Miljö- och energifysik

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskap om och förståelse för grundläggande begrepp och samband inom delar av fysiken som har stor relevans för miljö-, klimat- och energifrågor. Studenten skall utveckla förmåga att inhämta och värdera information för att göra välgrundade ställningstaganden i miljö-, klimat- och energifrågor och argumentera för dessa ställningstagande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 5/A5

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
FY195A version 1
Engelsk benämning:
Environmental physics
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är en fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskap om och förståelse för grundläggande begrepp och samband inom delar av fysiken som har stor relevans för miljö-, klimat- och energifrågor. Studenten skall utveckla förmåga att inhämta och värdera information för att göra välgrundade ställningstaganden i miljö-, klimat- och energifrågor och argumentera för dessa ställningstagande.

Innehåll

 • energibegrepp: energi, effekt, verkningsgrad, energikvalitet
 • energitjänster
 • energi för hållbar utveckling
 • växthuseffekten och klimatförändringar
 • energislag (fossilenergi, solenergi, vatten- och vindenergi, bioenergi, kärnenergi) och deras påverkan på miljö- och klimat

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för grundläggande energibegrepp
 • kunna beskriva hur energi omvandlas och hur energikvalitet förändras i olika energisystem
 • kunna redogöra för olika energislag och deras påverkan på miljö och klimat och
 • kunna redogöra för funktionen hos anläggningar för energitillförsel
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna analysera energiflöden och energiomvandlingar av betydelse för jordens energibalans
 • kunna lösa enklare problem rörande solinstrålning och växthuseffekten
 • kunna utföra enklare beräkningar på olika energislag
 • kunna planera, genomföra och redovisa experimentella uppgifter i anslutning till kursinnehållet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna argumentera för ställningstagande i miljö-, klimat- och energifrågor baserat på inhämtad och värderad information
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling

Arbetsformer

Kursen bedrivs i form av övningar, laborationer och föreläsningar.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms genom laborationer (3 hp) och skriftlig tentamen (4.5 hp).
Krav för godkänd: Godkända laborationer (UG) och godkänd skriftlig tentamen (UV).
Betygsbedömning: Slutbetyget baseras på den skriftliga tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Areskoug, Mats: Miljöfysik – Energi för hållbar utveckling. 2:a uppl.
Studentlitteratur 2006. Studentlitteratur, Lund.
Utöver ovanstående litteratur tillkommer en samling vetenskapliga artiklar.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Jörgen Ekman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657682

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema