinningsområdens hydrologiska förhållanden och befolknings- och bebyggelsestruktur studeras. Mänsklig verksamhet studeras utifrån hur avrinningsområden befolkas och exploateras och vilka konsekvenser detta får ur ett miljö- och hälsoperspektiv.

Befolkningsfrågor studeras genom att titta närmare på följande: grundläggande teorier om befolkningsförändringar och dess konsekvenser; dynamiska faktorer som styr befolkningens utveckling och sammansättning; hälsa och människosyn som utgångspunkt för studiet av befolkningsfrågor; migrationsprocesser, dess orsaker och konsekvenser.

Användning av fjärranalys- och kartmaterial för analys och presentation av spatiala och temporala geografiska förhållanden och processer studeras, Avsikten är att få en översikt av hur flygbilder, satellitdata, kartor och geografiska informationssystem (GIS) kan användas för sådana analyser och presentationer.

Tillämpning av ämnesdidaktisk kunskap och lämplig svensk ämnesterminologi för undervisning utifrån läroplanen för grundskolan studeras. Särskilt fokus läggs på hur skolundervisningen behandlar resurs- och miljöfrågor och hur denna bidrar till kunskap och förståelse för både naturliga och människoskapade variationer i miljön.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som föreläsningar, övningar, projektarbeten, seminarier, exkursioner och studiebesök.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Allaby, Michael (2008) Dictionary of earth sciences. Oxford: Oxford University Press. (672 s.) ISBN: 9780199211944 (Gratis tillgänglig som E-bok via Malmö högskolas biblioteks hemsida.)

Hess, Darrel (2013) McKnight’s physical geography – a landscape appreciation: Pearson new international edition. London: Pearson. (680 s.) ISBN: 9781292020914

Molin, Lena (2006) Rum, frirum och moral – en studie av skolgeografins innehållsval. Uppsala Universitet. (233 s.) ISBN: 9150618768

Mårtensson, Solveig & Wennberg, Gösta (red.) (1996) Geografi världens ämne – om att undervisa i geografi. Göteborg: Utbildningsradion (158 s.) ISBN: 9126963000 (Finns att köpa på institutionen vid kurstart.)

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Går att ladda ner gratis som PDF-dokument: http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner (281 s.)

Potter, Robert B., Binns, Tony, Elliot, Jennifer & Smith, David (2008) Geographies of development. London: Pearson. (400 av 500 s.) ISBN: 9780132228237
Övrig litteratur
FN:s konvention om barnets rättigheter/barnkonventionen: http://unicef.se/barnkonventionen

FN:s millenniemål: http://www.millenniemalen.nu

Kompendium omfattande ca 100 s. (tillhandahålls i samband med kursstart)

Material om befolkningsgeografi/demografi omfattande ca 100 s. (lista tillhandahålls vid kursstart)

Material från UNDP omfattande ca 100 s. (lista tillhandahålls vid kursstart)

Material om hållbar utveckling omfattande 150 s. (lista tillhandahålls vid kursstart)

Material om urbanisering och urbana förhållanden omfattande ca 150 s.(lista tillhandahålls vid kursstart)

Material från UN-HABITAT omfattande ca 50 s. (lista tillhandahålls vid kursstart)

Vetenskapliga artiklar omfattande ca 100 s. (lista tillhandahålls vid kursstart)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle.

Mer information om utbildningen

Per Schubert, Kursansvarig
Telefon: 040-6658652