Termodynamik och experimentell metodik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017

Kurskod:
FY202A version 1
Engelsk benämning:
Thermodynamics and Experimental Methodology
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Syfte

Genom att använda teoretiska modeller och logiskt tänkande lär sig studenten metoder för att sätta sig in i problem, planera och utföra en lösning på ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sätt och komma fram till och presentera ett resultat. Detta förbereder studenten på framtida problemlösning och utvecklar hens förmåga att resonera kring och verifiera resultat till problem som saknar facit.
Kursen består av experimentell metodik med tillämpningar inom termodynamik.

Innehåll

Experimentell metodik (2.5 hp)

 • Mätvärdesbehandling, kurvanpassning av experimentellt uppmätt data
 • Statistik med regressionsanalys
 • Dimensionsanalys
 • Laborationsarbete och rapportskrivning
Termodynamik (5.0 hp)
 • Arbete, energi och värme
 • Värmeöverföring/värmetransport
 • Termodynamikens huvudsatser
 • Medieegenskaper
 • Kretsprocesser och värmemaskiner
 • Termodynamisk verkningsgrad
 • Riskanalys
 • Laborationsarbete: Fasomvandling

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • visa förståelse för hur en genomförd studie dokumenteras och beskrivs på ett vetenskapligt sätt
 • kunna förklara och tillämpa begrepp och relationer inom de delar av fysiken som gränsar till och inkluderar termodynamiken
 • visa förståelse för fysikens karaktär som teoretisk och experimentell vetenskap
 • kunna tolka, grafiskt åskådliggöra och förstå tabulerade data
 • kunna tillämpa några av de metoder som används inom fysiken. Inom termodynamik ska studenten kunna beskriva olika fysikaliska/tekniska lösningar
Färdigheter och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • göra en enkel riskanalys för eget arbete
 • planera och utföra fysikaliska experiment på ett säkert sätt och presentera arbetet och resultatet skriftligt i en teknisk rapport
 • utföra enklare beräkningar på termodynamiska system (t.ex. verkningsgrad)
 • använda sig av datorbaserade matematiska redskap (t.ex. Matlab/Octave) för att visualisera, analysera mätdata för att beskriva fysikaliska processer
Värdering och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • värdera hur enklare laborationsarbete utförs på ett säkert sätt
 • värdera ett modellsystems applicerbarhet i ett mer tillämpat system
 • förhålla sig till en metods effektivitet och felkällor

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborationer.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd: Godkänd inlämningsuppgift (2,5 hp), godkänd tentamen (4,5 hp) och godkänd laboration (0,5 hp)
Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hejman, Ulf, Laborationsförberedelser och instruktioner, experimentell metodik, Teknik och samhälle, Malmö högskola
 • Tipler, P. A. och Mosca, G. (2008). Physics for Scientists and Engineers, Vol 1, 6th Edition, New York: W.H. Freeman and Company
 • Kompletterande kursmaterial tillhandahålls elektroniskt.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Jakob Blomqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657751

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program