Termodynamik och experimentell metodik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013

Kurskod:
FY201A version 1,1
Engelsk benämning:
Thermodynamics and Experimental Methodology
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
20 februari 2012
Fastställandedatum:
22 april 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten repeterar samt fördjupar sig inom de delar av fysiken som möjliggör fortsatta studier inom fysik och teknik, samt lyfter studentens förmåga att utföra och analysera experiment.
Kursen består av termodynamik samt experimentell metodik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna förklara och tillämpa begrepp och relationer inom de delar av fysiken som gränsar till och inkluderar termodynamiken
 • visa förståelse för fysikens karaktär som teoretisk och experimentell vetenskap
 • kunna tolka och förstå tabulerade data
 • kunna tillämpa några av de metoder som används inom fysiken. Inom termodynamik ska studenten kunna beskriva olika fysikaliska/tekniska lösningar

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna planera och utföra fysikaliska experiment och presentera dessa skriftligt i en teknisk rapport
 • kunna utföra enklare beräkningar på termodynamiska system (t.ex. verkningsgrad)
 • kunna använda sig av datorbaserade matematiska redskap (t.ex. Matlab/Octave) för att lösa problem och analysera data

Värdering och förhållningssätt
 • kunna värdera ett modellsystems applicerbarhet i ett mer tillämpat system
 • kunna förhålla sig till en metods effektivitet och felkällor

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänt: Godkänd tentamen och godkända laborationer.
Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

Experimentell Metodik (2.5 hp)

 • Mätvärdesbehandling, kurvanpassning av experimentellt uppmätt data
 • Statistik med regressionsanalys
 • Dimensionsanalys och introduktion till laboration
 • Laboration och rapportskrivning

Termodynamik (5.0 hp)
 • Arbete, energi och värme
 • Värmeöverföring/värmetransport
 • Termodynamikens huvudsatser
 • Medieegenskaper
 • Kretsprocesser och värmemaskiner
 • Termodynamisk verkningsgrad
 • Laboration - Fasomvandling

Arbetsformer

Föreläsningar c:a 20 h, övningar c:a 20 h, laborationer c:a 16 h, samt c:a 144 h självstudier.

Betygsgrader

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Kompendium i Experimentell Metodik, Teknik och samhälle - Mah
 • Jönsson, Per, Kompendium i Matlab, teknik och samhälle
 • Tipler, Paul A. och Mosca, Gene, Physics for Scientists and Engineers, Vol 1, 6th Edition, 2008, W.H. Freeman and Company

 • Övningsuppgifter Termodynamik

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Jakob Blomqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657751
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610