Fritidspedagogik: Barndom i förändring

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
FP211B version 1,8
Engelsk benämning:
Recreation and Education: Changes of Childhood
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
22 juni 2016

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 4 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om barns livsvillkor ur pedagogiska och historiska perspektiv. Därmed ska studenterna tillägna sig handlingsberedskap att möta det enskilda barnet utifrån dess förutsättningar.
Kursen syftar vidare till att studenterna ska tillägna sig kunskap och medvetenhet om styrdokument, didaktik, lärande och undervisning för att kunna organisera och leda fritidshemmets verksamhet.

Innehåll

Kursen behandlar barns livsvillkor, lärande, uppfattningar om barndom och syn på barn i såväl ett samtida som historiskt perspektiv. Barns identitetsskapande behandlas utifrån perspektiv som klass, genus och etnicitet. Kursen behandlar olika syn på kunskap samt skolans och fritidshemmets styrdokument. I detta sammanhang behandlas vidare didaktikens centrala frågor.
Inom kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • ge exempel på och förklara barns olika livsvillkor (1)
  • jämföra olika pedagogiska teorier och perspektiv om barns lärande (2)
  • diskutera och värdera olika synsätt på kunskap/lärande och på elever som uttrycks i styrdokumenten för skolan och fritidshemmet (3)
  • använda relevanta teoretiska begrepp för att beskriva barns identitetsskapande, utifrån klass, genus och etnicitet (4)
  • genomföra en estetisk gestaltning och utifrån denna reflektera över lärande och identitetsskapande ur olika pedagogiska perspektiv samt för betydelsen av estetiska uttrycksformer (5)
  • diskutera och exemplifiera didaktikens centrala frågor – vem, vad, varför och hur – med utgångspunkt i styrdokumenten för skola och fritidshem (6)

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Skriftlig tentamen, 9hp (Written examination, 9 credits)
I detta prov examineras mål 1, 2, 3, 4 och 6 genom att studenten gör en individuell skriftlig salstentamen.
Prov 2: Gestaltande presentation samt skriftlig reflektion, 6hp (Creative presentation and written reflection, 6 credits)
I detta prov examineras mål 5 och 7 genom att studenten i grupp gör en gestaltande presentation, samt att studenten gör en enskild skriftlig reflektion.
För att erhålla betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på båda proven.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ankerstjerne, Trine (red) (2015). Perspektiv på fritidshemspedagogik. Lund: Studentlitteratur (ca 100 s. i urval)
Bergstedt, Bosse & Herbert, Anna (2011). Pedagogik för förändring: frihet, jämlikhet, demokrati. Lund: Studentlitteratur (ca 50 s. i urval)
Haglund, Björn (2009). Fritid som diskurs och innehåll. En problematisering av verksamheten vid ”afterschool-programs” och fritidshem. Pedagogisk Forskning i Sverige, 2009 årg. 14, nr 1 s. 22–44
Hammarén, Nils & Johansson, Thomas (2009). Identitet. Stockholm: Liber (128 s.)
Harju, Anne & Anne Brita Thoröd (2011). Child poverty in a Scandinavian welfare context – from children’s point of view. Child Indicator research (2011), 4:283-299 (16 s.)
Johansson, Thomas (2012). Den lärande människan-utveckling lärande socialisation. Malmö: Liber AB (160 s.)
Lindstedt, Inger (2013). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur AB (ca 50 s. i urval)
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2016 , 3. kompletterande. uppl. (2016). Stockholm: Skolverket
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575
Pihlgren, Ann S. (red) (2011). Fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur (ca 100 s. i urval)
Säljö, Roger (2015). Lärande – en introduktion till perspektiv och metaforer. Malmö: Gleerups Utbildning AB (ca 100 s. i urval)
Artiklar, kortare bokutdrag och nätresurser tillkommer (ca 200 sidor)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Barn-unga-samhälle.

Mer information om utbildningen

Liselotte Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6658130
Monica Kristiansson, kursansvarig
Telefon: 040-6658192

Anmälan

03 september 2018 - 11 november 2018 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program